5 chữ cái với t là 4 chữ cái năm 2022

Your browser does not support HTML5 video.

Bài mở đầu – Tóm tắt Các nội dung chính: - Số chữ cái và số âm trong một từ - Dạng chính tả và cách phát âm - Số chữ cái và số âm trong tiếng Anh - Các cấp độ phát âm 1. Số chữ cái và số âm trong một từ Trong một từ tiếng Anh: - Số chữ cái có thể bằng số âm. - Số chữ cái nhiều hơn số âm. - Số chữ cái ít hơn số âm. 1.1 Số chữ cái bằng số âm: test: Từ này gồm có 4 chữ cái: T, E, S, T tương ứng với 4 âm: /t/, /e/, /s/, /t/ và được phát âm là /test/. drink: Từ này gồm 5 chữ cái: D, R, I, N, K tương ứng với 5 âm: /d/, /r/, /ɪ/, /ŋ/, /k/ và được phát âm là /drɪŋk/. 1.2 Số chữ cái nhiều hơn số âm: sleep: Ở đây, 5 chữ cái S, L, E, E, P tương ứng với 4 âm /s/, /l/, /i:/, /p/ và được phát âm là /sliːp/. tennis: 6 chữ cái T, E, N, N, I, S tương ứng với 5 âm /t/, /e/, /n/, /ɪ/, /s/ và được phát âm là /ˈtenɪs/. heavy: 5 chữ cái H, E, A, V, Y tương ứng với 4 âm /h/, /e/, /v/, /i/ và được phát âm là /ˈhevi/. handsome: 8 chữ cái H, A, N, D, S, O, M, E tương ứng với 6 âm /h/, /æ/, /n/, /s/, /ə/, /m/ và được phát âm là /ˈhænsəm/.

1.3 Số chữ cái ít hơn số âm: tax: 3 chữ cái T, A, X tương ứng với 4 âm /t/, /æ/, /k/, /s/ và được phát âm là /tæks/. Qua các ví dụ trên, các bạn có thể thấy rằng số chữ cái trong một từ tiếng Anh không nhất thiết phải bằng số âm trong từ đó. Số chữ cái có thể bằng, nhiều hơn hoặc ít hơn số âm trong một từ. 2. Dạng chính tả và cách phát âm - Cùng một âm tiếng Anh có thể có các dạng chính tả khác nhau: June group - Cùng một dạng chính tả cũng có thể có các cách phát âm khác nhau: food door - Hai từ có cách viết khác nhau cũng có thể phát âm giống nhau: no know - Hai từ có cách viết rất giống nhau cũng có thể đọc khác nhau: read (thì hiện tại) read (thì quá khứ) Như vậy, các bạn có thể thấy, dạng chính tả và cách phát âm trong tiếng Anh không đồng nhất với nhau. Một dạng chính tả có thể có nhiều cách phát âm hay một cách phát âm có thể tương đương với nhiều dạng chính tả. Vì số lượng âm trong tiếng Anh nhiều hơn số lượng chữ cái nên để dạy phát âm cần có những ký hiệu phiên âm mà các bạn sẽ học cụ thể trong các bài học tiếp theo. Khi tra từ điển, các bạn sẽ thấy các ký hiệu phiên âm của một từ. Các bạn hãy xem những ví dụ sau và chú ý các dòng ký hiệu phiên âm của một từ. read (thì hiện tại) /riːd/ read (thì quá khứ) /red/ test /test/ listen /ˈlɪsn/ Ký hiệu ˈ như trong phiên âm của từ listen được đặt trước các âm tiết có trọng âm. Về trọng âm và âm tiết, các bạn sẽ được học cụ thể trong các bài học sau. Như vậy trong mục 2 này, các bạn thấy được rằng một dạng chính tả có thể có nhiều hơn một cách phát âm và một cách phát âm có thể tương ứng với hơn một dạng chính tả. Để biết cách phát âm của một từ, bạn cần dựa vào ký hiệu phiên âm của từ đó trong từ điển. Các bài học phần đầu sẽ giúp bạn nghiên cứu cụ thể từng âm và ký hiệu phiên âm tương ứng để bạn có thể phát âm đúng một từ dựa vào ký hiệu phiên âm trong từ điển. 3. Số chữ cái và số âm trong tiếng Anh Có tất cả 26 chữ cái tiếng Anh, bao gồm 5 chữ cái nguyên âm: a, e, i, o, u và 21 chữ cái phụ âm còn lại. Tuy nhiên, có tất cả 44 âm trong tiếng Anh, bao gồm 20 nguyên âm và 24 phụ âm. 20 nguyên âm gồm có: - 12 nguyên âm đơn: + 5 nguyên âm dài: /i:/, /u:/, /ɑ:/, /ɔ:/, /ɜ:/ + 7 nguyên âm ngắn: /ɪ/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /e/, /æ/, /ə/ - 8 nguyên âm đôi: /ɪə/, /eə/, /ʊə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/
24 phụ âm được chia thành: - 9 phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/ - 15 phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /ɡ/, /v/, /z/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/ (Khi phát âm phụ âm /h/, luồng khí bị chặn ở trong cổ họng, sau đó thoát ra khoảng trống hẹp giữa hai dây thanh để tạo nên tiếng ma sát.) Các bạn sẽ được học lần lượt các âm trong hệ thống này trong các bài tiếp theo, bắt đầu từ nguyên âm đơn, đến nguyên âm đôi rồi đến phụ âm. Nguyên âm đơn sẽ đi theo thứ tự từng cặp nguyên âm dài - ngắn hoặc cặp nguyên âm liên quan. Các phụ âm cũng đi theo thứ tự cặp phụ âm vô thanh- hữu thanh hoặc các âm liên quan. Lưu ý, các âm mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong các bài tiếp theo là các âm trong hệ thống tiếng Anh - Anh. Với những âm có sự khác biệt trong tiếng Anh Mỹ, bài học sẽ có thêm phần chú ý giúp các bạn nhận biết được sự khác biệt này.
4. Các cấp độ phát âm Phát âm trong tiếng Anh bao gồm 4 cấp độ: - Cấp độ thứ nhất là cấp độ âm. Trong cấp độ này, các bạn sẽ được tìm hiểu lần lượt từng âm trong tiếng Anh, bao gồm nguyên âm và phụ âm. - Cấp độ thứ hai là cấp độ từ. Ở cấp độ này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm trọng âm của từ và dạng mạnh/yếu của từ. - Ở cấp cao hơn, cấp độ thứ 3, cụm từ, chúng ta sẽ cần chú ý đến trọng âm từ, cụm từ, và các yếu tố khác như nối âm và rút gọn. - Ở cấp độ thứ 4 là cấp độ câu, các yếu tố được chú ý thêm là trọng âm của câu và ngữ điệu. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, các bạn đã được làm quen với các chữ cái và âm trong tiếng Anh, hệ thống chữ cái và hệ thống âm cùng các cấp độ phát âm trong tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo!

5 chữ cái với t là 4 chữ cái năm 2022

Image via The Conversation

Finding out the Wordle solution for your puzzle takes time. Your first word is fairly critical to set up the rest of the choices you use, and hopefully, you discover a few letters on your first to make the rest of it easier. When you only receive one letter, and it’s T as the fourth letter, you have multiple options to go through before narrowing down your choices. In this guide, we’re going to list out the many 5 letter words with T as the fourth letter to help your Wordle game.

These are not all possible words with T as the fourth letter. However, these choices should make it easier for you to discover what your Wordle answer of the day could be.

 • Acute
 • Agate
 • Alate
 • Amity
 • Aunts
 • Aunty
 • Baths
 • Baste
 • Beats
 • Beets
 • Belts
 • Bento
 • Bents
 • Birth
 • Bitts
 • Bitty
 • Blate
 • Brats
 • Brith
 • Brits
 • Broth
 • Brute
 • Bunts
 • Bunty
 • Busts
 • Butts
 • Canto
 • Carta
 • Caste
 • Chats
 • Cloth
 • Clots
 • Coats
 • Colts
 • Costs
 • Crate
 • Cults
 • Cute
 • Darts
 • Death
 • Debts
 • Delta
 • Depth
 • Diets
 • Dirts
 • Dirty
 • Ditto
 • Dusts
 • earth
 • Emote
 • Empty
 • Facts
 • Faith
 • Farts
 • Fatty
 • Feats
 • Festa
 • Fifth
 • Fifty
 • Filth
 • Fists
 • Flats
 • Flute
 • Footy
 • Girth
 • Gists
 • Goats
 • Gouts
 • Grits
 • Gusts
 • Haste
 • Hasty
 • Hints
 • Hosts
 • Jests
 • Jolts
 • Justs
 • Knits
 • Knots
 • Loath
 • Lusts
 • Lusty
 • Malts
 • Meats
 • Melts
 • Mints
 • Mists
 • Misty
 • Molts
 • Month
 • Motto
 • Nasty
 • Neats
 • Nests
 • Nexts
 • Nifty
 • Party
 • Pelts
 • Photo
 • Piety
 • Pinto
 • Plate
 • Rafts
 • Rests
 • Resty
 • Tanto
 • Taste
 • Texts
 • Truth
 • Twists
 • Unite
 • Unity
 • Vasts
 • Vasty
 • Vents
 • Vesta
 • Volts
 • Wafts
 • Wants
 • Warts
 • White
 • Width
 • Worth
 • Worts
 • Write
 • Wrote
 • Youth
 • Zests
 • Zesty

You have multiple options to go through, making finding your answer for the Wordle puzzle reasonably tricky. There are some ways you can go about this, such as using specific letters to narrow down the search. You’ll want to try using the letters “E,” “S,” “A,” “I,” “N,” or “O.”

Those letters should make it easier to figure out your Wordle answer. In addition, you can combine our recommendations to eliminate several parts of this list simultaneously, such as taste, wants, neats, malts, melts, or facts.

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Wordde

Trang chủ> Hướng dẫn trò chơi> Wordle> 5 chữ


Đăng Bymatt Stone Matt Stoneupdated June 2, 2022

Matt là quản trị viên của Xfire và tất nhiên là một game thủ dài hạn - chỉ những ngày này bình thường hơn Hardcore. Matt hoạt động trong nền, quản lý nội dung trên XFire, quản trị máy chủ và cải tiến trang web. Matt có một tài khoản Twitter rất không được sử dụng đúng mức.

5 chữ cái với t là 4 chữ cái năm 2022
 • Những từ nào có t là chữ cái thứ tư?
 • Nếu bạn đang tìm kiếm một số trợ giúp thêm, hãy xem danh sách các từ năm chữ cái này với chữ T là chữ cái thứ tư ..
 • 5 chữ cái có t có t là gì?
 • 5 từ chữ bắt đầu bằng T.
 • Năm gì
 • 5 chữ cái với t là danh sách chữ cái thứ tư.
 • Thư thứ tư của Wordle là gì?
 • Nếu bạn đã sử dụng các dự đoán đầu tiên của mình và chỉ tìm thấy câu trả lời đúng có chữ cái 'm' ở vị trí thứ tư, đây là một số từ năm chữ cái với 'm' là chữ cái thứ tư, được sắp xếp theo thứ tự abc Để làm với việc lọc các lựa chọn của bạn bằng các chữ cái bạn đã loại bỏ.
 • Ngày 2 tháng 6 năm 2022
 • Một danh sách tất cả 5 từ cho Wordle, với t là chữ cái thứ 4.
 • Bymatt Stoneupdated ngày 2 tháng 6 năm 2022
 • Có vài trăm từ có chữ T là chữ cái thứ tư, giúp bạn có thể hoàn thành câu đố wordle trong sáu lần thử. Thật thú vị, bạn có thể giới hạn những từ này bằng cách đưa ra những dự đoán đưa bạn đến gần hơn để giải câu đố. Bạn cũng có thể so sánh các dự đoán của mình với một danh sách các từ có chữ T là chữ cái thứ tư - nghĩa là, tương tự như câu trả lời câu đố. Dưới đây là danh sách các từ có chữ T là chữ cái thứ tư.
 • aarti
 • Abate
 • Abets
 • abuts
 • Aceta
 • nhọn
 • quảng cáo
 • Adyta
 • Agate
 • Agita
 • Aguti
 • không khí
 • phát sóng
 • Akita
 • Alate
 • một người bạn
 • AMITY
 • Anata
 • động mạch chủ
 • arete
 • arets
 • Arett
 • Awato
 • Aweto
 • trục
 • Azote
 • Azoth
 • Bafts
 • Bahts
 • baith
 • mồi
 • Balti
 • ban đầu
 • BANTU
 • BANTY
 • Basta
 • Hương vị
 • Basti
 • Basto
 • Basts
 • Batta
 • Batts
 • BATTU
 • Batty
 • bawty
 • Bayts
 • beath
 • nhịp đập
 • Beaty
 • củ cải
 • thắt lưng
 • Bento
 • Bents
 • Benty
 • bến
 • Besti
 • Tốt nhất
 • Betta
 • Betty
 • Bhuts
 • Bints
 • Biota
 • Sinh
 • bitte
 • Bitts
 • Bitty
 • BLATE
 • blats
 • Blatt
 • blets
 • blite
 • blitz
 • BLOTS
 • Thuyền
 • Boets
 • Boite
 • bu lông
 • gian hàng
 • bốt
 • Chiến lợi phẩm
 • Borts
 • Borty
 • Bortz
 • BOTTE
 • Botts
 • BOTTY
 • Bouts
 • bố
 • Brith
 • Brits
 • Britt
 • nước dùng
 • vũ phu
 • Bruts
 • BUATS
 • Bunt
 • Bunty
 • Busti
 • Busts
 • Busty
 • Butte
 • Butts
 • Butty
 • xương rồng
 • CANTO
 • cants
 • Canty
 • GIỎI
 • carte
 • xe đẩy
 • đẳng cấp
 • đúc
 • Catty
 • celts
 • cento
 • xu
 • Centu
 • certs
 • CESTA
 • Cesti
 • trò chuyện
 • Cheth
 • Chits
 • Chota
 • Chott
 • máng
 • Cists
 • Clats
 • clote
 • vải
 • cục máu đông
 • Coate
 • áo khoác
 • áo khoác
 • Coits
 • COLTS
 • comte
 • conte
 • Conto
 • COOTS
 • Costa
 • COSTE
 • chi phí
 • cotta
 • Cotts
 • COUTH
 • thùng
 • crith
 • crits
 • crwth
 • nòng tay
 • Culti
 • giáo phái
 • Culty
 • lồn
 • cutto
 • Cắt
 • u nang
 • Dalts
 • choáng váng
 • phi tiêu
 • Datto
 • DAUTS
 • Dawts
 • cái chết
 • nợ
 • Deets
 • thần linh
 • Đồng bằng
 • Delts
 • vết lõm
 • chiều sâu
 • Derth
 • dhoti
 • dhuti
 • dicta
 • chỉ đạo
 • độc hại
 • Chế độ ăn kiêng
 • Dint
 • Diota
 • Dirts
 • bẩn thỉu
 • như trên
 • Ditts
 • Ditty
 • Doats
 • làm
 • làm
 • Cá heo
 • Dorts
 • Dorty
 • hơi điên
 • Douts
 • Dowts
 • Drats
 • ống dẫn
 • song ca
 • Duett
 • bộ phận
 • Dungs
 • bụi
 • bụi
 • Trái đất
 • Đông
 • chỉnh sửa
 • phấn khởi
 • Thượng lưu
 • Rùng nhau
 • phát ra
 • Emote
 • empts
 • trống rỗng
 • Enate
 • etats
 • Evets
 • Evite
 • thoát ra
 • Eyots
 • sự thật
 • sự tin tưởng
 • đánh rắm
 • Fasti
 • nhịn ăn
 • béo
 • fauts
 • chiến công
 • FELTS
 • tử tế
 • FENT
 • lễ hội
 • Lễ hội
 • Lễ hội
 • Fetta
 • Fetts
 • fiats
 • thứ năm
 • năm mươi
 • bẩn thỉu
 • Firth
 • nắm tay
 • vất vả
 • FITTE
 • Fitts
 • căn hộ
 • Flite
 • Flits
 • Flitt
 • flota
 • flote
 • ống sáo
 • lời khen ngợi
 • Flyte
 • phông chữ
 • chân
 • chân
 • sở trường
 • Forth
 • pháo đài
 • bốn mươi
 • Fouth
 • Fowth
 • Frate
 • Frati
 • frats
 • phím đàn
 • frith
 • Frits
 • fritt
 • Fritz
 • bọt
 • xa hơn
 • fusts
 • xưa
 • fytte
 • dáng đi
 • Gaitt
 • Gants
 • Garth
 • Gasts
 • geats
 • GEITS
 • Gelts
 • gents
 • Genty
 • Geste
 • cử chỉ
 • Ghats
 • những món quà
 • Giới thiệu
 • đường tròn
 • Girts
 • Ý chính
 • cái nhìn
 • Glitz
 • GLUTE
 • Gluts
 • Gnats
 • Goety
 • cần phải
 • Gouts
 • Gouty
 • vỉ lò sưởi
 • Grith
 • Grits
 • GROTS
 • Gusto
 • Giả gió
 • Gusty
 • Gutta
 • Gutty
 • HAITS
 • HAFTS
 • Haith
 • dừng lại
 • Hants
 • Harts
 • Hasta
 • sự vội vàng
 • vội vàng
 • Haute
 • cây thạch thảo
 • nóng
 • Hefte
 • Hefts
 • nặng
 • Hents
 • Hertz
 • Hests
 • hilts
 • gợi ý
 • Lịch sử
 • Holts
 • hoots
 • Hooty
 • Hosta
 • Chủ nhà
 • nóng
 • Houts
 • săn bắn
 • đau
 • Ikats
 • Illth
 • giận dữ
 • Janty
 • Jarta
 • JEATS
 • trò đùa
 • Katti
 • Keet
 • Kelts
 • Kelty
 • Kente
 • Kents
 • Kests
 • Khats
 • kheth
 • Khets
 • kilts
 • Kilty
 • KISS
 • Kitty
 • Klett
 • hậu đậu
 • KNITS
 • nút thắt
 • knuts
 • KOFTA
 • Kurta
 • Kyats
 • Laith
 • giáo dân
 • Lants
 • kéo dài
 • Latte
 • LEATS
 • LEETS
 • Lefte
 • trái
 • bất chính
 • Lenti
 • Lento
 • lepta
 • kẻo
 • thang máy
 • Lilts
 • xơ vải
 • Linty
 • danh sách
 • ghê tởm
 • lofts
 • cao
 • Loots
 • LOTTE
 • Lotto
 • Louts
 • thấp
 • Ám vàng
 • ham muốn
 • Lực lượng mạnh mẽ
 • Lytta
 • mạch nha
 • mạch nha
 • Manta
 • Thần chú
 • MANTY
 • Marts
 • cột buồm
 • Cùng nhau
 • mờ
 • Matts
 • Mauts
 • meath
 • Thịt
 • thịt
 • gặp gỡ
 • Meith
 • tan chảy
 • Melty
 • Menta
 • Mento
 • mesto
 • Mifty
 • Milts
 • MINTY
 • Miltz
 • bạc hà
 • Minty
 • Sirth
 • Mist
 • Misty
 • găng tay
 • hỗn hợp
 • hào
 • Moits
 • Molto
 • MOLTS
 • Monte
 • tháng
 • Monty
 • MOOTS
 • Morts
 • mest
 • nhiều nhất
 • Motte
 • châm ngôn
 • MOTTS
 • động lực
 • miệng
 • Mufti
 • MUNTS
 • Muntu
 • Murti
 • Musth
 • Musts
 • meo
 • đột biến
 • bẩn thỉu
 • Natty
 • neath
 • gọn gàng
 • nerts
 • nertz
 • tổ
 • Netts
 • Netty
 • mới
 • Tiếp theo
 • ngati
 • tiện lợi
 • thứ chín
 • nitty
 • Bắc
 • Nowts
 • Nowty
 • Hốcng
 • sầu
 • obits
 • thuốc mỡ
 • bỏ qua
 • oonts
 • orate
 • OUSTS
 • hình trứng
 • Pacta
 • hiệp ước
 • Panto
 • quần dài
 • quần lót
 • Parti
 • các bộ phận
 • bữa tiệc
 • mỳ ống
 • dán
 • quá khứ
 • Pasty
 • PATTE
 • Patty
 • than bùn
 • than bùn
 • Pelta
 • Pelts
 • pents
 • PERTS
 • sốt lá húng
 • sâu bệnh
 • Pesty
 • Petti
 • PETTO
 • nhỏ
 • ảnh
 • Phots
 • Phuts
 • Pieta
 • Piets
 • lòng đạo đức
 • Pinta
 • pinto
 • pint
 • piste
 • Pitta
 • đĩa ăn
 • Plb
 • PLATY
 • âm mưu
 • Lô đất
 • nhà thơ
 • POLT
 • ponts
 • Ponty
 • Poots
 • PORTA
 • Cổng
 • Porty
 • Bài viết
 • POTTO
 • Potts
 • bĩu môi
 • bĩu môi
 • prate
 • prats
 • Pratt
 • praty
 • Pruta
 • punto
 • punts
 • cá thu
 • TURTY
 • putti
 • đặt vào
 • putts
 • Putty
 • pyats
 • Pyets
 • pyots
 • Nhiệm vụ
 • Quat
 • hoàn toàn
 • Thoát khỏi
 • hạn ngạch
 • Trích dẫn
 • quoth
 • câu
 • Raita
 • Raits
 • Rants
 • Rasta
 • RATTY
 • reata
 • reate
 • trực tràng
 • trực tràng
 • trực tràng
 • thuê
 • giá thuê
 • resto
 • nghỉ ngơi
 • nghỉ ngơi
 • rewth
 • Rhyta
 • riata
 • Súng trường
 • rạn nứt
 • Rifty
 • cuộc bạo động
 • Ritts
 • ROATE
 • ronte
 • ronts
 • rễ
 • Rooty
 • rorts
 • Rorty
 • Rosti
 • rosts
 • Rotte
 • tuyến đường
 • Routh
 • Routs
 • Rowth
 • hàng
 • Runts
 • Runty
 • rỉ sét
 • rỉ sét
 • Rutty
 • ryots
 • saith
 • Salto
 • muối
 • mặn
 • Santo
 • Sants
 • áp chảo
 • Sauts
 • SCATH
 • Scats
 • Scatt
 • Scots
 • Scuta
 • Scute
 • scuts
 • chỗ ngồi
 • giáo phái
 • SIATY
 • sekts
 • SENTE
 • Senti
 • Sents
 • vách ngăn
 • SEPTS
 • Setts
 • Sexto
 • Sexts
 • Shets
 • Shite
 • shits
 • Shote
 • ảnh
 • Shott
 • Shute
 • Tắt
 • sieth
 • rây
 • Silts
 • bùn
 • sist
 • Mười sáu
 • thứ sáu
 • Sáu mươi
 • giày trượt băng
 • Skats
 • SKATT
 • đồ đạc
 • Skite
 • Skits
 • Skyte
 • Đá phiến
 • thanh cái
 • Slaty
 • khe hở
 • Sự lười biếng
 • khe cắm
 • đĩ
 • Smite
 • thợ rèn
 • Smits
 • Smote
 • smuts
 • tiếng gít
 • snits
 • Snots
 • mềm
 • mềm
 • mềm mại
 • SOOTE
 • làm dịu
 • Soots
 • bồ hóng
 • Sắp xếp
 • loại
 • miền Nam
 • Souts
 • gieo
 • Spate
 • spats
 • Spets
 • Spite
 • Spits
 • Spitz
 • điểm
 • Sputa
 • tiểu bang
 • số liệu thống kê
 • thùng
 • Stots
 • Stott
 • Styte
 • suets
 • SUETY
 • Thượng hạng
 • phù hợp
 • Sutta
 • Swath
 • swats
 • Swith
 • Swits
 • swots
 • tổng hợp
 • Taata
 • chiến thuật
 • Taits
 • Tanti
 • Tanto
 • bánh kem trái cây
 • Tarty
 • nếm thử
 • ngon
 • TATTS
 • Tatty
 • Tauts
 • TAWTS
 • nòng tay
 • kiến trúc
 • răng
 • thứ mười
 • lều
 • Tenty
 • Terts
 • Testa
 • Teste
 • xét nghiệm
 • Testy
 • văn bản
 • Theta
 • THETE
 • TIFTS
 • Tilth
 • Tilts
 • màu
 • có chút
 • TITTY
 • tofts
 • toits
 • Tolts
 • răng
 • toots
 • torta
 • TARTE
 • tra tấn
 • TOTY
 • Touts
 • Towts
 • Trats
 • Tratt
 • Trets
 • Trite
 • troth
 • trots
 • sự thật
 • tuath
 • Tufts
 • TUFTY
 • tuktu
 • Tutti
 • Tutty
 • Twats
 • twite
 • Twits
 • Typto
 • umpty
 • UNETH
 • Đoàn kết
 • các đơn vị
 • đoàn kết
 • Urate
 • Urite
 • Vants
 • Vasts
 • VẬT LÝ
 • vaute
 • vauts
 • vawte
 • lỗ thông hơi
 • chỉ số
 • vertu
 • Vesta
 • áo vest
 • Vints
 • Virtu
 • vista
 • visto
 • Vitta
 • Volta
 • Volte
 • volti
 • vôn
 • vutty
 • wadts
 • vảy
 • Waite
 • chờ đợi
 • Walty
 • Waltz
 • muốn
 • muốn
 • mụn cóc
 • Warty
 • chất thải
 • wasts
 • Watts
 • WEETE
 • báo
 • Wefte
 • Wefts
 • Welts
 • Thm
 • Tây
 • Whata
 • Có gì
 • Whets
 • trắng
 • Whits
 • Whity
 • bề rộng
 • wifty
 • HÓA
 • Wists
 • dí dỏm
 • sẽ không
 • Wootz
 • đáng giá
 • worts
 • vác
 • cơn thịnh nộ
 • viết
 • V bản
 • đã viết
 • vấp ngã
 • Xysti
 • Xysts
 • Yarta
 • Yarto
 • yelts
 • yenta
 • Yente
 • yests
 • Đúng
 • Tuy nhiên
 • yirth
 • thiếu niên
 • yufts
 • Yurta
 • yurts
 • Zante
 • niềm say mê
 • lòng nhiệt thành
 • zlote
 • Zloty
 • zooty

Wordde

Trang chủ> Hướng dẫn trò chơi> Wordle> 5 chữ > Game Guides > Wordle > 5 letter words with T as the fourth letter – Wordle game help

Đăng Bymatt Stone Matt Stone

Matt là quản trị viên của Xfire và tất nhiên là một game thủ dài hạn - chỉ những ngày này bình thường hơn Hardcore. Matt hoạt động trong nền, quản lý nội dung trên XFire, quản trị máy chủ và cải tiến trang web. Matt có một tài khoản Twitter rất không được sử dụng đúng mức.

Những từ nào có t là chữ cái thứ tư?

Nếu bạn đang tìm kiếm một số trợ giúp thêm, hãy xem danh sách các từ năm chữ cái này với chữ T là chữ cái thứ tư ...
abate..
acute..
agate..
amity..
aorta..
aunty..
baste..
batty..

5 chữ cái có t có t là gì?

5 từ chữ bắt đầu bằng T..
tabby..
taber..
tabes..
tabid..
tabis..
tabla..
table..
taboo..

Năm gì

5 chữ cái với t là danh sách chữ cái thứ tư..
aarti..
abate..
abets..
abuts..
aceta..
acute..
adits..
adyta..

Thư thứ tư của Wordle là gì?

Nếu bạn đã sử dụng các dự đoán đầu tiên của mình và chỉ tìm thấy câu trả lời đúng có chữ cái 'm' ở vị trí thứ tư, đây là một số từ năm chữ cái với 'm' là chữ cái thứ tư, được sắp xếp theo thứ tự abcĐể làm với việc lọc các lựa chọn của bạn bằng các chữ cái bạn đã loại bỏ.M' at the fourth position, here are some five-letter words with 'M' as the fourth letter, sorted alphabetically so you'll have less work to do with filtering your choices by the letters you've already eliminated.