all for you là gì - Nghĩa của từ all for you

all for you có nghĩa là

Tình yêu là tất cả những gì bạn cần.

Lennon / McCartney 1967

bài hát tuyệt vời, xấu hổ những kẻ ngốc của người Mỹ như Bush không nghe nó

Ví dụ

Beatles: "Tất cả những gì bạn cần là tình yêu"

Bush: "Lets đi Bomb một cái gì đó"

all for you có nghĩa là

Thuật ngữ "tất cả các bạn" là một thuật ngữ có thể được sử dụng theo một số cách. Nó có thể được sử dụng để biểu thị một kết quả tích cực để ủng hộ người nói "tất cả bạn" hoặc cho ai có thuật ngữ được hướng vào. Thuật ngữ cũng có thể được sử dụng một tính từ. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ phi hành đoàn "Chun Szeto khét tiếng.

Ví dụ

Beatles: "Tất cả những gì bạn cần là tình yêu"

Bush: "Lets đi Bomb một cái gì đó" Thuật ngữ "tất cả các bạn" là một thuật ngữ có thể được sử dụng theo một số cách. Nó có thể được sử dụng để biểu thị một kết quả tích cực để ủng hộ người nói "tất cả bạn" hoặc cho ai có thuật ngữ được hướng vào. Thuật ngữ cũng có thể được sử dụng một tính từ. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ phi hành đoàn "Chun Szeto khét tiếng. Người 1: Damnnn nhìn vào đó cô gái nóng bỏng bởi!
Người 2: tất cả các bạn! Người 1: Tôi vừa aced kỳ thi cuối cùng mà không cần học.
Người 2: tất cả các bạn! Người 1: Tôi vừa có một công việc tại Wendy.

all for you có nghĩa là

Người 2: Wendy là tất cả các bạn!

Ví dụ

Beatles: "Tất cả những gì bạn cần là tình yêu"

all for you có nghĩa là

Place where one never stomachs enough food to get his money's worth.

Ví dụ

Beatles: "Tất cả những gì bạn cần là tình yêu"

all for you có nghĩa là

The business of someone you're speaking too. Not your problem.

Ví dụ

Bush: "Lets đi Bomb một cái gì đó"

all for you có nghĩa là

Thuật ngữ "tất cả các bạn" là một thuật ngữ có thể được sử dụng theo một số cách. Nó có thể được sử dụng để biểu thị một kết quả tích cực để ủng hộ người nói "tất cả bạn" hoặc cho ai có thuật ngữ được hướng vào. Thuật ngữ cũng có thể được sử dụng một tính từ. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ phi hành đoàn "Chun Szeto khét tiếng. Người 1: Damnnn nhìn vào đó cô gái nóng bỏng bởi!
Người 2: tất cả các bạn!

Ví dụ

Người 1: Tôi vừa aced kỳ thi cuối cùng mà không cần học.
Người 2: tất cả các bạn! Người 1: Tôi vừa có một công việc tại Wendy.

all for you có nghĩa là

Người 2: Wendy là tất cả các bạn!

Ví dụ

Welcome to our all you care to eat buffet, where we've taken all the fun out of stuffing your fat face.

all for you có nghĩa là

Người 1: Tôi đang chạy Bàn bi-a cả ngày.

Ví dụ

Người 2: Bàn bi-a tất cả các bạn! Một thử thách. Tất cả những gì bạn có thể ăn? Bạn có chắc chắn bạn thực sự muốn xem cách tôi có thể ăn nhiều như thế nào? Nơi một người không bao giờ dạ dày đủ thực phẩm để có được giá trị của tiền của mình. Chỉ cần đến một tất cả những gì bạn có thể ăn nhà hàng ... Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bệnh .....

all for you có nghĩa là

Doanh nghiệp của một người bạn cũng nói. Không phải vấn đề của bạn.

Ví dụ

Tôi đã không chết tiệt đó anh em họ của Nigga, đó là tất cả bạn. Nếu những từ này được nói trong một cuộc trò chuyện chung, thì những gì họ đang tham khảo thuộc về Kenny, còn gọi là "Santos". Đó là tất cả.

Santos, paladin, công lý, gà con * Một con gà ngẫu nhiên đi qua *

all for you có nghĩa là

Ya

Ví dụ


Đó là tất cả bạn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết all for you là gì - Nghĩa của từ all for you