An nyeong là gì

Ý nghĩa của từ annyeong là gì ?

annyeong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ annyeong.                                                      annyeong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ annyeong                                 9/10                                1 bài đánh giá

annyeong nghĩa là gì ?

Tạm biệt bằng tiếng Hàn                                                                 #annyeonghaseyo#annyeonghase-yo blud#annyhilate#Annyia#Annyka                                                          annyeong meaning and definition

annyeong nghĩa là gì ?

Từ tiếng Hàn cho hello.

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết An nyeong là gì