ashwell là gì - Nghĩa của từ ashwell

ashwell có nghĩa là

Một chàng trai tuyệt vời, anh ấy thật hài hước và tuyệt vời và được kích hoạt bởi vì James và đội hình Mandan của anh ấy.

Ví dụ

Mỗi cơ thể yêu ashwell

ashwell có nghĩa là

Marvin Ashwell là một mẫu vật hiếm hoi của con người vì chúng là Alpha Chads.
Marvin cũng có thể được tham chiếu như "Thịt Thịt" hoặc "Âm hộ Slayers"

Ví dụ

Mỗi cơ thể yêu ashwell Marvin Ashwell là một mẫu vật hiếm hoi của con người vì chúng là Alpha Chads.

ashwell có nghĩa là

Marvin cũng có thể được tham chiếu như "Thịt Thịt" hoặc "Âm hộ Slayers"

Ví dụ

Mỗi cơ thể yêu ashwell