Tác giả: Ki_ductop

Đã đăng: 1 câu hỏi

Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh bầy gà và đại bàng trong văn bản
Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh bầy gà và đại bàng trong văn bản

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THANH ...