b-17 bomber là gì - Nghĩa của từ b-17 bomber

b-17 bomber có nghĩa là

1) Một trò chơi mà AVGN đã xem xét cho biết tên của nó trong giọng miền Nam Hoa Kỳ cực kỳ Effin '.
2) Một loại máy bay ném bom cực kỳ mạnh mẽ.

Thí dụ

1. Trò chơi: Bee Seventeen Bawwwwmer
AVGN: Beeeeeee ... Sevunteeeeeeen Bawwwwwwwwwmurrrrr.
2. Chết tiệt, họ vừa gửi một máy bay ném bom B-17 vào Baghdad.Họ đang cố gắng sợ tất cả cát niggers?