Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024

Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 (chương trình thí điểm), VietJack giới thiệu bộ 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024

Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Để giúp các em học sinh tiết kiệm thời gian ôn luyện, VUS đã tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 bám sát với chương trình học Anh ngữ cấp THCS. Mỗi dạng bài tập đều có đính kèm chi tiết đáp án bên dưới giúp các em dễ dàng hơn trong việc tự kiểm tra và đánh giá năng lực của mình, cũng như hạn chế tình trạng mắc phải những sai lầm không đáng có. Trước khi bắt tay vào giải bài tập, hãy cùng VUS điểm lại một số kiến thức trọng tâm, cơ bản của chương trình học tiếng Anh lớp 8.

Các kiến thức cần nắm khi làm bài tập tiếng Anh lớp 8

Để có thể giải nhuần nhuyễn những dạng bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 8, các em học sinh cần nắm vững các kiến thức trọng tâm của những ngữ pháp sau:

 • Danh động từ (Gerund) và động từ chỉ sở thích (Verbs of liking)
 • So sánh hơn (Comparative)
 • Mạo từ (Articles)
 • Should và have to
 • Câu đơn và câu ghép (Simple sentences and compound sentences)
 • Câu phức (Complex sentences)
 • Thì hiện tại đơn (Present simple)
 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)
 • Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect)
 • Thì quá khứ đơn (Past simple)
 • Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous)
 • Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)
 • Câu điều kiện loại 1, loại 2 (First conditional and second conditional)
 • Liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả (Causal conjunctions)
 • Câu bị động (Passive voice)
 • Câu tường thuật (Reported speech)

Trên đây là những lý thuyết trọng tâm cả năm mà các em cần phải nắm trước khi giải bài tập. Khi các em đã nắm vững lý thuyết, các em sẽ tự tin hơn khi đối mặt với các bài tập khó, hiểu rõ yêu cầu của đề bài và tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách logic nhất.

Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024
Hệ thống bài tập tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất có kèm đáp án

Trọn bộ bài tập tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất hiện nay

Dưới đây là trọn bộ bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 8 bám sát nhất với chương trình học hiện nay của các em. Mỗi bài tập đều có lời giải chi tiết bên dưới, hỗ trợ các em cải thiện và phát hiện những lỗi sai hay mắc phải trong quá trình làm bài, từ đó tìm hướng khắc phục và xây dựng nền tảng vững chắc về sau.

Bài tập tiếng Anh lớp 8: Danh động từ

Yêu cầu: Viết lại động từ được thêm -ing

 1. play
 2. sit
 3. have
 4. chat
 5. go
 6. win
 7. run
 8. tidy
 9. lose
 10. clean

Đáp án:

1playing2sitting3having4chatting5going6winning7running8tidying9losing10cleaning

Bài tập tiếng Anh lớp 8: Động từ chỉ sở thích

Yêu cầu: Sắp xếp các từ để tạo thành câu

Ví dụ: like / early / don’t / getting / up / I.

→ I don’t like getting up early.

 1. enjoys / Everyone / presents / getting.

→ __________________________________.

 1. learning / Sue / on / new / is / languages / keen.

→ __________________________________.

 1. hates / My / karaoke / singing / sister.

→ __________________________________.

 1. taking / my / love / photos / I / friends / of.

→ __________________________________.

 1. are / monuments / interested / visiting / My / in / ancient / parents.

→ __________________________________.

 1. is / at / making / friend / My / good / models.

→ __________________________________.

Đáp án:

1Everyone enjoys getting presents.2Sue is keen on learning new languages.3My sister hates singing karaoke.4I love taking photos of my friends.5My parents are interested in visiting ancient monuments.6My friend is good at making models.

Bài tập tiếng anh 8: Mạo từ

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng. Lưu ý: ‘x’ có nghĩa là không có mạo từ

1. We are looking for ______ place to spend ______ night.

 1. the / the
 1. a / the
 1. a / a
 1. the / a

2. Please turn off ______ lights when you leave ______ room.

 1. the / the
 1. a / a
 1. the / a
 1. a / the

3. We are looking for people with______ experience.

 1. the
 1. a
 1. an
 1. x

4. Would you pass me______ salt, please?

 1. a
 1. the
 1. an
 1. x

5. Can you show me ______ way to ______ station?

 1. the / the
 1. a / a
 1. the / a
 1. a / the

6. She has read______ interesting book.

 1. a
 1. an
 1. the
 1. x

7. You’ll get ______ shock if you touch______ live wire with that screwdriver.

 1. an / the
 1. x / the
 1. a / a
 1. an / the

8. Mr. Smith is______ old customer and ______ honest man.

 1. an / the
 1. the / an
 1. an / an
 1. the / the

9. ______ youngest boy has just started going to______ school.

 1. a / x
 1. x / the
 1. an / x
 1. the / x

10. Do you go to______ prison to visit him?

 1. the
 1. a
 1. x
 1. an

Đáp án:

12345678910BADBABBCDA

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 8: So sánh hơn

Yêu cầu: Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn

 1. My sister is _____ (old) me.
 2. Cars are _____ (fast) bicycles.
 3. 0/10 is_____ (bad) 1/10.
 4. The River Nile is _____ (long) the River Thames.
 5. Egypt is _____ (hot) Scotland.
 6. The cinema is _____ (expensive) the swimming pool.

Đáp án:

123456older thanfaster thanworse thanlonger thanhotter thanmore expensive than

Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024
Hệ thống bài tập tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất có kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 8: Câu bị động

Yêu cầu: Viết lại câu sử dụng dạng bị động của thì hiện tại đơn

 1. They produce coffee in Brazil.

→ Coffee _____________________________

 1. They don’t allow children in this club.

→ Children _____________________________

 1. They speak French in Belgium.

→ French _____________________________

 1. They don’t lock these doors until ten.

→ These doors _____________________________

 1. Where do they keep the animals?

→ Where __________ the animals__________ ?

 1. When do they take the rubbish?

→ When _____________________________ ?

 1. How do they make paper?

→ How _____________________________?

 1. Which music festivals do they hold in your country?

→ Which _____________________________?

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Đáp án:

1Coffee is produced in Brazil.2Children aren’t allowed in this club.3French is spoken in Belgium.4These doors aren’t locked until ten.5Where are the animals kept?6When is the rubbish taken?7How is paper made?8Which music festivals are held in your country?

Bài tập tiếng Anh lớp 8: Câu tường thuật

Yêu cầu: Chuyển các câu sau thành câu tường thuật

 1. “I won’t see you tomorrow”, she said.
 2. “She’s living in Paris for a few months”, she said.
 3. “I visited my parents at the weekend”, she told me.
 4. “She hasn’t eaten sushi before”, she said.
 5. “I hadn’t travelled by underground before I came to London”, she said.
 6. “Where is he?” she asked me.
 7. “What are you doing?” she asked me.
 8. “Why did you go out last night?” she asked me.
 9. “Who was that beautiful woman?” she asked me.
 10. “How is your mother?” she asked me.

Đáp án:

1She said (that) she wouldn’t see me the next day.2She said (that) she was living in Paris for a few months.3She told me (that) she visited /had visited her parents at the weekend.4She said (that) she hadn’t eaten sushi before.5She said (that) she hadn’t travelled by underground before she came to London.6She asked me where he was.7She asked me what I was doing.8She asked me why I went / had gone out the previous night / the night before.9She asked me who that beautiful woman was.10She asked me how my mother was.

Bài tập tiếng Anh lớp 8: Câu điều kiện loại 1, loại 2

Yêu cầu: Hoàn thành các câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. If you _______ (sell) your bike, you _______ (get) a lot of money.
 2. If we _______ (arrive) late, we _______ (miss) the film.
 3. I _______ (be) angry if Emily _______ (not wait) for me.
 4. If you _______ (lose) that watch, we _______ (not buy) you a new one.
 5. If I _______ (know) how to do these maths exercises, I _______ (finish) my homework tonight.
 6. If my brother _______ (not be) a journalist, he _______ (not meet) and write about famous people.
 7. Jeremy _______ (have) more money if he _______ (work) part time.
 8. My brother _______ (not eat) at home very often if he _______ (get) that job in the restaurant.

Đáp án:

1sell – ‘ll get2arrive – ‘ll miss3will be – doesn’t wait4lose – won’t buy5knew – would finish6wasn’t / weren’t – wouldn’t meet7would have – worked8wouldn’t eat – got

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 8: Cấu trúc “should”

Yêu cầu: Điền should hoặc shouldn’t vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp

 1. I ______ (eat) any more chocolate. I’ll feel sick.
 2. You ______ (sit) so close to the TV. It’s bad for your eyes.
 3. That was very kind of him. You ______ (write) a thank-you letter.
 4. You ______ (touch) that. The paint is not completely dry yet.
 5. ______ (I / stand) up or sit down?
 6. I don’t think they ______ (go) out at night. It’s dangerous.

Đáp án:

123456shouldn’t eatshouldn’t sitshould writeshouldn’t touchShould I standshould go

Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024
Hệ thống bài tập tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất có kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 8: Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Yêu cầu: Chia động từ trong ngoặc với các thì tương ứng

 1. We ______ (buy) a guidebook when we were in the museum.
 2. That man ______ (get) on the train ten minutes ago.
 3. We ______ (be) on the coach for six hours now.
 4. How ______ (you / feel) when you were at the top of the mountain?
 5. James ______ (not travel) much.
 6. She ______ (work) in Australia since 2015.

Đáp án:

123456boughtgothave beendid you feelhasn’t travelledhas worked

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 8: Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Yêu cầu: Chia động từ trong ngoặc với các thì tương ứng

 1. We ________ here twice a year. (camp)
 2. Next weekend, we________ in tents. (sleep)
 3. Dad________ a fire at the moment. (build)
 4. We always ________ on a fire. (cook)
 5. It usually ________ in the mountains. (rain)
 6. It ________ now. (not rain)

Đáp án:

1camp2‘re sleeping3‘s building4cook5rains6isn’t raining

Vững vàng kiến thức – Bước tới tương lai cùng Anh ngữ thiếu niên Young Leaders

Lớp 8, lớp 9 là khoảng thời gian quan trọng để các em tập trung rèn luyện và ôn tập các kiến thức về tiếng Anh nhằm chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Nếu ở giai đoạn này các em không được đầu tư về Anh ngữ, không được trang bị nền tảng vững chắc thì cơ hội đậu vào các trường chuyên, trường giỏi là rất thấp. Để giúp con em mình đạt được những nguyện vọng học như mong ước, quý phụ huynh nên bắt đầu tìm hiểu về các khóa học bổ trợ Anh ngữ, dang tay hỗ trợ cho các em ngay từ hôm nay.

Anh ngữ thiếu niên Young Leaders, chương trình học được VUS thiết kế riêng cho đối tượng học viên có độ tuổi từ 11 – 15 tuổi, cấp độ tiếng Anh THCS. Khóa học giúp các em:

 • Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Mở rộng vốn từ vựng, nắm vững các cấu trúc ngữ pháp
 • Xây dựng bộ kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập
 • Trang bị hành trang vững chắc để học viên tự tin, sẵn sàng chinh phục các kì thi chuyển cấp, các kỳ thi học thuật quốc tế (KET, PET, IELTS) và đáp ứng nhu cầu kiến thức về du học để phát triển tương lai.
 • Mở rộng sự hiểu biết của các em về thế giới xung quanh thông qua việc học ngôn ngữ

Young Leaders có đặc điểm gì nổi trội so với khóa học khác?

 • Nội dung học đa dạng và thực tiễn: Thông qua việc học Anh ngữ với đa dạng chủ đề sẽ giúp các em mở rộng sự hiểu biết về thế giới xung quanh, khơi gợi niềm đam mê trong học tập và nhận diện sở thích của bản thân về nghề nghiệp tương lai.
 • Kỹ năng ngôn ngữ vững chắc: Phát triển đồng đều 4 kỹ năng Anh ngữ, trang bị nền tảng tiếng Anh học thuật và rèn luyện tư duy làm bài thi, cùng với ứng dụng học tập độc quyền giúp các em tăng cường rèn luyện trước và sau giờ học. Trang bị hành trang để chinh phục các kỳ thi.
 • Kỹ năng học tập vượt trội: Khóa học không chỉ giúp các em vững chắc về kiến thức Anh ngữ mà còn phát triển thêm bộ kỹ năng cần thiết trong học tập. Thông qua các dự án học tập và các hoạt động đội nhóm các em sẽ sở hữu các kỹ năng như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ.

Khung chương trình học và chuẩn đầu ra của Young Leaders như thế nào?

Khóa học bao gồm 3 cấp độ tương ứng với 18 cấp lớp và mỗi lớp sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Xuyên suốt các buổi học, các em học viên sẽ được dẫn dắt bởi giáo viên người bản xứ và trợ giảng đảm bảo quá trình giảng dạy và học tập được diễn ra sâu sát và chu đáo đến từng em. Ngoài ra 100% giáo viên tại VUS đều trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt và có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL. “Thầy giỏi thì có trò hay” chính vì thế mà qua mỗi cấp độ học, trình độ Anh ngữ của các em học viên dần được cải thiện và phát triển rõ rệt.

 • Pre Young (3 cấp lớp): Cung cấp từ vựng và kiến thức về ngữ pháp ở mức căn bản để các em tự tin đáp ứng chương trình học tiếng Anh cấp THCS. Bước đầu giúp học viên tiếp cận các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết ở mức độ cơ bản.
 • Young Connecting (9 cấp lớp): Tập trung phát triển 4 kỹ năng Anh ngữ cho học viên qua các chủ đề thường gặp về bản thân, gia đình, trường học, khu vui chơi, mua sắm, du lịch. Học viên có thể nghe được các bài đàm thoại khoảng 4-5 phút, đọc hiểu các đoạn văn khoảng 250 từ, viết các bài viết ngắn khoảng 80- 100 từ và có thể nói, trình bày, miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm ở tốc độ nói vừa phải.
 • Young Shining (6 cấp lớp): 4 kỹ năng Anh ngữ được phát triển toàn diện thông qua các chủ đề rộng mở hơn liên quan đến môi trường sống, văn hóa, âm nhạc, đất nước con người. Học viên có thể nghe được các bài đàm thoại khoảng 7-8 phút, đọc hiểu các bài đọc khoảng 400 từ, viết một đoạn văn khoảng 130-160 từ và có thể nói, trình bày ý kiến, miêu tả kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và bàn luận về một số chủ đề trong phạm vi hiểu biết.

Ở cấp độ Pre Young và Young Shining, các em sẽ được học bộ giáo trình Time Zone của nhà xuất bản National Geographic. Đây là bộ giáo trình nổi tiếng với đa dạng chủ đề giúp các em từng bước hiểu rõ về bản thân, về con người, về thế giới xung quanh thông qua việc học ngôn ngữ.

Ở cấp độ Young Shining các em sẽ được tiếp cận với bộ giáo trình Oxford Discover Futures do nhà xuất bản Oxford University Press biên soạn. Giáo trình sử dụng ngôn ngữ như các bài học để luyện tập về kỹ năng, nhưng không chỉ tập trung vào 4 kỹ năng Anh ngữ (Nghe, nói, đọc, viết) mà hướng đến những giá trị toàn cầu với bộ kỹ năng sống thiết yếu cho thế hệ trẻ trong thời đại 4.0.

Phương pháp học chủ động kích thích đam mê

Bằng việc áp dụng phương pháp học chủ động, giúp khơi dậy sự tò mò, yêu thích khám phá của học viên, để các em tự rèn luyện tính chủ động trong học tập, học sâu nhớ lâu và ứng dụng hiệu quả.

 • Khơi mở: Liên tục đặt câu hỏi về nội dung học tập khơi dậy sự tò mò của học viên
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu kiến thức bằng cách quan sát và đọc hiểu sinh động
 • Sáng tạo: Tự lên ý tưởng, kích thích sáng tạo thông qua các dự án học tập
 • Thảo luận: Chia sẻ quan điểm cá nhân, mở rộng thêm góc nhìn và tiếp thu ý tưởng khác
 • Đúc kết: Làm quen với việc thuyết trình, trình bày quan điểm của cá nhân

Ứng dụng học tập độc quyền V-HUB

Đây là ứng dụng học tập độc quyền chỉ dành cho các học viên tham gia khóa học Young Leaders. Ứng dụng mang lại những lợi ích trong học tập như sau:

 • Hệ thống bài tập đa dạng, mang tính tương tác cao, bám sát các nội dung trước và sau buổi học. Thông qua ứng dụng này, học viên dễ dàng nắm chắc bài học và thấy được sự phát triển của bản thân cũng như các điểm cần cải thiện.
 • Giúp học viên cải thiện và chuẩn hóa phát âm bằng công nghệ AI.
 • Học viên thoải mái ôn luyện kiến thức ở bất cứ đâu, mọi lúc, mọi nơi.
 • Ứng dụng này còn là cổng thông tin liên lạc đến phụ huynh, giúp các bậc phụ huynh theo dõi tiến trình học tập của con em và tiến độ làm bài Online Workbook (bài tập bắt buộc).
 • Đây còn là nơi gắn kết các học viên lại với nhau, tạo động lực thúc đẩy nhau học tập.
  Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024
  Hệ thống bài tập tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất có kèm đáp án

Chinh phục các kỳ thi Anh ngữ quốc tế cùng VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS tự hào là hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam có 183.118 học viên đạt các chứng chỉ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) nhiều nhất tại Việt Nam, cùng với đó là sự tin tưởng và gửi gắm của hơn 2.700.000 gia đình trên cả nước. Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS luôn tạo điều kiện để học viên phát triển bản thân không chỉ về khả năng sử dụng tiếng Anh, mà còn về khả năng tự tin giao tiếp và ứng dụng hiệu quả sự hiểu biết của bản thân vào môi trường học tập.

Với sứ mệnh chắp cánh cho các thế hệ trẻ kết nối và hội nhập với thế giới toàn cầu, VUS đang không ngừng nâng cấp và phát triển chất lượng giảng dạy và đào tạo chuẩn quốc tế với:

 • Gần 80 cơ sở trên toàn quốc đạt 100% chứng nhận đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế NEAS, một trong những tiêu chuẩn đòi hỏi cao về nhiều khía cạnh trong giáo dục.
 • 2700+ giảng viên và trợ giảng được tuyển chọn và sàng lọc gắt gao, đảm bảo chuyên môn, trình độ cao. Cùng với đó, các giáo viên không ngừng được đào tạo để nâng cao kỹ năng trở thành những giáo viên giỏi trong thời đại 4.0.
 • 100% giáo viên tại VUS bắt buộc phải có bằng cấp về giảng dạy, đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế như CELTA, TESOL hoặc TEFL.
 • 100% quản lý chất lượng đào tạo phải có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh.
 • Là trung tâm đầu tiên hợp tác với các đối tác giáo dục uy tín trên toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh.
 • Đối tác chiến lược hạng Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment.
 • Bên cạnh chương trình giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế, VUS còn xây dựng nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tăng thêm đam mê và hứng thú về ngôn ngữ cho thế hệ trẻ, kích thích sự phát triển của các kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập.

Với mong muốn mang đến cho các em môi trường học tập ngôn ngữ đạt chuẩn quốc tế, VUS vẫn đang không ngừng nỗ lực và phát triển để nâng cấp chất lượng giảng dạy và đào tạo giúp trang bị các hành trang vững chắc, chắp cánh cho các bạn học viên đến gần hơn với tương lai tươi sáng.

Bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm theo unit năm 2024
Hệ thống bài tập tiếng Anh lớp 8 đầy đủ nhất có kèm đáp án

Thông qua bài viết này, VUS đã tổng hợp một cách ngắn gọn các kiến thức ngữ pháp có trong chương trình tiếng Anh lớp 8, đồng thời hệ thống lại những dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 thường gặp để các em có thể tham khảo. Hi vọng, bài viết này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp việc ôn luyện tiếng Anh của các em trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Theo dõi VUS để cập nhật nhiều tài liệu ôn tập độc quyền bạn nhé!