Bất phương trình 2x+7 x-4

Bất phương trình $\dfrac{3}{{2 - x}} < 1$ có tập nghiệm là

Nghiệm của bất phương trình $\left| {2x - 3} \right| \le 1$ là

Tập nghiệm của bất phương trình $\left| {x - 3} \right| >  - 1$ là

Cho bảng xét dấu:

Hàm số có bảng xét dấu như trên là

Tập nghiệm của bất phương trình: $-{x^2} + 6x + 7\; \ge 0\;$là:

Giải bất phương trình \( - 2{x^2} + 3x - 7 \ge 0.\)

Cặp bất phương trình nào sau đây là tương đương?

Bất phương trình:\(\sqrt { - {x^2} + 6x - 5}  > 8 - 2x\) có nghiệm là:

Những câu hỏi liên quan

Bất phương trình 2 x 2 - 3 x + 4 ≤ 1 2 2 x - 10 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 3

Bất phương trình 2 x 2 - 3 x + 4 ≤ 1 2 2 x - 10  có bao nhiêu nghiệm nguyên dương ?

A.  2.

B.  4.

C.  6.

D.  3.

Bất phương trình 2 x 2 - 3 x + 4 ≤ 1 2 2 x - 10  có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Giải bất phương trình  x + 1 + x - 4 > 7  

Giá trị nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của x thoả mãn bất phương trình là

A. x = 9

B. x = 8

C. x = 6

D. x = 7

Bất phương trình 3 x 2 + 3 . 2 x ≤ x . 2 x + 1 - 1  có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc khoảng(-10;10)?

A.  11.

B.  12.

C.  7.

D.  8.

Bất phương trình log4 (x + 7) > log2 (x + 1) có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Bất phương trình 2x+7x-4<1có bao nhiêu nghiệm nguyên dương

A.

14

B.

3

C.

0

D.

4

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút BẤT PHƯƠNG TRÌNH: Giải bất phương trình nhờ dấu của nhiều đa thức bậc 1, bậc 2 - Toán Học 10 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Khigiảibấtphươngtrình

  . Mộthọcsinhlàmnhưsau (I)
  (1) (II)
  (2) (III)
  Vậybấtphươngtrìnhcótậpnghiệm
  Cáchgiảitrênđúnghay sai? Nếusauthì

 • Tập nghiệm của bất phương trình

 • thuộc tập hợp nào dưới đây thì
  âm?


 • Tập nghiệm của bất phương trình

 • Bất phương trình 2x+7x-4<1có bao nhiêu nghiệm nguyên dương

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

 • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

 • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

 • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?