bite out my ass là gì - Nghĩa của từ bite out my ass

bite out my ass có nghĩa là

Một thuật ngữ khác cho hôn mông của tôi, hút bóng của tôi, hoặc đụ.Để hoàn toàn loại bỏ một số tuyên bố của một số người.

Thí dụ

Người 1: Go Wash Helo.
Người 2: Bạn có thể cắn ass của tôi cuốc! Ví dụ 2 Người 1: Bạn không nên là một người thụt rửa như vậy
Người 2: cắn vào mông tôi!