blame it on the dog là gì - Nghĩa của từ blame it on the dog

blame it on the dog có nghĩa là

Khi một người đi đại tiện trong một khu vực công khai và khi đối mặt đổ lỗi cho con chó.

Thí dụ

Khi Jackson shit in Devons Pond, anh ta đã sử dụng 'đổ lỗi cho con chó' kỹ thuật.