brown deeds là gì - Nghĩa của từ brown deeds

brown deeds có nghĩa là

Quá trình để trục xuất fudgies từ hậu môn của bạn.Aka shits.

Ví dụ

Guy 1: Aw D00D Tôi nghĩ rằng tôi phải làm một số những việc làm nâu!
Guy 2: Hãy chắc chắn rằng bạn lau mông của bạn