Các hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930 1931 là

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930-1931 là

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930-1931 là

A. đấu tranh vũ trang.

B. đấu tranh vũ trang là chính, kết hợp với đấu tranh chính trị.

C. mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi khóa, bãi thị.

D. đấu tranh chính trị là chính, có vũ trang tự vệ

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931?

Đề bài

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nội dung

Giai đoạn 1930 - 1931

Giai đoạn 1936 - 1939

Kẻ thù

Đế quốc Pháp nói chung, phong kiến và phản cách mạng.

Chủ nghĩa Phát xít là kẻ thù trực tiếp của cách mạng lúc bấy giờ.

Nhiệm vụ

Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Hình thức

Bí mật, bất hợp pháp.

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Địa bàn hoạt động

Chủ yếu diễn ra ở các vùng nông thôn, còn ở địa bàn thành thị mới chỉ diễn ra ở nhà máy, xí nghiệp.

Diễn ra ở cả vùng nông thôn và thành thị, những chủ yếu ở các thành thị.

Loigiaihay.com

 • Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  Giải bài tập Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử 9

 • Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Lịch sử 9

 • Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 - 1939

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 9

 • Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Lịch sử 9

 • Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh

  Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh

 • Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

 • Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Lịch sử 9

 • Những cuộc nổi dậy đầu tiên

  Tóm tắt mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - 1940).

 • Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào ? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nó?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 9