Cách bấm độ trên máy tính 570

2 Bảng lượng giác

3 Hoạt động kích hoạt AB và hình thành kiến ​​thức

5 DE Hoạt động ứng dụng và khám phá, mở rộng

6 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VÀ tỉ lệ ANGLE bằng máy tính bỏ túi (CASINO FX-500, FX-570, FX-220)

Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.

Xem: làm thế nào để tính toán sin costan bằng máy tính

Bảng lượng giác

Học thuyết

Bình luận: Khi góc αα Tăng lên từ 0o0o đến 90o90o (0o<α<90o)(0o <α <90o) sau đó sinαsinαNSNSαtgα tăng cosαcosαcũiNSαcotgα giảm.

1. Cách sử dụng bảng

Khi tìm tỉ số lượng giác của một góc hình nón bằng bảng VIII và IX, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tra số độ ở cột 1 cho sin và tiếp tuyến (cột 13 cho coossin và cotang).

Bước 2: Tra số phút ở hàng 1 cho sin và tiếp tuyến (hàng cuối cùng cho cosin và cotang).

Bước 3. Lấy giá trị tại giao điểm của hàng độ và cột phút.

Trường hợp số phút không phải là bội số của 6 thì lấy cột phút gần nhất với số phút đang xét, số phút chênh lệch còn lại xem hiệu chỉnh.

2. Cách sử dụng máy tính bỏ túi

Đối với máy tính Casio fx-570ES PLUS:

Khi sử dụng ta quay lại chế độ tính góc với đơn vị (độ phút giây) bằng cách nhấn phím shift + mode + 3. Khi đó trên màn hình xuất hiện chữ D.

Khi tính toán ta thường lấy kết quả là 4 chữ số thập phân nên ta bấm liên tiếp ba phím shift + mode + 6, sau đó bấm phím 4 thì hiện ra chữ FIX.

Để tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước ta dùng các phím sin, cos, tan.

Để tìm số đo của một góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó, ta nhân các phím liên tiếp:

SHIFT tội lỗi để tìm αα khi nào bạn biết sinαsinα .

SHIFT cos để tìm αα khi nào bạn biết cosαcosα .

SHIFT tan để tìm αα khi nào bạn biết NSNSαtgα .

Nếu phải tìm góc x khi biết cotg x, ta có thể chuyển nó thành bài toán tìm góc nhọn x khi biết NSNSNStgx . Vì NSNSNS = 1 / cotgx .

Sau khi tìm được một tỉ số lượng giác hoặc một góc, ta nhấn phím AC để chuyển sang phép tính khác.

Bạn có thể sử dụng các máy tính khác có cùng chức năng với máy tính CASIO fx-570ES PLUS.

Hoạt động kích hoạt AB và hình thành kiến ​​thức

1. Thực hiện hoạt động sau

Để tính sin25o, An làm theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25 °.

Bước 2. Dùng thước để đo độ dài các đoạn thẳng AC, BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai);

AC = .; BC =

Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính 25 ° sin (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Thực hiện các bước tương tự như An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50 ° và điền kết quả vào dòng thứ hai của bảng 1 (trang 72).

So sánh kết quả tính toán của bạn với các bạn trong lớp.

2. Đọc kỹ phần sau

1. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn với số đo αo bằng máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS.

Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn, ta sử dụng các phím: SIN; COS; TÂN

Ví dụ 1. Tìm sin của 25o.

Nhấn lần lượt các phím SIN 25 =

Khi số hiện ra trên màn hình, làm tròn số đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy, ta được: sin 25o = 0,4226

2. Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính CASIO fx 570 VN PLUS.

Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα;

Nhấn liên tục các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα;

Nhấn liên tục các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα;

Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x, biết sin x = 0,2836

Nhấn các phím SHIFT SIN-1 liên tiếp 0,2836 =

Khi số hiện ra trên màn hình, làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư, ta được 16,4751. Nhấn phím 0 nếu bạn muốn thay đổi kết quả thành độ, phút, giây, ta được 16o2830,66 .

Lưu ý: Học sinh có thể sử dụng các loại que tính để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

3. Tôi làm bài tập sau

Bài tập 1. Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) điền vào bảng sau và so sánh với kết quả đã tính trước đó.

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50oTính toán bằng cách đo lườngSử dụng máy tính cầm tay

Đáp lại:

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50oTính theo phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84

Bài tập 2. Dùng máy tính bỏ túi để tính số đo của góc α trên hình 38.

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất
Đáp lại:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

C. Hoạt động luyện tập

1. Dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến số thập phân thứ tư):

a) sin40o12 b) cos52o54

c) tan63o36 d) cot25o18

Câu trả lời:

a) sin40o12 = 0,6455

b) cos52o54 = 0,6032

c) tan63o36 = 2,0145

d) cot25o18 = 2.1155.

2. Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a) sin x = 0,2368 b) cos x = 0,6224

c) tan x = 2,154 d) cot x = 3,251

Phân công:

a) sinx = 0,2368 x = 13,70o;

b) cosx = 0,6224 x = 51,51o;

c) tanx = 2,154 x = 65,10o;

d) cotx = 3,251 x = 17,10o.

3. Vẽ các góc nhọn α; β; tôi biết:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất
Sử dụng thước đo góc để đo các góc bạn vừa tạo và xác minh bằng máy tính.

α βSử dụng phép đoSử dụng máy tính cầm tay

Câu trả lời:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

* Ta có bảng sau:

α βSử dụng phép đo 19,47o 41,41o 75,52o

Sử dụng máy tính cầm tay 19,47o 41,41o 75,52o

DE Hoạt động ứng dụng và khám phá, mở rộng

Lịch sử phát triển máy tính cầm tay

Máy tính cầm tay (máy tính bỏ túi) là một thiết bị tính toán điện tử nhỏ gọn được sử dụng để tính toán từ các phép tính cơ bản đến các nội dung toán học phức tạp (ví dụ như giải phương trình, tính toán trận pháp ).

Máy tính điện tử đầu tiên được tạo ra vào những năm 1960, dựa trên chức năng của bàn tính (được phát triển vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên) và máy tính cơ học (được phát triển vào thế kỷ thứ mười bảy trước Công nguyên).

Mãi đến những năm 1970, máy tính điện tử mới được thay đổi kích thước để có thể bỏ túi và được sử dụng ngày càng phổ biến.

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VÀ tỉ lệ ANGLE bằng máy tính bỏ túi (CASINO FX-500, FX-570, FX-220)

TÔI/. Các mục tiêu có thể đạt được:

Hiểu chức năng của máy tính

Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc

II /. Máy trợ giảng: Máy tính FX-500, FX-570 hoặc FX-220

III / Phương pháp dạy học: Giải quyết vấn đề

IV /. Tiến trình các hoạt động trên lớp:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra bài cũ:= β.Nêu mối quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của α và β.

3) Bài giảng mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Trình bày cách đặt chế độ tính tỉ số lượng giác

Sử dụng máy tính để tính:
a) sin 37 ° 53 b) cos 81 ° 30 c) tg 43 ° 21 d) cotg 56 ° 44 HD2:

Hướng dẫn cách vận hành máy 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi Cả lớp theo dõi và nhận xét HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV Cả lớp cùng làm 2 HS đứng tại chỗ trình bày cách bấm phím và nêu kết quả Cả lớp nhận xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước: * CASIO fx-500MS: VD: a) Tính sin 37 ° 53 Bấm : 3 7 5 3 = Sin kết quả 0,614055638Vậy sin 37 ° 53 0,6141b) Tính cos 81 ° 30 Bấm: 8 1 3 0 = cos kết quả 0,147809411 Vì vậy cos 81 ° 30 0,1438c) tg 43 ° 21Nhấn: 4 3 2 1 = tg kết quả 0.9440013 Do đó tg 43 ° 21 0.9440d) cotg 56 ° 44 cotg 56 ° 44 = tg43016Nhấn:4 3 1 6 = tg kết quả 0,94124552 Vậy cotg 56 ° 44 0,9412IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc: tìm số đo của góc nhọn khi biết trong trước tỉ số lượng giác GV nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) hướng dẫn HS bấm phím

Chú ý: Phím SHIFT kết hợp với các phím 1 1 1sin, cos, tan để tìm số đo của góc α khi biết sin α, cos α, tg α để tìm số đo của góc khi biết côsin thực và tiếp tuyến. hiển thị tương tự

như ví dụ trên GV nêu ví dụ 4 b, c để HS làm Trường hợp để tìm số đo của góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển sang bài toán: tìm góc nhọn x khi tg x biết tg x tính là: tg x = GV nêu ví dụ 5: (treo bảng) hướng dẫn HS bấm phím để tìm Lưu ý: các phím 1SHIFT / x hoặc 1x có nghĩa là nghịch đảo của số được nhập trước đó, vì vậy từ giá trị của cotang x đã được chuyển thành giá trị của tiếp tuyến x và từ đó chúng ta tìm ra số đo góccùng kết quả cả lớp nhận xét kết quả x 34 ° 19- HS cả lớp cùng làm lần lượt từng HS nêu kết quả cả lớp nhận xét HS thảo luận theo nhóm 8 người đại diện mỗi nhóm trình bày một câu. cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS:x 63 ° 3654c) tg x = 1,1111 x 48 ° 0452) Ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: cotg x = 2,322Trong: 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT Màn hình: 20 ° 2950.43 Vòng đến phút: x 20 ° 30 * CASIO fx-500MS: Bấm: 1 12 3 3 2SHIFT tan. x SHIFT =° Hiển thị: 20 ° 2950.43 Làm tròn đến phút: x 20 ° 20 ° 30 CASINO FX -2201) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết: a) sin x = 0.2836 Bấm: 10 2 8 3 6 . SHIFT sin SHIFT

Hiển thị: 16 ° 2830,66 Làm tròn đến phút: x 16 ° 29- Làm tròn đến độ: x 16 ° VI) Áp dụng: 1) Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2,843 Bài giải: a) x 47 ° 14 b) x 49 ° 49 Làm bài tập 2

Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS nêu cách nhập khóa và kết quả c) x 77 ° 56 d) x 19 ° 23 2) Có góc x nào đó: a) sin x = 1,0100 b ) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Bài giải: a) Không (vì sin x 1) b) Không (vì cos x 1) c) x 45 ° 176
3) Dùng que tính: A = A = 1,8914 4) Củng cố: Làm bài 18 trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học ở nhà: Bài tập 20 trang 84.IV / .Rút kinh nghiệm:

cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 570vn pluscách tính sin cos tan bằng máy tính fx 580cách bấm sin cos tancách tính sin cos bằng máy tính fx-580vn pluscách tính sin, cos, tan bằng máy tính fx 580vn plusmáy tính sin coscách tính góc khi biết sinshift sin -1/2cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 580vnxmáy tính tính sin coscách tính sin cos tan bằng máy tínhcách bấm máy tính sin cos tan lớp 9cách tìm sin cos tan trên máy tínhcách bấm sin cos trên máy tính fx 570vn pluscách sử dụng sin cos tancách bấm máy tính sin, cos, tan lớp 9cách bấm máy tính tìm sin cos tancách bấm máy tính tính sin cos tancách tính sin cos tan trên máy tínhcách dùng máy tính để tính tỉ số lượng giácbài 4 sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giácmáy tính sin cos tansử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giáccách bấm máy tính shift cotshift sintính sin cos tan bằng máy tínhcách bấm máy tính sin cos tancách tính độ bằng sin cos tancách tính sin trên máy tínhkhi nào dùng shift sincách tính sin, cos, tan bằng máy tính fx 570vn pluscách tính góc trên máy tínhbấm máy tính sin cos tancách bấm máy tính sin cos, tan ra độcách tính tg bằng máy tínhcách tính sin cos tan bằng taycách bấm máy tính shift sintính sin bằng máy tínhcách tính sin độcách tính góc sin cos bằng máy tínhcách tìm góc bằng sin cos tancách tính sin cos bằng máy tính fx 570vn pluscách bấm máy tính sin cos tan ra độcách bấm máy tính làm tròn đến phútmuc to sincách bấm sin cos trên máy tính fx 570es pluscách bấm sin cos trên máy tính fx 580vn pluscách bấm máy tính sin cos ra độcách tính sin cos bằng máy tính fx-580vncách dùng máy tính tính sin cos tancách tính sin cos tan không dùng máy tínhcách bấm sin cos tan ra độcách bấm shift sincách bấm shift cotcách tính sin cos bằng máy tính fx-580vnxmáy tính sincách bấm cotg trên máy tính casio fx 570vn pluscách tính cot trên máy tính casio fx 570es pluscách bấm cotg trên máy tính fx 570 vn pluscách bấm cot trên máy tínhcách bấm máy tính sin cos, tan lớp 9tìm tỉ số lượng giác và góc bằng máy tính bỏ túicách tìm sin cos tancách tính sin cos tan cottính góc bằng sin cos tansin cos tanmáy tính fx 580casio fx 570vn pluscách đổi tỉ số lượng giác bằng máy tínhcách bấm máy tính tìm tỉ số lượng giáctính góc khi biết sincách bấm sin cos, tan ra độcách tính góc bằng sin cos tantan bằngtỉ số lượng giáccasio việt namcách tính sin cos tan bằng máy tính fx 580vn pluscách tính sin cos tan bằng máy tính fx 570escách tính giá trị lượng giác bằng máy tínhmáy tính có sin coscách bấm góc trên máy tínhcách bấm máy tính góc lượng giáccách bấm máy tính góc tancách tính cos trên máy tínhcách tính sin cos trên máy tính casiocách tính sin, cos, tan không dùng máy tínhbằng tính sin cos tan cotcách dùng sin cos tancách tính số đo góc khi biết tỉ số lượng giáccách tính tan trên máy tínhcách tính sin cos tancách tính cotg trên máy tính fx 580vn pluscách bấm máy tính cotgiá máy tính casiomáy tính casio fx 580vn plusmáy tính bỏ túi casiogiá máy tính casio fx 570vn plusgiá của máy tính casio fx 570vn pluscách bấm máy tính bảng lượng giáccách tìm tỉ số lượng giác trên máy tínhcách bấm máy tính sin cos tan cotcách bấm máy tính tính góccách bấm giá trị lượng giáccách tính góc khi biết tỉ số lượng giáccách tính góc trên máy casioshift cosso sánh tỉ số lượng giác không dùng máy tínhtìm sin cos tan cottính sin cos bằng máy tínhbấm shift cotcách tính sin cos tan cot trên máy tínhcách bấm máy tính cos ra độcách tính shift cot trên máy tínhgiải phương trình lượng giác bằng máy tính casio fx 570vn pluscách giải phương trình lượng giác bằng máy tính casio fx 570es plussin coscasio fx 580vnxmáy tính casio 580casio 580vnxmáy casiomáy tính cầm tay casiomáy tính casiogiá máy tính 570vn pluscasio fx 570casio 570es pluscách ấn sin bằng máy tínhmáy tính cos sincách tính sin cos, tan bằng máy tính fx 570vn pluscách tính tỉ số lượng giác bằng máy tínhcách bấm tỉ số lượng giác trên máy tínhcách tính góc khi biết sin coscách tính sin cos bằng máy tính fx-570vn plustỉ số lượng giác của góc nhọn vnencách bấm coscách bấm máy tính cos bình phươngcách bấm máy tính cos mũ 3cách bấm máy tính ra cotcách bấm máy tính sincách tính cot bằng máy tính fx 570vn plustính góc khi biết costính góc khi biết tantính sin cosbấm máy tính sin coscách bấm cos bình phương trên máy tínhcách bấm máy tính coscách bấm máy tính sin coscách tính góc từ tanshift sin 2/3cách bấm cotg trên máy tính fx 580vnxcách bấm máy tính để tính cotcách tính cotg trên máy tính fx 580vnxcách tính sin cos bằng máy tínhbấm cot trên máy tínhcách tính sin coscách tính shift cotcách tính cot trên máy tính 580cách tính góc làm tròn đến phútcách bấm góc cotg trên máy tínhcách tính cot trên máy tínhcách bấm độ trên máy tính cầm taycách đổi sin cos ra độcông thức tính sin cos tancách tìm cotgcách bấm cotg trên máy tínhcách tính tancách tính sinsin cos cot tancách bấm số pi trên máy tính fx 570vn plustoán 9 vnenbài 4 toán 9cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 570mssinfx 580vncasio 580giải bài tập toán lớp 4 trang 83bàn phím máy tính casiocos(a+b)fx 580vnxcasio fx 570es plustừ sin qua coscasio 580 vnsin a cos ađổi từ cos sang sinmáy tính casio fx580vn xtính giá trị lượng giácsin to khitỷ số bóng đá nghịchcasio 580vngiá máy tính casio 580thước đo góc 90 độcotx=0máy casio 580máy tính casio cũsinx x cosxtanx=cotx580vn pluscasio fx pluscông thức tỉ số lượng giácfx 570 casiobài tập lượng giáccot on ti 84 plusvnplusgiá máy tính fx 570vn pluscông thức sin cos tan cotmay in so docasio máy tínhcotx=1máy tính 580fx 570 vn plusfx570esmáy tính casio 570 vn plusmáy tính tay casiobài tập phương trình lượng giáccasio fxcasio fx 570 es plusfx 570fx 570 es plusfx 570 plussin to muctanx cotxsin37cotgxtam giác nhọnvòng tròn lượng giác sin cos570es