Cách sử dụng hai hàm trong python

Kết hợp chức năng là cách kết hợp hai hoặc nhiều chức năng theo cách sao cho đầu ra của một chức năng trở thành đầu vào của chức năng thứ hai, v.v. Ví dụ: giả sử có hai hàm “F” và “G” và thành phần của chúng có thể được biểu diễn dưới dạng F(G(x)) trong đó “x” là đối số và đầu ra của hàm G(x) sẽ trở thành đầu vào của F

Ví dụ
# Function to add 2 

# to a number

def add(x):

    return x+

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
2

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
3

def

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
5

    return x

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
9
Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

# Function to add 2 2

# Function to add 2 3

# Function to add 2 4

# Function to add 2 5

# Function to add 2 6_______43_______7# Function to add 2 8# Function to add 2 9

# to a number0# to a number1# to a number2# to a number3

đầu ra

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14

Giải trình
Đầu tiên hàm # to a number4 được gọi trên đầu vào 5. # to a number4 thêm 2 vào đầu vào và đầu ra là 7, được coi là đầu vào cho # to a number6 nhân nó với 2 và đầu ra là 14

Cách tốt hơn để thực hiện sáng tác

Có một cách tốt hơn để thực hiện thành phần của Chức năng. Chúng ta có thể tạo một hàm đặc biệt có thể kết hợp hai hàm bất kỳ
# to a number7

# to a number8

# to a number9

def def1

    return def4 def5

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

def7

def add(x):

    return x+

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

add(x):6

def

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
5

    return x

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
9
Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

    5

    6

    7

    8    9 return0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

# Function to add 2 6_______43_______7# Function to add 2 8return5

# to a number0return7# to a number2return9

đầu ra

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14

Soạn N số chức năng
Chúng ta có thể soạn bất kỳ số lượng hàm nào bằng cách sửa đổi phương thức trên
x0

x1

# to a number9

def def1

x5

    return def4 def5

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

def7

def add(x):

    return x+

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

add(x):6

def

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
5

    return x

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
9
Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
09

def

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
11

    return x

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
15
Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
16

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

    5

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
19

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
20

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
21

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
22_______47_______9
Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
24

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
25
Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
26

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
27______0_______28

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
1

# Function to add 2 6_______43_______7

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
33return5

# to a number0

Adding 2 to 5 and multiplying the result with 2: 14
36# to a number2return9

đầu ra

Cộng 2 với 5, sau đó trừ 1 và nhân kết quả với 2. 12

Bây giờ chúng ta sẽ sửa đổi composite_function của mình thành một hàm có thể soạn bất kỳ số lượng hàm nào thay vì hai hàm bằng cách sử dụng hàm reduce() từ thư viện funcools

Chúng ta có thể sử dụng hai hàm trong Python không?

Trong Python, bất kỳ hàm nào được viết ra đều có thể được gọi bởi một hàm khác . Lưu ý rằng đây có thể là cách đơn giản nhất để chia vấn đề thành các phần nhỏ của vấn đề. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chúng ta có thể gọi một hàm đã xác định từ một hàm khác với sự trợ giúp của nhiều ví dụ.

Làm cách nào để kết hợp hai hàm trong Python?

Trong trường hợp đơn giản nhất, để kết hợp các hàm, bạn sẽ lấy đầu ra từ một hàm và sử dụng nó làm đầu vào cho một hàm khác . Tôi sẽ lấy một ví dụ rất đơn giản. Hàm đầu tiên f() tính bình phương đầu vào của nó.

Python có thể chạy hai chức năng cùng một lúc không?

Có hai cách để “làm nhiều việc cùng lúc” trong Python. phân luồng và đa xử lý . Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào cái sau. Một sự khác biệt ngắn. luồng chạy mã đồng thời. chúng tôi có một CPU đang hoạt động có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa nhiều luồng (hãy xem bài viết bên dưới)

Làm cách nào để so sánh hai hàm trong Python?

So sánh các toán tử so sánh trong Python .
Sử dụng Python == và. = toán tử để so sánh sự bằng nhau của đối tượng. .
Sử dụng toán tử is và is not của Python khi bạn muốn so sánh danh tính đối tượng. Ở đây, bạn đang so sánh xem hai biến có trỏ đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay không