Chỉ thị số 39-ct tw của bộ chính trị

Thứ Hai, 04/11/2019|08:10

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương theo dõi Đảng bộ Khối.

Chỉ thị số 39-ct tw của bộ chính trị
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự thảo báo cáo tại Hội nghị đánh giá, thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến các chi bộ và đảng viên; xây dựng, ban hành một số văn bản cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện trong Đảng bộ.

Nhận thức rõ nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm, chú trọng hơn đến việc nắm tình hình, diễn biến tư tương, xem xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên về chính trị hiện nay; thực hiện tốt công tác phối hợp, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi giới thiệu cán bộ vào cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đã quan tâm, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về công tác xây dựng Đảng để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Với những chủ trương, giải pháp đồng bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác cán bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW như công tác quản lý cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Một số cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị chưa ban hành quy định về các chức danh lãnh đạo chủ chốt, danh mục các cơ quan bộ phận trọng yếu, cơ mật của doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ yếu mới tập trung vào việc thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử của cán bộ, chưa chú trọng đúng mức đến việc nắm tình hình, xem xét, đánh giá và xử lý vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ…

Chỉ thị số 39-ct tw của bộ chính trị
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với 08 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo sơ kết, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối chủ động đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ, đảng viên; Cần nắm chắc và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay; Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các cấp ủy thực hiện tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, trước khi thực hiện việc bổ sung quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo phân cấp quản lý cán bộ; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TH

.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

Số: 39-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Công tác người khuyết tật đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với người khuyết tật được nâng cao hơn, người khuyết tật ngày càng tự tin, thuận lợi hơn hoà nhập vào đời sống xã hội. Các cơ quan nhà nước triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cuộc sống của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng nhằm đáp ứng tốt hơn quyền lợi chính đáng, hợp pháp, động viên để người khuyết tật phát huy năng lực, vươn lên hoà nhập, đóng góp cho xã hội. Việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người khuyết tật đã huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có các tổ chức tôn giáo, nhân đạo, từ thiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có nhiều hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức người khuyết tật đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật.

Tuy nhiên, một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật. Đời sống của một bộ phận không nhỏ người khuyết tật còn nhiều khó khăn, nhất là người khuyết tật đặc biệt nặng. Vẫn còn người khuyết tật chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm, tín dụng… Mức trợ cấp xã hội cho người khuyết tật chậm được điều chỉnh. Số người khuyết tật được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội còn ít, cơ sở vật chất thiếu thốn. Một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức chưa đầy đủ, xem công tác người khuyết tật là hoạt động nhân đạo, từ thiện, là trách nhiệm của ngành lao động - thương binh và xã hội. Vẫn còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật. Một số nơi công tác tổ chức thực hiện pháp luật về người khuyết tật còn chậm, chưa toàn diện. Hiệu quả hoạt động của một số tổ chức người khuyết tật chưa cao.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật chưa được quan tâm đúng mức. Một số chủ trương của Đảng liên quan đến người khuyết tật chưa được thể chế hoá kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Công tác quản lý nhà nước, nhất là việc bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách, công tác thống kê và quản lý người khuyết tật, công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho công tác người khuyết tật chưa được phát huy. Số lượng người khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật vận động tăng dần trong những năm qua và tiếp tục gia tăng, tạo áp lực đối với việc bảo đảm an sinh xã hội.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác người khuyết tật, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác người khuyết tật. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng trong thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật; hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng, Nhà nước; bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới một xã hội không rào cản đối với người khuyết tật.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật

Tiếp tục thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các cam kết quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu công bằng xã hội. Nâng dần mức trợ cấp xã hội phù hợp với các mức sống trong xã hội, khả năng ngân sách nhà nước; có chính sách tăng số lượng người khuyết tật tham gia mạng lưới an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại.

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp người khuyết tật; khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hoà nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác. Xây dựng tiêu chuẩn các cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp cuộc sống của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật.

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật và hội viên các tổ chức của người khuyết tật. Có cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cao tuổi. Tạo điều kiện cho tổ chức của người khuyết tật có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công của Nhà nước.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người khuyết tật

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn. Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật theo phương châm "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hoà nhập với cộng đồng". Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của các tổ chức của người khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết tật. Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng trong cả nước những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật.

6. Tổ chức thực hiện

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, định kỳ báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 Nơi nhận:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, - Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, - Các đồng chí Uỷ viên

Ban

Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

Trần Quốc Vượng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chỉ thị số 39-ct tw của bộ chính trị