Chiến thắng bản thân tiếng Anh là gì

chiến thắng bản thân Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  to gain a victory over oneself

Cụm Từ Liên Quan :

//