Chọn lọc tự nhiên trực tiếp làm thay đổi tần số alen của quần thể

Trong các nội dung dưới đây 1 Chọn...

0

Tiến Hóa

Trong các nội dung dưới đây 1. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể 2. Hình thành loài bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa là con đường nhanh nhất dẫn đến hình thành loài mới. 3. Nhân tố địa lí là nhân tố trực tiếp gây ra sự biến đổi của quần thể gốc dẫn đến hình thành loài mới. 4. Yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể không theochiều hướng nhất định. 5. Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa. Các nội dung đúng là A. 1, 2 B. 3,4 C. 2, 5

D. 4, 5

Tác động của chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội do

A.Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng

B.Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn

C.Chọn lọc tự nhiên tác động vào kiểu gen, mà ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ cả một phân tử AND mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình

D.Chọn lọc tự nhiên tác động vào kiểu hình mà ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ cả một phân tử AND mạch kép có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:Do đặc điểm cấu tạo vi khuẩn có 1 phân tử AND dạng vòng được nên bộ NST đơn bội => kiểu gen được biểu hiện ngay ở kiểu hình Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp đến kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12 - Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiên mà không có ở chọn lọc tự nhiên?

  (1) Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

  (2) Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen của quần thể.

  (3) Có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ.

  (4) Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen của quần thể.

  (5) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể

 • Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hóa:

  (1) Đột biến tạo ra alen mới và làm thay đổi tần số tương đối các alen của quần thể rất chậm.

  (2) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen và làm thay đổi tần số tương đối các alen theo một hướng xác định.

  (3) Di - nhập gen có thể làm phong phú thêm hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể.

  (4) Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số của một alen có hại trong quần thể.

  (5) Giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

  Các phát biểu đúng là:

 • Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của:

 • Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo lý thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

  (1) Khi không xảy ra đột biến thì các yếu tố ngẫu nhiên không thể làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

  (2) Một quần thể đang có kích thước lớn, nhưng do các yếu tố bất thường làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác với vốn gen của quần thể ban đầu.

  (3) Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngươc lại.

  (4) Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên luôn dẫn đến làm nghèo vốn của quần thể, làm giảm sự đa dạng di truyền.

  (5) Ở các quần thể kích thước nhỏ, tần số gen có thể bị thay đổi một cách đáng kể.

  (6) Các yếu tố ngẫu nhiên tác động một cách độc lập với nhân tố chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành loài.

 • Phát biểu nào sau đây về quá trình chọn lọc tự nhiên là không đúng?

 • Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

 • Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là sai khi nói về giao phối ngẫu nhiên?

  (1) Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen trong quần thể.

  (2) Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến.

  (3) Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

  (4) Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.

 • Nghiên cứu sự thay đổi kiểu gen của quần thể qua 3 thế hệ liên tiếp người ta thu được kết quả như sau:

  Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hoá nào?

 • Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

 • Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN):

 • Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN), phát biểu nào sau đây đúng?

 • Cho các nhân tố tiến hoá sau: (1) giao phối không ngẫu nhiên. (2) di nhập gen. (3) chọn lọc tự nhiên. (4) yếu tố ngẫu nhiên. (5) đột biến. Nhóm nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá là:

 • Các nhân tố nào sau đây đều làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng không xác định ?

 • Nhân tố tiến hóa nào say đây làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách đột ngột và theo một hướng không xác định?

 • Các nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

 • Cho các phát biểu sau về CLTN:

  (1) CLTN chỉ tác động lên kiểu hình mà không tác động lên kiểu gen.

  (2) CLTN là nhân tố quy định chiều hướng biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng.

  (3) CLTN chỉ diễn ra khi môi trường không ổn định.

  (4) CLTN chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen, không thay đổi tần số alen.

  (5) CLTN gồm 2 mặt song song vừa tích lũy các biến dị có lợi vừa đào thải biến dị có hại cho con người.

  (6) CLTN không diễn ra trong giai đoạn tiến tiền sinh học vì sự sống chưa hình thành.

  (7) CLTN làm thay đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn E.Coli nhanh hơn so với quần thể ruồi giấm.

  (8) CLTN có thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn có hại nào đó ra khỏi quần thể.

  Có bao nhiêu phát biểu là chính xác?

 • Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?

 • Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn nguyên liệu tiến hóa?

 • Biến động di truyền là hiện tượng:

 • Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, thì phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen.

  II. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

  III. Trong quần thể ngẫu phối, chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn không bao giờ loại hết alen lặn ra khỏi quần thể.

  IV. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

 • Khi nói về nhân tố tiến hóa, xét các đặc điểm sau:

  1) Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.

  2) Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định.

  3) Đều có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

  4) Đều có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

  5) Đều có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

  Số đặc điểm mà cả nhân tố di – nhập gen và nhân tố đột biến đều có là

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Đồ thị hàm số

  có đường tiệm cận đứng là
  và đường tiệm cận ngang là
  . Giá trị của số nguyên m nhỏ nhất thỏa mãn
  là:

 • Bất phương trình

  có tập nghiệm là
  . Tính giá trị của

 • Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J:

 • Cho

  , tập hợn các điểm biểu diễn z có đồ thị là (đối với các đồ thị có gạch chéo thì tập hợp điểm là cả phần gạch chéo và cả biên):


 • Hỏi hàm số y=f(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

 • Viết biểu thức

  về dạng lũy thừa
  ta được

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe

  được chiếu sáng bằngánh sángđơn sắc có bước sóng
  thì tại vị tríđiểm M trên màn quan sát với
  thu được vân sáng. Nếu thay ánh sángđơn sắc bằngánh sáng trắng có bước sóng từ
  đến
  và cácđiều kiện khác được giữ nguyên thì tại M số bức xạ cho vân sáng là ?

 • Hạt nhân

  có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của notron mn = 1,0087u, khối lượng của proton mp = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
  là ?