Chữa bài tập về nhà tiếng Anh là gì

Vietnamese

chúng tôi đang làm bài tập về nhà

Show

  English

  i'm doing my homework

  Last Update:                                                            2021-03-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bạn tôi cô ấy đang làm bài tập về nhà

  English

  Last Update:                                                            2021-05-22                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  làm bài tập về nhà.

  English

  start your homework.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  cô ấy đang làm bài tập về nhà

  English

  i'm doing my homework

  Last Update:                                                            2020-12-10                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  ai đó đang làm bài tập về nhà.

  English

  someone's been doing their homework.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bạn tôi đang làm bài tập về nhà của cô ấy

  English

  i am doing english homework

  Last Update:                                                            2021-05-22                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  tôi nộp bài tập về nhà

  English

  i did my homework

  Last Update:                                                            2021-06-14                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  con đang làm bài về nhà.

  English

  you were doing your homework.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  tôi học bài và làm bài tập về nhà

  English

  i tak

  Last Update:                                                            2020-09-11                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  hãy làm "bài tập về nhà"!

  English

  do "homework"!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous
  Warning: Contains invisible HTML formatting                                                                                    

  Vietnamese

  bài tập về nhà

  English

  homework; home assignment

  Last Update:                                                            2015-01-21                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  tôi đang về nhà.

  English

  i'm going home.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bài tập về nhà.

  English

  homework.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  tôi thỉnh thoảng làm bài tập về nhà

  English

  i'm doing my homework

  Last Update:                                                            2021-07-21                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bạn phải làm bài tập về nhà

  English

  you got to do your homework

  Last Update:                                                            2010-11-20                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  - bài tập về nhà.

  English

  - homework assignment.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  - em phải làm bài tập về nhà.

  English

  you need to do your homework.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  tôi đang làm bài tập tiếng anh

  English

  i'm doing my homework

  Last Update:                                                            2021-06-10                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  tôi đã làm bài tập về nhà vào ngày gôm qua

  English

  i'm doing my homework

  Last Update:                                                            2021-08-05                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bạn đã làm bài tập về nhà chưa

  English

  have you done your homework yet

  Last Update:                                                            2021-03-01                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous