Chương trình c ++ để tìm số dương và số âm trong một mảng

chương trình C đếm số dương và số âm trong mảng;

Các chương trình đếm số dương và số âm trong một mảng trong C

Để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng cách sử dụng vòng lặp for, vòng lặp while và hàm trong c

 • Chương trình C để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng vòng lặp For
 • Chương trình C để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng vòng lặp While
 • Chương trình C để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng hàm

Chương trình C để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng vòng lặp For

/* C Program to Count Positive and Negative Numbers in an Array */
#include
 
int main()
{
 int Size, i, a[10];
 int Positive_Count = 0, Negative_Count = 0;
 
 printf("\n Please Enter the Size of an Array : ");
 scanf("%d", &Size);
 
 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n");
 for(i = 0; i < Size; i++)
 {
   scanf("%d", &a[i]);
 }
 
 for(i = 0; i < Size; i ++)
 {
  if(a[i] >= 0)
  {
 	Positive_Count++;
  }
  else
  {
 	Negative_Count++;
  }
 }
 
 printf("\n Total Number of Positive Numbers in this Array = %d ", Positive_Count);
 printf("\n Total Number of Negative Numbers in this Array = %d ", Negative_Count);
 return 0;
}

Đầu ra của chương trình c trên;

Please Enter the Size of an Array : 5
Please Enter the Array Elements
1 2 -3 4 -5
Total Number of Positive Numbers in this Array = 3 
 Total Number of Negative Numbers in this Array = 2 

Chương trình C để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng vòng lặp While

/* C Program to Count Positive and Negative Numbers in an Array */
#include
 
int main()
{
 int Size, i, j = 0, a[10];
 int Positive_Count = 0, Negative_Count = 0;
 
 printf("\n Please Enter the Size of an Array : ");
 scanf("%d", &Size);
 
 printf("\nPlease Enter the Array Elements\n");
 for(i = 0; i < Size; i++)
 {
   scanf("%d", &a[i]);
 }
 
 while(j < Size)
 {
  if(a[j] >= 0)
  {
 	Positive_Count++;
  }
  else
  {
 	Negative_Count++;
  }
  j++;
 }
 
 printf("\n Total Number of Positive Numbers in this Array = %d ", Positive_Count);
 printf("\n Total Number of Negative Numbers in this Array = %d ", Negative_Count);
 return 0;
}

Đầu ra của chương trình c trên;

Please Enter the Size of an Array : 5
Please Enter the Array Elements
1 2 -3 4 -5
Total Number of Positive Numbers in this Array = 3 
 Total Number of Negative Numbers in this Array = 2 

Chương trình C để đếm số dương và số âm trong một mảng bằng hàm

/* C Program to Count Positive and Negative Numbers in an Array */

#include

int CountPositiveNumbers(int a[], int Size);
int CountNegativeNumbers(int a[], int Size);

int main()
{
 int Size, i, a[10];
 int Positive_Count = 0, Negative_Count = 0;
 
 printf("\n Please Enter the Size of an Array : ");
 scanf("%d", &Size);
 
 printf("\nPlease Enter the Array Elements : ");
 for(i = 0; i < Size; i++)
 {
   scanf("%d", &a[i]);
 }
 
 Positive_Count = CountPositiveNumbers(a, Size);
 Negative_Count = CountNegativeNumbers(a, Size);
 
 printf("\n Total Number of Positive Numbers in this Array = %d ", Positive_Count);
 printf("\n Total Number of Negative Numbers in this Array = %d ", Negative_Count);
 return 0;
}

int CountPositiveNumbers(int a[], int Size)
{
 int i, Positive_Count = 0;
 printf("\n List of Positive Numbers in this Array: ");
 
 for(i = 0; i < Size; i ++)
 {
   if(a[i] >= 0)
   {
 	printf("%d ", a[i]);
 	Positive_Count++;
   }
  }
  return Positive_Count;
}

int CountNegativeNumbers(int a[], int Size)
{
 int i, Negative_Count = 0;
 printf("\n List of Negative Numbers in this Array: ");

 for(i = 0; i < Size; i ++)
 {
   if(a[i] < 0)
   {
 	printf("%d ", a[i]);
 	Negative_Count++;
   }
  }
  return Negative_Count;
}

Đầu ra của chương trình c trên;

Please Enter the Size of an Array : 5
Please Enter the Array Elements
1 2 -3 4 -5
Total Number of Positive Numbers in this Array = 3 
 Total Number of Negative Numbers in this Array = 2 

Các chương trình C được đề xuất

Các chương trình C để tìm Diện tích hình tròn

Chương trình C để tìm đường kính, chu vi và diện tích hình tròn

Chương Trình C Tìm Diện Tích Tam Giác

Chương trình C tìm góc thứ ba của tam giác

Chương trình C để kiểm tra tam giác có hợp lệ hay không bằng Angles

Chương trình C tìm diện tích tam giác cân

Chương Trình C Tìm Diện Tích Hình Chữ Nhật

Chương trình C tìm chu vi hình chữ nhật

Chương trình C tìm diện tích hình bình hành

Chương trình C tìm diện tích hình thang

Chương trình C tính diện tích tam giác vuông

Chương trình C tìm diện tích tam giác đều

Chương trình C tìm diện tích hình thoi

Chương trình C tìm chu vi hình thoi

Chương Trình C Tìm Diện Tích Hình Bán Nguyệt

Chương trình C tìm chu vi hình vuông

Chương trình C để tìm thể tích và diện tích bề mặt của hình cầu

Chương trình C để tìm thể tích và diện tích bề mặt của hình trụ

Chương trình C để tìm Thể tích và Diện tích Bề mặt của Hình lập phương

Chương trình C để tìm thể tích và diện tích bề mặt của hình khối

Chương trình C để tìm thể tích và diện tích bề mặt của hình nón

Chương trình C để thực hiện các phép toán số học trên mảng