Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào hàng ngang gồm sáu ghẻ?

Câu 405180: Có 6 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C, ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B bằng

A. \(\frac{1}{6}.\)      

B. \(\frac{3}{{20}}.\)    

C. \(\frac{2}{{15}}.\)      

D. \(\frac{1}{5}.\)

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng các quy tắc đếm cơ bản.

Cách giải:

Vì có 10 ghế nên bạn thứ nhất có 10 cách xếp.

Bạn thứ hai có 9 cách xếp.

Bạn thứ ba có 8 cách xếp.

Bạn thứ tư có 7 cách xếp.

Bạn thứ năm có 6 cách xếp.

Bạn thứ sáu có 5 cách xếp.

Như vậy có: 10.9.8.7.6.5 = A106 cách xếp

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào hàng ngang gồm 6 ghế?

Số cách sắp xếp 6 bạn học sinh vào 6 ghế kê thành hàng ngang là P6=6! =720. = 720 cách.

Có bao nhiêu cách sắp xếp một nhóm 6 học sinh thành một hàng ngang?

Lời giải chi tiết: Số cách sắp xếp 6 học sinh thành 1 hàng ngang là hoán vị của 6 phần tử. Như vậy có: 6! =720. cách sắp xếp.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh?

Mỗi cách xếp 6 6 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 6 6 phần tử. Vậy có P6=6! =720 P 6 = 6 ! = 720 cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh thành một hàng dài?

Hoán vị 6 em học sinh ta có 6! =720. cách.