Có bao nhiêu hình tứ giác lớp 3

có bao nhiêu đoạn thẳng ?

có bao nhiêu hình tứ giác ?

có bao nhiêu hình tam giác?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Có bao nhiêu hình tứ giác lớp 3