convertible burt là gì - Nghĩa của từ convertible burt

convertible burt có nghĩa là

một tên tiếng og là burt từ mui xe từ phía sau trong ngày sử dụng để bán thuốc trong chuyển đổi.Xung quanh thập niên 70 và thập niên 70

ví dụ

anh chàng này nghĩ rằng anh ta chuyển đổi burt bán thuốc với xuống trên.