Date_default_timezone_set trong php

Nếu chưa biết hàm date(format,timestamp) bạn có thể xem tại link. http. //congnghe5s. com/bai-viet/xu-ly-ngay-gio-trong-php. html

Bạn thực hiện lệnh kiểm tra trên máy và kết quả không khớp với thời gian hiện tại. Đó là vì lí do thời gian hay múi giờ trên máy chủ bạn đã cài đặt khác vì cách khác để trả về thời gian chính xác bạn muốn bạn có thể sử dụng hàm

Show

cú pháp. date_default_timezone_set (chuỗi

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
4 ). ú pháp. date_default_timezone_set ( chuỗi 
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
4
)

tham số. $

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
5http. //php. net/manual/en/múi giờ. Châu Á. php
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
5 http. //php. net/manual/en/múi giờ. Châu Á. php

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
6

date_default_timezone_set('Châu Á/Hồ_Chi_Minh'). Á/Ho_Chi_Minh').

Sau đó các bạn sử dụng hàm. ngày lặp lại ('d/m/Y - H. i. s');echo date('d/m/Y - H. i. s');

ra đúng thời gian kết quả ở Việt Nam. đúng thời gian kết quả tại Việt Nam.

Ví dụ

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');

Ví dụ trên có 1 hàm cũng khá quan trọng. date_default_timezone_get()  trả về múi giờ mặc định của máy chủ bạn đang chạy hoặc đã được thiết lập thông qua date_default_timezone_set(). date_default_timezone_get()  trả về múi giờ mặc định của máy chủ bạn đang chạy hoặc đã được thiết lập thông qua date_default_timezone_set().

Qua bài viết hy vọng các bạn có thêm kiến ​​thức khi xử lý ngày tháng trong PHP

Ngày giờ. SetTimezone - Date_Timezone_set - Đặt múi giờ cho đối tượng DateTime -- date_timezone_set — Đặt múi giờ cho đối tượng DateTime date(format,timestamp).

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
41

Chỉ loại thủ tục. một đối tượng DateTime được trả về bởi date_create(). Editing object this object. Đối tượng DateTime được trả về bởi date_create(). Hàm sửa đổi đối tượng này

Một đối tượng DateTimezone đại diện cho múi giờ mong muốn. Đối tượng DateTimeZone đại diện cho múi giờ mong muốn. ú pháp. date_default_timezone_set ( chuỗi 

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
4 )

Trả về đối tượng DateTime cho chuỗi phương thức. Các điểm trong thời gian không thay đổi khi gọi phương thức này. Đối tượng DateTime cho chuỗi phương thức. Thời điểm cơ bản không bị thay đổi khi gọi phương thức này

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
5 http. //php. net/manual/en/múi giờ. Châu Á. php

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
6

date_default_timezone_set('Châu Á/Hồ_Chi_Minh'). Asia/Ho_Chi_Minh'). Á/Ho_Chi_Minh').

Ví dụ #1 DateTime. SetTimeZone() Ví dụDateTime. setTimeZone() ví dụecho date('d/m/Y - H. i. s');

ra đúng thời gian kết quả ở Việt Nam. kết quả đúng thời gian ở Việt Nam. đúng thời gian kết quả tại Việt Nam.

Ví dụ

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');

Ví dụ trên có 1 hàm cũng khá quan trọng. date_default_timezone_get()  trả về múi giờ mặc định của máy chủ bạn đang chạy hoặc đã được thiết lập thông qua date_default_timezone_set(). date_default_timezone_get()  trả về múi giờ mặc định của máy chủ bạn đang chạy hoặc đã được thiết lập thông qua date_default_timezone_set(). date_default_timezone_get()  trả về múi giờ mặc định của máy chủ bạn đang chạy hoặc đã được thiết lập thông qua date_default_timezone_set().

Qua bài viết hy vọng các bạn có thêm kiến ​​thức khi xử lý ngày tháng trong PHP

( Php 5 >= 5. 2. 0, Php 7, Php 8)

date_default_timezone_set - Đặt múi giờ mặc định được sử dụng bởi tất cả các hàm ngày/giờ trong tập lệnh — Đặt múi giờ mặc định được sử dụng bởi tất cả các hàm ngày/giờ trong tập lệnh Sets the default timezone used by all date/time functions in a script

Mô tả sự kiện

date_default_timezone_set (chuỗi

____012). bool(chuỗi
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
22). bool( chuỗi
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
22
). bool

Thay vì sử dụng chức năng này để đặt múi giờ mặc định trong lệnh của bạn, bạn cũng có thể sử dụng ngày cài đặt INI. Timezone to set default timezone

thong số

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
24

Định nghĩa múi giờ, as

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
25,
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
26,______027 hoặc
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
20. Các danh sách hợp lệ có sẵn trong danh sách thời gian được hỗ trợ

Return to value

This return function

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
21 nếu
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
24 không hợp lệ hoặc
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
23 khác.
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
21 nếu
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
24 không hợp lệ, hoặc
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
23 nếu không.
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
21 nếu
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
24 không hợp lệ, hoặc
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

if (date_default_timezone_get()) {
    echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get() . '
';
}
echo date('d/m/Y H:i:s');
23 nếu không

Ví dụ

Ví dụ #1 Nhận thời gian mặc định

_______024____025____026

Xem thêm

  • date_default_timezone_get() - Nhận thời gian mặc định được sử dụng bởi tất cả các hàm ngày/giờ trong tập lệnh