Đề bài - bài 113 trang 31 sbt toán 6 tập 2

b) \(\displaystyle 4{2 \over 5}:2 = \left( {4 + {2 \over 5}} \right):2 = \square + {{\square} \over {\square}}\)\(\displaystyle = \square\)

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

a) \(\displaystyle {\rm{}}4{2 \over 5}:2 = {{\square} \over 5}.{1 \over {\square}} = {{\square} \over {\square}} = \square\)

b) \(\displaystyle 4{2 \over 5}:2 = \left( {4 + {2 \over 5}} \right):2 = \square + {{\square} \over {\square}}\)\(\displaystyle = \square\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết hỗn số dưới dạng phân số rồi thực hiên phép chia như thông thường.

b) Áp dụng công thức : \((a+b) : c = a : c + b:c.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {\rm{}}4{2 \over 5}:2 = {{22} \over 5}.{1 \over 2} = {{22} \over {10}} = 2,2\)

b) \(\displaystyle 4{2 \over 5}:2 = \left( {4 + {2 \over 5}} \right):2 \)\(\displaystyle = 2 + {2 \over {10}} = 2,2\)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề bài - bài 113 trang 31 sbt toán 6 tập 2