Đề bài - giải bài 10 trang 40 sbt sinh học 9

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nuclêôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ?

Đề bài

Bài 10.Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nuclêôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Theo nguyên tắc bổ sung A=T, G=X

Lập hệ phương trình giải số Nucleotit từng loại từ đó xác định số Nu của gen

2.Số Nu môi trường cung cấp:

Từ đó nếu phân tử ADN nhân đôi k lần thì sẽ có:

Nmt= N× (2k-1).

Amt= Tmt= T× (2k-1)=A× (2k-1).

Gmt= Xmt= G× (2k-1)=X× (2k-1).

Lời giải chi tiết

1. 3000 nuclêôtit.

2.A= T = 2700 nuclêôtit,G= X = 1800 nuclêôtit

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề bài - giải bài 10 trang 40 sbt sinh học 9