Đề bài - giải bài 2 trang 42 sbt sinh học 12

Trong 1 quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi qua các thế hệ theo đẳng thức:

Đề bài

Trong một huyện có 400000 dân, nếu thống kê được có 160 người bị bệnh bạch tạng (bệnh do gen a trên NST thường).

a) Giả sử quần thể đã đạt được trạng thái cân bằng di truyền thì tần số của gen a là bao nhiêu?

b) Số người mang kiểu gen dị hợp Aa là bao nhiêu?

c) Xác suất để 2 vợ chồng có màu da bình thường sinh ra một đứa con bị bệnh bạch tạng trong quần thể này là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Hacđi Vanbec:

Trong 1 quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi qua các thế hệ theo đẳng thức:

Đề bài - giải bài 2 trang 42 sbt sinh học 12

Lời giải chi tiết

a) Tần số của gen a: \({{160} \over {400000}} = {q^2} = 0.0004 \to q\left( a \right) = 0.02\)

Tỉ lệ kiểu hình bệnh là

b)Số người mang gen dị hợp Aa =2pq(400000)= 2x0.02x0.98x400000=15680 người.

c)Xác suất để 2 vợ chồng da bình thường sinh con bạch tạng trong quần thể này là:

\({{2pq} \over {{p^2} + 2pq}} \times {{2pq} \over {{p^2} + 2pq}} \times {1 \over 4}\)

\(= {{0.0392} \over {0.9604 + 0.0392}} \times {{0.0392} \over {0.9604 + 0.0392}} \times {1 \over 4} = 0.00038\)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề bài - giải bài 2 trang 42 sbt sinh học 12