Đề bài - ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân đàng ngoài

- Tuy thất bại nhưng ý chí đấu tranh chống áp bức cường quyền của nghĩa quân đã làm cơ đồ họ Trịnh bị lung lay, tạo tiền đề để cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của vua Lê, chúa Trịnh.

Đề bài

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 119 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài:

- Phong trào khởi nghĩa nông dân đã gây ra cho chính quyền vua Lê - chúa Trịnh nhiều tổn thất, khó khăn.

- Tuy thất bại nhưng ý chí đấu tranh chống áp bức cường quyền của nghĩa quân đã làm cơ đồ họ Trịnh bị lung lay, tạo tiền đề để cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của vua Lê, chúa Trịnh.