Diện tích đồng bằng trên phần đất liền nước ta là bao nhiêu

Diện tích lãnh thổ một quốc gia được xác định như thế nào?

Để biết được chính xác diện tích nước ta là bao nhiêu thì trước hết, bạn cần tìm hiểu về cách xác định diện tích lãnh thổ của một quốc gia. Lãnh thổ của một quốc gia bao gồm các yếu tố cấu thành cơ bản đó là: vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất được giới hạn bởi biên giới quốc gia và thuộc chủ quyền quốc gia. Trong đó, diện tích cả lãnh thổ được xác định bởi:

-Diện tích của toàn bộ phần đất liền.

-Diện tích của các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia, kể cả các đảo, quần đảo gần bờ và xa bờ.

-Diện tích vùng lãnh hải là phần nước biển được xác định bởi đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải (hay còn gọi là đường biên giới của quốc gia trên biển).

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Diện tích đồng bằng trên phần đất liền nước ta là bao nhiêu