Đối với đạo đức, pháp luật là phương tiện như thế nào để bảo vệ các giá trị đạo đức

Pháp luật và đạo đức đều là các quy phạm xã hội và có mối quan hệ để điều chỉnh các mối quan hệ nhất định trong xã hội. Vậy khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

Câu hỏi: Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

A. Quy phạm pháp luật chủ yếu thể hiện quan niệm về đạo đức.

B. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện các giá trị đạo đức.

C. Pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức.

D. Pháp luật và đạo đức được thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

D. Pháp luật và đạo đức được thực hiện bằng quyền lực nhà nước không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức là những quan điểm, quan niệm của con người về các phạm trù thuộc đời sống tinh thần của xã hội nhờ đó con người tự nhận thức, tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp trước những lợi ích đặt ra. Đạo đức được thể hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.

Đối với đạo đức, pháp luật là phương tiện như thế nào để bảo vệ các giá trị đạo đức

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức trong toàn xã hội và được áp dụng chung trong cộng đồng. Không có ai hay chủ thể nào có quyền đặt ý chí chủ quan của mình vào quyết định là thực hiện hay không mà đều cần tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật.

Pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung và các quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức nên được pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Đạo đức không được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước mà phụ thuộc vào nhận thức, đạo đức của con người.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

D. Pháp luật và đạo đức được thực hiện bằng quyền lực nhà nước không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.