everything i say is a lie là gì - Nghĩa của từ everything i say is a lie

everything i say is a lie có nghĩa là

Ngoại trừ việc.Và đó.

Thí dụ

Tất cả mọi thứ tôi nói là một lời nói dối.
Ngoại trừ việc.
Và đó.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết everything i say is a lie là gì - Nghĩa của từ everything i say is a lie