extrement là gì - Nghĩa của từ extrement

extrement có nghĩa là

Bất ngờ, thêm mảnh vỡ ra khỏi mông của bạn sau khi bạn nghĩ rằng bạn đã hoàn thành trên nhà vệ sinh.

Thí dụ

Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành trên bát, nhưng khi tôi đứng dậy để kéo quần lên, một số người xuất hiện bật ra trên mông tôi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết extrement là gì - Nghĩa của từ extrement