Giải mai lan hương lớp 8 unit 1

Giải mai lan hương lớp 8 unit 1

Video

Prev Article Next Article

Tag: Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 8

Bài giải kèm giải thích ngữ pháp để làm bài tập từng phần. Chúc các em học tốt nhé!

source

Xem ngay video Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1

Bài giải kèm giải thích ngữ pháp để làm bài tập từng phần. Chúc các em học tốt nhé!

Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=COPtWDYMGxQ

Tags của Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1: #Hướng #dẫn #giải #bài #tập #Mai #Lan #Hương #Unit #part

Bài viết Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1 có nội dung như sau: Bài giải kèm giải thích ngữ pháp để làm bài tập từng phần. Chúc các em học tốt nhé!

Giải mai lan hương lớp 8 unit 1

Từ khóa của Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1: giải bài tập

Thông tin khác của Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1:
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2016-09-01 01:54:10 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=COPtWDYMGxQ , thẻ tag: #Hướng #dẫn #giải #bài #tập #Mai #Lan #Hương #Unit #part

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 1 part 1.

Prev Article Next Article

Xem thêm các kết quả về Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 8

Nguồn : sgkphattriennangluc.vn

Nếu bài viết bị lỗi. Click vào đây để xem bài viết gốc.

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Tiếng Anh 8 - Unit 1: Leisure activities - Hoạt động giải trí - Mai Lan Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • Giải mai lan hương lớp 8 unit 1
  bai_tap_tieng_anh_8_unit_1_leisure_activities_hoat_dong_giai.docx

Nội dung text: Bài tập Tiếng Anh 8 - Unit 1: Leisure activities - Hoạt động giải trí - Mai Lan Hương

 1. Bộ bài tập tiếng anh 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chương trình mới. Tác giả: Lưu Hoằng Trí, Bùi Văn Vinh, Mai Lan Hương, Tống Ngọc Huyền, Đại Lợi. -Phần A: Vocabulary (theo từng unit) -Phần B: Grammar (theo từng unit lấy từ sách luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập) -Phần C: Exercises: mỗi unit chia thành 3 test, mỗi test gồm 10-18 bài tập sắp xếp theo trình tự: Phonetics, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing ( được tổng hợp từ các sách ). (FULL 2 KỲ) UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES Hoạt động giải trí A. VOCABULARY 1. adore (v) /əˈdɔː/: yêu thích, mê thích 2. addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) cái gì 3. beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/: trị thể thao trên bãi biển 4. bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vịng đeo tay 5. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp 6. community centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm văn hố cộng đồng 7. craft (n) /krɑːft/: đồ thủ cơng 8. craft kit (n) /krɑːft kɪt/: bộ dụng cụ làm thủ cơng 9. cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự kiện văn hố 10. detest (v) /dɪˈtest/: ghét 11. DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/: đồ tự làm, tự sửa 12. don’t mind (v) /dəʊnt maɪnd/: khơng ngại, khơng ghét lắm 13. hang out (v) /hỉŋ aʊt/: đi chơi với bạn bè 14. hooked on (adj)=keen on=fond of=interested in yêu thích cái gì 15. It’s right up my street! (idiom) /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/: Đúng vị của tớ! 16. join (v) /dʒɔɪn/: tham gia 17. leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn nghỉ ngơi 18. leisure activity (n) /ˈleʒə ỉkˈtɪvəti/: hoạt động thư giãn nghỉ ngơi 19. leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời gian thư giãn nghỉ ngơi 20. netlingo (n) /netˈlɪŋɡəʊ/: ngơn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng 21. people watching (n) /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/: ngắm người qua lại 22. relax (v) /rɪˈlỉks/: thư giãn 23. satisfied (adj) /ˈsỉtɪsfaɪd/: hài lịng 24. socialise (v) /ˈsəʊʃəlaɪz/: giao tiếp để tạo mối quan hệ 25. weird (adj) /wɪəd/: kì cục 26. window shopping (n) /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng 27. virtual (adj) /ˈvɜːtʃuəl/: ảo (chỉ cĩ ở trên mạng) B. GRAMMAR REVIEW CÁC ĐỘNG TỪ DIỄN ĐẠT SỰ YÊU THÍCH (VERBS OF LIKING) 1. VERBS OF LIKING: Động từ Nghĩa Adore Yêu thích, mê mẩn Love Yêu Like/ enjoy/ fancy Thích Don’t mind Khơng phiền Dislike/ don’t like Khơng thích Hate Ghét Detest Căm ghét pg. 1 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 2. 2.VERBS OF LIKING + V_ING / TO V: -Khi muốn dùng một động từ chỉ một hàng động khác ở sau động từ chỉ sự thích, ta phải sử dụng danh động từ (V_ing) hoặc động từ nguyên thể co “to” (toV) 1.Verbs + V-ing/ to V Những động từ đi với cả danh động từ và động từ nguyên thể cĩ “to” mà khơng đổi về nghĩa Verbs Verbs + V-ing Verbs +to V Like I like skateboarding in my free time I like to skateboard in my free time Love She loves training her dog She loves to train her dog Hate He hates eating out He hates to eat out Prefer My mother prefers going jogging My mother prefers to go jogging 2. Verbs + V-ing Những động từ chỉ đi với danh động từ Verbs Verbs + V-ing Adore They adore eating ice-cream Fancy Do you fancy making crafts? Don’t mind I don’t mind cooking Dislike Does he dislike swimming? Detest I detest doing housework BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN: Bài 1: Hồn thành những câu sau, sử dụng dạng nguyên thể cĩ (to)(toV) của động từ trong ngoặc: 1.Everyone likes (eat)___ice cream. 2.Do you prefer (read)books in your freetime? 3.I hate(watch)___horror movies? 4.Many people prefer(go)___travelling on holidays. 5.My father loves(play)___golf with his friends. 6.I prefer (not stay)___up too late. 7. What does your sister love(do)___in her spare time? 8.I used to prefer(hang out)___with my friends at weekend. 9. I think not many people like(listen)___to her music. 10. Teenagers love (surf)___the web to while away their freetime. Bài 2: Hồn thành những câu sau, sử dụng dạng danh động từ (V-ing) của động từ trong ngoặc: 1.My mother dislikes(prepare)___the meals. 2.Do you enjoy(do)___DIY in your freetime? 3. I detest (have) ___a conversation with John. 4.Do you think Jane prefers(not socialise)___with other students? 5.I don’t mind(explain)___the problem again. 6.Ann fancies(listen)___to songs of her favourite singer. 7.My friend adores(spend)___time with her cats. 8.I always love(try)___new things when I go travelling. 9.Mr.Smith hates(drive)___his old car. 10.Anne prefers(not go)___out too late. Bài 3:Điền dạng thích hợp của động từ trong ngoặc để hồn thành các câu sau: 1.Did you enjoy(watch)___the comedy last night? 2.Many people prefer(do)___gardening after their retirement. 3.My cat dislikes(sleep)___on the floor. 4.My father doesn’t mind(work)___hard. 5.My cousin doesn’t like(study)___Math and Chemistry. 6.They dislike(talk)___with each other. pg. 2 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 3. 7.Jim and Jane don’t fancy(go)___out tomorrow. 8.Did you hate(eat)___vegetables when you was small? 9.she didn’t prefer(tell)___him about her plan. 10.James enjoys(have)___dinner in a luxury restaurant. 11.I hope my mother will enjoy(spend)___time with her grandchildren. 12.Some people enjoy(take)___a shower in the morning. 13.I think your brother won’t mind(lend)___you a helping hand. 14.My boyfriend dislike(wait)___. 15.What do you detest(do)___the most? Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hồn chỉnh: 1.Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time. ___ 2.You/ hate/ do/ the washing? ___ 3.My father/ enjoy/ play/ sports/ and/ read/ books. ___ 4.The teacher/ not mind/ help/ you/ with difficult exercises. ___ 5.Jane/ not fancy/ read/ science books. ___ 6.Which kind of juice/ you/ dislike/ drink/ the most? ___ 7. Ann/ fancy/ do /DIY/ in her free time. ___ 8. My father/ prefer/ not eat/ out. ___ 9.Mr.Smith/ love/ go/ shopping/ at weekend. ___ 10.Everyone/ adore/ receive/ presents/ on their birthday. ___ BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO Bài 5: Đánh dấu(V) trước câu đúng, đánh dấu(X) trước câu sai và sửa lại cho đúng: 1.My sister doesn’t mind to look after my cat. 2.Jim dislikes going to the library because he likes reading books. 3.I prefer to not go out today. 4.I used to like watching cartoons on TV. 5.Does Mrs.Smith enjoy to cook? 6.Mary hates doing the housework and take after her baby sister. 7. In my freetime, I love to do DIY with my sister. 8.Josh detests to socialise with his co-workers. 9.Which movie does he fancy to watch? 10.I prefer hanging out with friends to playing computer games. Bài 6: Điền dạng đúng của các động từ chcho sẵn vào chỗ trống sao cho hợp lý: socialize detest Surf Write rely read Adore Hang out 1.My brother likes___the Internet looking for new music. 2.I dislike___too much on other people. I want to be independent. 3.Josh enjoys___with his classmates after school. 4.My sister and I fancy___novels when we have free time. pg. 3 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 4. 5.He’s very artitic. He enjoys___poems in his free time. 6.James___talking with his neighbors because he finds them annoying. 7.My uncles loves___with other people . he has many friends. 8.Ann___working with children. She’s a teacher. Bài 7: Khoanh trịn vào đáp án đúng: Nowadays, leisure activities are totally different from the past. Many people no longer enjoy(1) in outdoor activities after school. In stead, they(2)___playing computer games or (3) ___the web in their free time. Some people (4)___too much on computer and the Internet. For example, they prefer(5)___ messages to having a face-to-face conversation with friends. Even when people (6)___out with their friends, they rarely talk but they use their phones to surf web. However, many people dislike the Internet and the(7)___world. They hate to waste time on the computer and(8)___other activities such as reading, shopping or sporting. 1.A.participate B.to participate C. participating D. participates 2.A.fancy B.don’t mind C.dislike D.hate 3.A.sailing B. surfing C.swimming D.diving 4.A.play B.rely C.addict D.use 5.A.send B.to send C.to sending D. sends 6.A.play B.rely C.meet D.hang 7.A.virtual B.real C.fake D.new 8.A.dislike B.detest C.enjoy D.mind Bài 8: Đọc doạn văn sau và điền (T-true)trước câu đúng với nội dung bài đọc , điền (F-false) trước câu khơng đúng với nội dung bài đọc: LEISURE ACTIVITIES IN BRITAIN The weekends area a time for many leisure activities in Britain. British people often have to work five days a week from Monday to Friday is the precious time for family and friends. People enjoy various indoor and outdoor activities in Britain. According to the EU’s statistical office, British people spend abot 45% of their free time watching television, 24% of their free time socialising , 22-23% on sport and hobbies, and 10% on other activities. Other popular leisure activities are listening to the radio, listening to pre-recorded music, reading, DIY, garedning, eating out and going to the cinema. The most common leisure activity in the UK is watching television. The average viewing time is 25 hours per person per week. Almost all households have at least one television set. The second most popular activity in Britain is visiting or entertaining friends or relations. Another popular leisure activity is gardening. The British are known as a nation of gardeners. Most people have a garden on their property. Every town in Britain has one or more DIY centers and garden centres. These are like supermarkets for the home and garden. These places are very popular with British home-owners at the weekends. ___1.People enjoy various indoor activities Britain. ___2.British people spend more than half of their free time watching television. ___3.The most common leisure activity in the UK is visiting or entertaining friends or relations. ___4. All house holds have at least one television set. ___5.British people are all gardeners. ___6. All towns in Britain have one or more DIY centers and garden centres. TEST 1 UNIT 1 I. Find the word which has different sound in the part underlined. 1. A. laughed B. washed C. danced D. played 2. A. beds B. dogs C. porters D. books 3. A. pictures B. watches C. buses D. brushes 4. A. homework B. mother C. open D. judo 5. A. leisure B. eight C. celebrate D. penalty 6. A. fun B. sun C. surf D. cut 7. A. bracelet B. cake C. make D. hat pg. 4 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 5. 8. A. although B. laugh C. paragraph D. enough 9. A. comedy B. letter C. princess D. cinema 10. A. high B. sight C. this D. find 11. A. stopped B. agreed C. listened D. cleaned 12. A. meat B. seat C. great D. mean 13. A. call B. land C. fall D. ball 14. A. rather B. them C. neither D. think II. Choose the words that have the different stress from the others. 1. A. satisfied B. socialize C. volunteer D. exercise 2. A. information B. technology C. community D. activity 3. A. library B. museum C. melody D. favourite 4. A. protection B. addicted C. computer D. goldfish 5. A. skateboard B. sticker C. adore D. leisure III.Choose the best answer. 1. My dad doesn’t mind my mom from work every day. A. pick up B. picked up C. picking up D. picks up 2. Using computers too much may have harmful effects your minds and bodies. A. on B. to C. with D. onto 3. I love the people in my village. They are so and hospitable. A. friendly B. vast C. slow D. inconvenient 4. Among the , the Tay people have the largest population. A. groups B. majorities C. ethnic minorities D. ethnic cultures. 5. People in the countryside live than those in the city. A. happy B. more happily C. happily D. less happy 6. Viet Nam is multicultural country with 54 ethnic groups. A. a B. an C. the D. A and C 7. We to the countryside two months ago. A. go B. have gone C. went D. will go 8. What will you do if you the final examinations? A. will pass B. would pass C. pass D. passed 9. It rained hard. , my father went to work. A. Therefore B. However C. Because D. So 10. Your sister writes poems and stories, she? A. does B. doesn’t C. will D. won’t 11. Laura fell asleep during the lesson she was tired. A. so B. but C. because D. therefore 12. How much do you want? A. bananas B. eggs C. candies D. sugar 13. Tomorrow the director will have a meeting 8:00 am to 10:00 am. A. between B. from C. among D. in 14. We will start our trip 6 o’clock the morning. A. in / in B. at / in C. in / at D. at / at 15. We anything from James since we left school. A. haven’t heard B. heard C. don’t hear D. didn’t hear 16. You have lived in this city since 1998, ? A. haven’t you B. didn’t you C. did you D. have you 17. My students enjoy English very much. A. learn B. learnt C. learning D. to learn IV. Give the correct form of the following verbs. 1. Mai enjoy crafts, especially bracelets. (make) 2. you ever a buffalo? (ride) 3. The children used to a long way to school. (go) 4. They hate their son texting his friends all day. (see) 5. Do you fancy in the park this Sunday? (skateboard) V. Complete the sentences with the verb + -ing. do go play ski swim watch pg. 5 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 6. 1. Susan hates boxing but she loves football. 2. I don’t like in the pool at the sports centre. 3. Does she like shopping in the supermarket? 4. Peter loves judo. 5. They enjoy the Olympics on TV. 6. My brother and I really like in the Alps in February. VI. Match a word in column A with its antonym in column B. A B Answer 1. slim a. shy 1. ___ 2. careful b. boring 2. ___ 3. quiet c. short 3. ___ 4. interesting d. hard-working 4. ___ 5. generous e. careless 5. ___ 6. curly f. fat 6. ___ 7. beautiful g. noisy 7. ___ 8. lazy h. selfish 8. ___ 9. tall i. straight 9. ___ 10. confident j. ugly 10. ___ VII. Supply the correct form of the words in brackets. 1. People in my country are very warm and . (FRIEND) 2. An is a child whose parents are dead. (ORPHANAGE) 3. L.A Hill is a writer. (HUMOR) 4. I’m sorry for the delay. (EXTREME) 5. She looks more than her sister. (BEAUTY) 6. I am enough to have a lot of friends. (LUCK) 7. They enjoy the summer evenings in the countryside. (PEACE) 8. Those cats look . (LOVE) 9. It was of him to offer to pay for us both. (GENEROUSITY) 10. Role-play is in developing communication skills. (HELP) VIII. Fill in the blanks with suitable prepositions: “in, at, on, after, under, between, beside, out of, above, beneath”. 1. There is a bus station the end of this road. 2. Keep those medicines the children’s reach. 3. I lost my keys somewhere the car and the house. 4. Come and sit your sister. 5. D comes C in the alphabet. 6. The boat sank the waves. 7. Don’t shelter the trees when it’s raining. 8. Please put these books the bookshelf the desk. IX. Read the passage, and then decide whether the statements that follow are True (T) or False (F). In my opinion, using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. Firstly, sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. Secondly you may get irritated easily. Besides, if you use the computer too much, you will not have time for your family and friends. In short, computers should only be used for a limited time. 1. Using the computer too much can make your eyes tired. 1. ___ 2. Using the computer too much is not good for you. 2. ___ 3. We still can spend a lot of time with our family and friends. 3. ___ 4. According to the writer, we can use the computer for a long time. 4. ___ 5. Computers should only be used for a limited time. 5. ___ X. Read the passage carefully. MY VILLAGE I live in a village by Mekong River. Every day, like most of my friends, I walk to school. It is three kilometers away. After class, I often help my mother to collect water from the river and feed the chickens. At pg. 6 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 7. the weekend, the villagers often gather at the community hall where there is a TV. The adults watch TV, but more often they talk about their farm work and exchange news. The children run around playing games and shouting merrily. Laughter is heard everywhere. My father sometimes takes me to the market town nearby where he sells our home products like vegetables, fruits, eggs He then buys me an ice cream and lets me take a ride on the electric train in the town square. I love those trips. On starry nights, we children lie on the grass, looking at the sky and daring each other to find the Milky Way. We dream of faraway places. Answer the following questions. 1. Does the boy like riding on the electric train in the town square? 2. What do the children do on starry nights? 3. Do you like to live in the countryside or in the city? Why? XI. Read the following passage and choose the correct answer for each gap. I surf the Internet every day, but I’ve never (1) more than an hour at a time online. I’ve got a laptop and also a smartphone, so I can (2) the Internet anywhere. Today, for instance, I’ve been (3) three times. Mainly I just (4) my friends. I read online magazines and I look (5) information, too. I also compare prices of things, (6) I’ve never bought anything online because I don’t think it’s safe. I’m not an Internet addict, but some of my friends (7) . One friend of mine always looks (8) because he spends all night online. Although he’s got a lot of bad marks for the exams, he hasn’t (9) his habits. In my experience, it’s very useful for people who use the Internet (10) . 1. A. spend B. spending C. spent 2. A. have B. use C. play 3. A. online B. Internet C. computer 4. A. write B. email C. send 5. A. at B. in C. for 6. A. because B. but C. although 7. A. is B. were C. are 8. A. tired B. hard C. happily 9. A. change B. to change C. changed 10. A. sensible B. sensibly C. sensibleness XII. Put the words in the correct order to make meaningful sentences. 1. look / does / she / what / like? => ___ 2. is / she / as / Mai / easy-going / not / as. => ___ 3. classroom / to / they / the / outside / the / prefer. => ___ 4. time / I / most / my / with / spend / of / Hoa => ___ 5. in / sun / the / rises / East / the => ___ 6. a / received / Lan / letter / yesterday / her / from / friend. => ___ 7. not / get / is / she / to / old / married / enough. => ___ 8. long / is / a / girl / she / with / nice / hair. => ___ TEST 2 (UNIT 1) I.Find the word which has a different sound in the part underlined. pg. 7 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 8. 1. A. leisureB.eightC. celebrateD. penalty 2. A. funB. sunC. surfD. cut 3. A. braceletB. cakeC. caveD. hat 4. A. althoughB. laughC. paragraphD. enough II. Leisure activities. Do the following tasks. Task 1: Fill in each blank with the verbs below. play listen to write watch have do 1.read:a newspaper, 2.go: swimming 3.___ ___:football, 4.___: a letter, 5.___: the radio, 6.___television, 7.go to:school, 8.visit:friends, 9.___ : nothing, ___ 10.___: a meal, Task 2: Add theses words/ phrases from the table to Part A. (There may be more than one possibility.) shopping a magazine the cinema an e-mail the guitar CDs a video computer games a restaurant a shower leisure activities the library cousins a game show music something a quiz show hiking swimming an outdoor activity III. Complete the sentences with the verb + -ing. do go play ski swim watch 1. Susan loves judo. 2. They enjoy the Olympics on TV. 3. We really like in the Alps in February. 4. Sam hates boxing but he loves football. 5. I don’t like in the pool at the sports centre. 6. Do you like running in the morning? IV. Complete the conversations with the correct form of the verbs in brackets. Mai: I (1. Not like/ watch) football. I (2. hate/ stand) around and (3. get) cold. Lan: Me, too. I (4. Prefer/ be) indoors. I (5. not mind/ play) football – on my computer! Nick: Ha ha! I know your brother’s really good at football, Mai. (6. he/ like/ play) at the back? Mai: Tuan? No, he (7. prefer/ play) centre forward. He (8. like/ score) goals! Lan: Great pass, Tuan! Mai: Lan, do you like football? Nick: No, but she (9. not mind/ watch) Tuan! V. Read the passage about Phong’s weekend and answer the questions. On Friday’s afternoon, after school, I usually surf the Net or listen to music. In the evening I often go to the cinema with my friends. On Saturday morning I get up late and have breakfast. Then I play football with my classmates in the park. In the afternoon I watch TV (usually a football match). In the evening I go to my best friend’s place – we sometimes play computer games, or we talk. On Sunday morning I do my homework. Then I listen to music or watch TV. On Sunday evening I surf the Net again, or read a book. 1. Where does Phong often go on Friday evening? ___ pg. 8 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 9. 2.When does he play football? ___ 3.What does he watch on Saturday afternoon? ___ 4.What does he do on Sunday morning? ___ 5.When does he surf the Net? ___ VI.Read the passage carefully, and then answer the question below. In the 1970s, skateboarding suddenly became very popular. At first, skateboarders moved slowlyon flat, smooth areas. Then they began to ride quickly. This is called ‘freestyle’ skateboarding. Soon they were skateboarding skillfully up ramps and doing tricks in the air. This is called ‘ramp’ skateboarding. Then they started skateboarding and doing tricks on the street. This was ‘street-style’ skateboarding – a combination of freestyle and ramp. For this, the skateboarders needed protective clothing such as knee and elbow pads and helmets. This allowed them to skateboard safety. Today skateboarding is still a very popular sport, and there are lots of competitions. Note: skateboarding (n) = mơntrượtván. 1. When did skateboarding become very popular? ___ 2.What are the three styles of skateboarding? ___ 3.What was ‘street-style’ skateboarding? ___ 4.Why do ‘street-style’ skateboarders need protective clothing? ___ 5.Do you think skateboarding is a very popular sport now? Why or why not? ___ VII.Read the passage about British and American teenagers, and answer the questions. Sport: In the UK, football, rugby, tennis and basketball are the most popular sports for teenagers. In the USA, American football, athletics, basketball and baseball are popular. The Internet and television:Teenagers in both the UK and the USA today watch television less than before but they use the Internet more. They spend over 25 hours a week online. Pocket money and shopping: The average teenager in the UK gets about £7 a week pocket money. In the USA it is about $10. They spend their money on clothes and going out, but magazines, presents and snacks are also important. Friends: The average British and American teenager has seven close friends. He or she has sixteen online friends on social network websites. 1.Which sports do British and American teenagers play in their free time? ___ 2.How long do they spend online? ___ 3.How much pocket money do they get? ___ 4.What do they spend it on? ___ 5.How many online friends do they have? VIII. Fill the gaps with the words/ phrases in the box to give your opinion about the best leisure activity. More than one word can be suitable for some gaps. In my opinion In short Finally Second In addition First Besides also I choose reading as my favourite leisure activity for a number of reason. (1) , I read anywhere I can and whenever I am free. (2) , I read many kinds of books, such as: short stories, novels, science books, etc. Books help me to have more knowledge and experience of society, science, and our world. Have you read a book “The Art of Happiness” by the Dalai Lama? It teaches us how pg. 9 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 10. not only to get over sadness, but also to be always cheerful. (3) , it (4) reminds us to live because everybody and real happiness only comes when helping other people. (5) that, I read a lot of detective stories, like “The Godfather”, “Sherlock Holmes”, etc. (6) , a number of comic books and magazines for teenagers make me feel relaxedin my free time. (7) , reading makes my mind rich, my life more pleasant, and I learn a lot from it. (8) , reading brings me TEST 3 UNIT 1 I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. a. sound b. out c. found d. enough 2. a. bracelet b. favourite c. craft d. game 3. a. leisure b. sure c. shopping d. socialise 4. a. trick b. kit c. addict d. virtual 5. a. satisfied b. hooked c. bored d. socialised II. Choose the best answer a, b, c or d to complete the sentence. 1. How much time do you spend ___ leisure activities? a.on b. in c. for d. with 2. Why don’t you apply for this job? It looks right ___ your street. a.on b. in c.at d. up 3. Many young people don’t ___ walking to school or playing active games? a. prefer b. enjoy c. suggest d. want 4. Daisy is ___ social media. She spends lots of time on Facebook and Instagram. a.tired of b. bored with c. addicted to d. curious about 5. ___ leisure time is free from compulsory activities, it is often referred to as “free time.’ a. Because b. Although c. When d. As long ass 6. On YouTube you can find many videos on ___ all aspects of your English. a. surfing b. working c. taking d. improving 7. Some addicts are teenagers ___ are hooked on computer games. a. which b. who c. what d. whose 8. My sister enjoys ___. She usually walks around the mall, but not buying anything. a. going shopping b. hanging out c. window shopping d. doing DIY 9. You can raise a ___ pet like a Neopet if you aren’t allowed to own a real pet. a. domestic b. virtual c. weird d. beloved 10. “My favourite leisure activity is people watching.” “___” a. That sounds so weird! b. That’s all right. c. OK. That’s what you’ve chosen. d. Sure. It’s very entertaining. III. Complete the correct answer a, b, c or d. 1. How much time do you spend ___ TV every day? a. watch b. to watch c. watching d. in watching 2. I’d hate ___ the exams, so I’m doing my best. a. failing b. to fail c. fail d. failed 3. I always enjoy ___ to my grandfather. He always tells me great stories. a. to talk b. to talking c. talking d. talk 4. Could you help me ___ the kitchen? It’s a real mess! a. tidy b. tidied c. tidying d. with tidying 5. Steven dislikes ___, so he usually takes a bus to work. a. to drive b. to be driven c. be driven d. driving 6. Jane prefers ___ music than to listen to it. a. playing b. play c. to play d. played 7. Marlene can’t wait ___ to the beach again. a. to go b. going c. for going d. go 8. I really regret ___ this computer – it’suseless. a. buy b. to buy c. buying d. for buying 9. Your child needs ___ some weight. Tell him ___ less junk food and more exercise. a. to lose - eat b. to lose - to eat c. losing - to eat d. losing - eat 10. I would love ___ to your party! Thank you for inviting me. a. come b. coming c. to come d. came pg. 10 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 11. IV. Complete the sentences with the correct form (to-infinitive or -ing form) of the verbs in the box. Some verbs can be followed by either a to-infinitive or an -ing form. stay make watch do cycle eat hang out travel get read 1. My brother loves ___ live football on TV. 2. Do people in your country like ___ abroad on vacation? 3. Riding a bike is Lan’s pleasure, but she detests ___ in the rain. 4. I don’t mind ___ at home to look after the children. 5. As a child, he hated ___ books, but now he finds it enjoyable. 6. Minh is in good shape. He enjoys ___ sport and exercise. 7. She doesn’t like ___ up early in the morning, especially at the weekend. 8. Emily dislikes ___ crafts, but she enjoys origami. 9. I fancy ___ out tonight because I’m too tired to cook. 10. Nancy adores ___ with her best friend Helen. V. Complete the sentences with the to-infinitive or -ing form of the verbs in brackets. 1. I have enjoyed ___ (meet) you. Hope ___ (see) you again soon. 2. My father is not keen on coffee. He prefers ___ (drink) tea. 3. I am a little busy. Would you mind ___ (wait) a little longer? 4. Mobile games are great, but I don’t like ___ (play) them for too long. 5. If I can choose, I prefer ___ (stay) at home to ___ (play) sport. 6. Tonight I’d like ___ (go) out, but I have to do my homework. 7. Sue loves ___ (make) origami. She can fold some animals, birds and flowers. 8. I detested ___ (spend) two hours every day travelling to work and back. 9. He started ___ (surf) the net hours ago. Has he stopped ___ (surf) yet? 10. I tried hard ___ (concentrate), but my mind kept ___ (wander). VI. Write the correct form or tense of the verbs in brackets. 1. At present, the social networks ___ (become) more popular among young generation. 2. I ___ (not listen) to their new CD yet. Is it any good? 3. When I was a student, I ___ (not like) doing homework. 4. Facebook ___ (found) in 2004 by Mark Zuckerberg and Eduardo Saverin. 5. The American ___ (spend) 34 hours a week watching television. 6. ___ (you/ ever/ make) origami cranes? 7. I’ve just bought a new CD of folk songs. I ___ (listen) to it tonight. 8. Do you adore ___ (lie) in a hot bath? 9. Please try ___ (arrive) punctually at 8.30. 10. Many teenagers prefer ___ (watch) TV to ___ (read) books. VII. Supply the correct form of the words in brackets. 1. The Internet is very ___, it takes up a lot of our time. (addict) 2. I enjoy ___ with friends and going out at the weekend. (social) 3. Sitting in front of the computer too long can cause ___. (obese) 4. Are you ___ about the new Gears Of War games? (excite) 5. She listens to classical music for ___. (relax) 6. The Internet has changed the English language ___. (consider) 7. She was ___ with her job and decided to look for a new one. (satisfy) 8. Face to face ___ is better than Skype video calls. (communicate) VIII. Read the passage carefully, then choose the correct answers. The latest addiction to trap thousands of people is the Internet, which has been blamed for broken relationships, job losses, financial ruin, and even suicide. Psychologists now recognize Internet Addiction Syndrome (IAS) as a new illness that could cause serious problems and ruin many lives. IAS is similar to other problems like gambling, smoking and drinking: addicts have dreams about the Internet; they need to use it first thing in the morning; they lie to their parents and partners about how much time they spent online; they wish they could cut down, but are unable to do so. A recent study found that many users spend up to 40 hours a week on the Internet. Some of the addicts are teenagers who are already hooked on computer games and who find it very difficult to resist the games on the Internet. 1. What is the best title of the passage? pg. 11 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 12. a. The advantage of the Internet b. Hooked on the Net c. Impact of Internet on teens d. A guide to the Internet 2. According to the writer, internet addiction ___. a. is not the same as gambling b. is not an illness c. can lead to financial problems d. helps people kill time 3. Internet addicts find it hard ___. a. to use the Internet in the morning b. to lie about the time they spent online c. to spend more time on the Internet d. to spend less time on the Internet 4. The word ‘it’ in paragraph 2 refers to ___. a. the Internet b. IAS c. dream d. computer 5. Which of the followings is NOT true? a.IAS is recognised as a new illness. b.Internet addiction can cause suicide behaviours. c.Many internet addicts spend more than 40 hours a week online. d.Teenagers who are hooked on computer games can suffer from IAS IX. Write sentences with the cues given. 1. Mai/ usually/ listen/ K-pop music/ free time. 2. when/ I/ be/ a child/ I/ enjoy/ play/ computer games. 3. my father/ spend/ most/ spare time/ look after/ the garden. 4. watching TV/ most/ popular/ leisure activity/ Britain? 5. many teenagers/ addicted/ the Internet/ computer games. 6. she/ get/ hooked/ the medical drama/ after/ watch/ the first episode. 7. most/ my friends/ prefer/ play sports/ to/ surf the net. 8. today’s world/ teenagers/ rely/ technology/ more/ the past UNIIT 2: LIFE IN THE CITY A. VOCABULARY 1 beehive (n) /biːhaɪv/: tổ ong 2 brave (adj) /breɪv/: can đảm 3 buffalo-drawn cart (n) /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/: xe trâu kéo 4 cattle (n) /ˈkỉtl/: gia súc 5 collect (v) /kəˈlekt/: thu gom, lấy 6 convenient (adj) /kənˈviːniənt/: thuận tiện 7 disturb (v) /dɪˈstɜːb/: làm phiền 8 electrical appliance (n) /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/: đồ điện 9 generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phĩng 10 ger (n) /ger/: lều của dân du mục Mơng Cổ 11 Gobi Highlands /ˈgəʊbi ˈhaɪləndz/: Cao nguyên Gobi 12 grassland (n) /ˈɡrɑːslỉnd/: đồng cỏ 13 harvest time (n) /ˈhɑːvɪst taɪm/: mùa gặt 14 herd (v) /hɜːd/: chăn dắt 15 local (adj, n) /ˈləʊkl/: địa phương, dân địa phương 16 Mongolia (n) /mɒŋˈɡəʊliə/: Mơng cổ 17 nomad (n) /ˈnəʊmỉd/: dân du mục 18 nomadic (adj) /nəʊˈmỉdɪk/: thuộc về du mục 19 paddy field (n) /ˈpỉdi fiːld/: đồng lúa 20 pasture (n) /ˈpɑːstʃə(r)/: đồng cỏ 21 pick (v) /pɪk/: hái (hoa, quả ) pg. 12 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 13. 22 racing motorist (n) /ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/: người lái ơ tơ đua 23 vast (adj) /vɑːst/: rộng lớn, bát ngát B. GRAMMAR REVIEW B. GRAMMAR: I.Ơn tập so sánh hơn với tính từ( comparative forms of adjectives) Ta sử dụng so sánh hơn của tính từ để so sánh giữa người(hoặc vật) này với người(hoặc vật) khác. Trong câu so sánh hơn, tính từ sẽ được chia làm 2 loại là tính từ dài và tính từ ngắn, trong đĩ: - Tính từ ngắn là tính từ cĩ 1 âm tiết : Ví dụ : tall, high, big - Tính từ dài là tính từ cĩ từ 2 âm tiết trở lên : Ví dụ : expensive, intelligent II. Cấu trúc câu so sánh hơn: Đối với tính từ ngắn Đối với tính từ dài S1 + to be + adj +er + than + S2 Với tính từ ngắn, thêm đuơi “er” vào sau tính từ Với tính từ dài, thêm đuơi “more” vào trước tính từ Ví dụ: Ví dụ: China is bigger than India Gold is more valuable than silver Lan is shorter than Nam Hanh is more beautiful than Hoa My house is bigger than your house Your book is more expensive than my book His pen is newer than my pen Exercise 1 is more difficult than exercise 2 Lưu ý: Để nhấn mạnh ý trong câu so sánh hơn, ta thêm “much” hoặc “far” trước hình thức so sánh Ví dụ: Her boyfriend is much/ far older than her III. Cách sử dụng tính từ trong câu so sánh hơn: 1.Cách thêm đuơi –er vào tính từ ngắn Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm thêm đuơi –er Old-older, near-nearer Tính từ kết thúc bởi 1 nguyên âm “e” thêm đuơi –r Nice-nicer Tính từ kết thúc bởi 1 nguyên âm(ueoai) +1 phụ âm gấp đơi Big-bigger, hot-hotter, fat-fatter phụ âm cuối và thêm đuơi -er Tính từ kết thúc bởi “y” dù cĩ 2 âm tiết vẫn là tính từ ngắn bỏ Happy-happier, “y” và thêm đuơi “ier” Pretty-prettier Lưu ý: Một số tính từ cĩ hai âm tiết kết thúc bằng “et, ow, er, y” thì áp dụng như quy tắc thêm er ở tính từ ngắn Ví dụ: quiet quieter clever cleverer Simple simpler narrow narower 2.Một vài tính từ đặc biệt: Với một số tính từ sau, dạng so sánh hơn của chúng khơng theo quy tắc trên. Tính từ Dạng so sánh hơn Good Better Bad Worse Far Farther/ further Much/ many More Little Less Old Older/ elder BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN: Bài 1: Cho dạng so sánh hơn của các tính từ trong bảng sau: Tính từ So sánh hơn Tính từ So sánh hơn Bad Modern Clever Old Convenient Peaceful Far pretty Fresh Quiet Friendly Smart Generous Soon Good Strong Happy Ugly pg. 13 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 14. High Warm Little Wonderful Long Young Bài 2:Khoanh trịn vào đáp án đúng: 1.Living in this small town is (moree peaceful/ peaceful more) than I expected. 2.Nowadays people are (more anxious/ anxious more) about pollution than before. 3.Today you look ( happier/ more happy) than usual. 4.This year I will move to a (bigger/ biggest) city. 5.This experience is (more exciting/ most exciting) than I expected. 6. Who is (more intelligent/ most intelligent) between two of them. 7. This song is (catcher/ more catchy) than that song. 8. The new sofa is (costlier/ more costly) than the old one 9.Our family will move to a (more comfortable/ more comfortable than) place next year. 10. I hope you will get (best/ better) the next time I see you. 11.James has (many/ more) books than Paul. 12.She is (more independent/ most independent) than the last time I saw her. 13. Today my sister (is more quiet/ quieter) than usual. 14.Jane is(more pretty/ prettier) than Ann. 15.The weather is (hotter/ hottest) than yesterday. Bài 3 :Hồn thành các câu sau với dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc: 1.Living in the city is___than living in the country(convenient). 2.Mrs.Smith is___than I thought.(young). 3.Houses in big cities are much___than those in my hometown(tall). 4.No one in my class is___than Jim (smart). 5. The senior prom would be___than any other proms(exciting). 6. I have___courage than my brother(little). 7. His health condition is getting___(bad). 8.You are___than you think(clever). 9.This computer is much___than mine(expensive) 10.I always dream of a___house to live in(modern). 11.They are___than they used to be(skillful). 12.Life in this village is___than anywhere else.(peaceful). 13.I think people in the countryside are___than city dwellers.(friendly) 14.This year, the prize for the winner is___than last year.(valuable) 15.Which dress is___for me?(suitable) 16.You should be___and show your best.(confident). 17.They said that the conference was___than usual(interesting). 18.Jane is so pretty but her sister is even___(pretty). 19.They work hard to have___life(good). 20.John is___than the rest of the class.(intelligent) Bài 4: Biết câu so sánh hơn dùng từ gợi ý: 0.Bob / strong /Jim. Bob is stronger than Jim. 1.My current job / demanding/ my last one. 2.Today/ Jane/ beautiful/ usual. 3.Yesterday / it/ cold/ taday. 4.Fruits and vegetables / healthy / fast food. 5. Life in the countryside / peaceful/ life in the city. 6.Your sister/ good/ you think. 7.Who / intelligent/ you/ in your class? 8. Ann/ short / you? 9. Last year/ his salary / low/ this year. 10. Bob/ look / strong/ his brother. pg. 14 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 15. Bài 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoan chỉnh: 1.London /think/ is/ than/ more/ I/ New York/ expensive. ___ 2.Important/ is/ Health/ than/ money/ more. ___ 3.in / in/ city/ better/ the / is/ in /than / country/ convenient / than / is. ___ 4.in / health care/ city/ better/ the / is/ in / than / countryside/ the service/ the. ___ 5.living/ is/ than / in /rural/ more/ areas / living/ urban /in / comfortable/ ___ 6.in/ pasture / this/ that/ area / richer / is / area. ___ 7. Peter/ better / Math/ than / at/ is / Tom. ___ 8.crowded/ cities/ often / than / more/ are/ the / countryside. ___ 9.this /cake/ is /that/ more/ one/ delicious/ than? ___ 10.Who/ more/ than / Tom / can /in / intelligent / class/ his? ___ IV. SO SÁNH HƠN VỚI TRẠNG TỪ (COMPARATIVE FORMS OF ADVERBS) Tương tự như với tính từ, trang từ chia thành 2 loại: -.Trạng từ ngắn là những trạng từ cĩ 1 âm tiết. Ví dụ: hard, near, far, right, wrong -Trạng từ dài là những từ cĩ từ 2 âm tiết trở lên. Ví dụ: slowly, responsibly, quickly, interestingly, tiredly 1.Cấu trúc câu so sánh hơn với trạng từ: Đối với trạng từ ngắn Đối với trạng từ dài S1 +V +adv +er +than+ S2 S1 +V +more / less +adv +than+ S2 Với các trạng từ ngắn, thường là trạng từ chỉ cách -Với trạng từ dài, hầu hết là các trạng từ chỉ cách thức thức cĩ hình thức giống tính từ, ta thêm “er” vào cĩ đuơi “ly” ta thêm “mỏe”(nhiều hơn) hoặc “less”(ít sau trạng từ hơn) vào các trước trang từ -“Less” là từ phản nghĩa của “more” ,được dùng để diễn đạt sự khơng bằng nhau ở mức độ ít hơn. Ví dụ: Ví dụ: They work harder than I do. My friend did the test more carefuly than I did. She runs faster than he does My father talks more slowly than my mother does. My mother gets up earlier than me. Hanh acts less resposibly than anyone I go to school later than my friends do 2.Một vài trạng từ cĩ dạng từ đặc biệt: Tính từ Dạng so sánh hơn Well Better Badly Worse Far Farther/ further Early Earlier Ví dụ: The little boy ran farther than his friends You’re driving worse today than yesterday. BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN: Bài 6: Cho dạng so sánh hơn của các trạng từ trong bảng sau: pg. 15 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 16. Trạng từ So sánh hơn Trạng từ So sánh hơn Badly Late Conveniently Smartly Early responsibly Far Patiently Fast Generously Fluently Cleverly Happily Quickly Hard Suitable Slowly Beautifully well Strongly Bài 7: Khoanh trịn vào đáp án đúng: 1.The teacher asked me to speak___. A.loud B.louder C.more loud 2.Today you looks___than usual. A.more confident B.more confidently C. confidently 3.Your house is___decorated than me. A.more beautiful B.more beautifully C.beautifully. 4.No one in my class runs___than Peter. A.more fastly B.more better C.faster. 5.This time you did much___! A.better B.more better C.more well 6.You have to work___If you want to succeed. A.more hardly B.hardlier C.harder 7.Today I come to class___than usual A.more early B.earlier C. early 8.You need to work___, or you will make a lot of mistakes. A.more careful B. more carefully C. carefully 9.She walks___than other people. A.slower B.slowlier C.more slowier 10.The blue skirt suits you___than the black one. A.better B.more better C.more well Bài 8: Hồn thành các câu sau với dạng so sánh hơn của các trạng từ trong ngoặc: 1.I speak English___now than last year.(fluently). 2.They smiled___than before(happily). 3.Tom arrived___than I expected(early). 4.We will meet ___in the afternoon(late). 5.Mary dances___than anyone else(gracefully) 6.Could you speak___?(loud) 7.Jim could do the tast___Jane(well). 8.We walked___than other people(slowly). 9.Planes can fly___than birds(high). 10.I can throw the ball___than anyone else in my team(far). 11.James drives___than his wife(carefully). 12.I visit my grandmother___than my brother.(often) 13.No one can run___than John(fast). 14.My sister cooks___than I(badly). 15. Everyone in the company is working___than ever before(hard). Bài 9:Hồn thành các Câu sau với dạng so sánh hơn của các trang từ trong ngoặc: 1.I/ play/ tennis/ badly/ Tom. 2.The Australian athlete/run/ slowly/ the Korean athlete. 3.Cats/ walk/ quiet/ dogs. pg. 16 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 17. 4.James/ reply/ swiftly/ Peter. 5. The tiger/ hunt/ ferociously/ the wolf. 6.Your idea/ work/ well/ mine. 7.I/ eat/ vegetables/ often/ I used / to. 8.Today/ you/ perform/ badly/ yesterday. Bài 10:Viết lại câu sau cho nghĩa khơng đổi, sử dụng cấu trúc so sánh hơn “more /less” 0.Ann speaks French more fluently than James. James speaks French less fluently than Ann. 1.Today the sun shines more brightly than yesterday. 2.This cake is more freshlt made than that one. 3.Jim behaves more politely than his younger brother. 4.Teenagers act more violently these days than in the past. 5.The doctor treats his patiently than he should. 6.My sister speaks more quickly than I. 7.Now Mary drives more carefully than she used to. 8.This summer I go to the beach more often than the last summer. BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO Bài 11:Hồn thành câu, sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ hoặc trạng từ cho sẵn Angrily large Soft Cleverly Warm comfortably hard Rich costly beautifully 1.Her voice is___than mine. 2.James can sing___than many singer. 3.We can live___in the countryside than in the city. 4.We hoped we would own a ___apartment. 5.This mordern computer is___thann that old-fashioned one. 6.My new house is___designed than my old one. 7.My father reacted___to my misbehaviors than my mother. 8.John studies___than anyone else in the class. 9.It is getting___today so we can go out. 10. People in the city are___than people in the countryside. Bài 12; Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau và sửa lại cho đúng: 1.Their life has been more comfortably since they moved to the city. 2.She looks more pretty in this white dress. 3.The manager wants us to work more hardly. 4.This week you looks more healthily than last week. 5.Everyone in my town is looking for more better crop this year. 6.Jim runs more fastly than his friends. 7.I think a settle life is more better than a nomadic life. 8.Today Jim performs less confident than usual. 9.The heavy rain makes it more difficultly to drive. 10.Their team preformed much more well than our team. Bài 13; Viết lại câu bằng từ đã cho sao cho nghĩa câu khơng thay đổi theo mẫu: 0.This exercise is easier than that one. That exercise is more difficult than that one. 1.Mr Smith is wealthier than Mr.Brown. Mr Brown___ 2.My house is smaller than my parent’s house. My parent’s house___ 3.The black dress is more expensive than the red one. The red dress ___ 4.Today it is colder than yesterday. Yesterday___ 5.I don’t think you are taller than me. I don’t think I___ pg. 17 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 18. 6.Is Jim worse at Math than John? Is John___ 7. Jim looks much younger than his classmates. Jim’s classmates___ 8.Your hair is longer than mine. My hair___ Bài 14: Khoanh trịng vào đáp án đúng: Benefit of living in the countryside. While many people prefer city life, a lot of people want to send their life in a rural area. The countryside are often(1) ___than the city because there are not as many factories and traffic as in big cities. The country folk can be (2) ___and they often live(3) ___than city dwellers. Besides, life in the countryside is(4) ___and peaceful because the crime rate is much(5) ___. The rural areas are(6) ___populated than the urban area but the neighbors are(7) ___and more helpful. Life in the countryside is(8) ___for old people than the energetic youngsters. 1.A.less polluted B.more polluted C.less pollutedly D.more pollutedly 2.A.more healthy B.healthier C.more healthily D.helthily. 3.A.longly B.longer C.shortly D.shorter 4.A.more simple B.simpler C.simply D.more simply 5.A.higher B.highly C.lower D.lowly 6.A.more densely B.more dense C.less D.less dense 7.A.more friendly B.friendlier C.friendly D.less friendly 8.A.more suitable B.more suitbly C.less suitably D.suitably. Bai15: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: The nomadic life of Mongolian Mongololian people nowadays still maintain their tradition of a nomadic life. About half of mongolian population do not settle down but travel from place to place every season. When you think of Mongolian nomads, you think of animal farmers. Their most valuable possessions are their tents and cattle. Mongolian has severe weather. There are dramatic changed in weather condotions between seasons. That is the reason why Mongolian have to move location throughout the year to the most appropriate spots. In winter, they often move in front of a mountain for shelter. In spring, it’s closer to a river, in summer right next to a river for water supply, and in autumn up a hill to collect hay for winter time. Most nomads move at least four times a year but some might move up to 30 times in a year ,especially if they have a lot of animals that eat through the vaibable food quickly. The number of namads has, however, significantly decreased over last years. More and more of its citizens move to Ulaanbaatar because they want to look for an education and a professional job.Mongolia is in a period of rapid change. 1.Is it true that about 50% of Mongolian population still lead a nomadic life? ___ 2.What are the most valuable possessions of Mongolian nomads? ___ 3.Why do Mongolian have to move location throughout the year? ___ 4.Where do Mongolian nomads often move to in fall? ___ 5.How often most nomads move their locations? ___ 6.Why more and more Mongolian move to Ulaanbaatar? TEST 1 UNIT 2 I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1. A. neighbor B. cough C. although D. drought 2. A. entertain B. rain C. air D. strain 3. A. try B. facility C. typhoon D. supply 4. A. supermarket B. ruler C. pollution D. urban 5. A. nature B. migrant C. facility D. away pg. 18 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 19. 6. A. traffic B. relative C. tragedy D. jam 7. A. apartment B. offer C. prefer D. another 8. A. nature B. pressure C. urban D. supply 9. A. create B. peaceful C. increase D. easily 10. A. accessible B. pressure C. illness D. success II. Choose the words that have the different stress from the others. 1. A. nomadic B. generous C. colourful D. countryside 2. A. popular B. calculus C. beehive D. disturb 3. A. harvest B. collect C. peaceful D. whisper 4. A. charade B. transport C. expect D. paddy 5. A. opportunity B. inconvenient C. facility D. optimistic III. Write the comparison of these adjectives and adverbs. Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn 1. beautifully 2. hot 3. crazy 4. slowly 5. much 6. little 7. badly 8. well 9. attractively 10. big IV. Write the comparative and superlative of these adjectives. Adjective Comparative Superlative interesting more interesting the most interesting expensive ___ ___ thick ___ ___ friendly ___ ___ fine ___ ___ thin ___ ___ difficult ___ ___ warm ___ ___ wise ___ ___ easy ___ ___ wonderful ___ ___ sunny ___ ___ fat ___ ___ long ___ ___ V. Use the adjective in brackets in their correct forms of comparison to complete the sentences. 1. Tea is coffee. (cheap) 2. The new harvest machine is than the old one. (effective) 3. The countryside is the town. (beautiful) 4. A tractor is a buffalo. (powerful) 5. My sister is me. (tall) 6. Blue whales are elephants. (heavy) 7. The Mekong River is the Red River. (long) 8. Do you think English is French in grammar? (easy) 9. My new bed is my old bed. (comfortable) pg. 19 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 20. 10. The film about my village town is than the book. (interesting) VI. Choose the best answers of these sentences. 1. Of the four dresses, I like the red one (better/ best). 2. Bill is the (happier/ happiest) person we know. 3. Pat’s cat is (faster/ fastest) than Peter’s. 4. This poster is (colourfuler/ more colourful) than the one in the hall. 5. Does Fred feel (weller/ better) today than he did yesterday? 6. This vegetable soup tastes very (good/ best). 7. Jane is the (less/ least) athletic of all the women. 8. My cat is the (prettier/ prettiest) of the two. 9. This summary is (the better/ the best) of the pair. 10. The colder the weather gets, (sicker/ the sicker) I feel. VII. Complete the sentences with the correct verb form. 1. John adores (play) badminton in the winter 2. My father sometimes goes (hunt) in the forests. He’d like to find some more food for our family. 3. The boy (pick) up a stone and threw it in to the river. 4. He (collect) stamps from many countries since he (be) eight. 5. Which sports do you like (play)? 6. Hoa’s teacher wants her (spend) more time on math. 7. I promise I (try) my best next semester. 8. Sandra needs (improve) her English writing. 9. You should (underline) the word you want (learn). 10. Can you help me (move) this table? 11. Nam always (get) grade A in Physics, but last semester he (get) B. 12. They were proud of (be) so successful. VIII. Fill in each blank with the appropriate form of the word in brackets. 1. There is a of books on the shelf. (collect) 2. It is very for people in remote areas to get to hospitals. (convenience) 3. He is very with his hands. (skill) 4. It is said that water collected from the local streams is to drink. (safe) 5. We want relations with all countries. (friend) 6. I like to eat , so I eat a lot of fruits and vegetables every day. (health) IX. Fill in each blank with the appropriate form of the word in brackets. 1. Iceland is considered the most country in the world. (peace) 2. A lifestyle has its advantages and disadvantages. (nomad) 3. My brother has been a stamp for several years. (collect) 4. It is a/ an place to hold a picnic because it is too far from the road. (convenience) 5. Drinking water in some areas may be . (safe) 6. During my stay in the village, I was with several local farmers. (friend) 7. Encouraging children to eat and drink is very important. (health) 8. Local people in the village often wear their costumer during the festivals. (tradition) 9. Please give to that charity to help the homeless after the flood. (generous) 10. The baby slept very because the bed was really comfortable. (sound) X. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence. 1. Teenagers enjoy to music and out with friends. A. listen – hang B. to listen – to hang C. listening – hang D. listening – hanging 2. Don’t worry. It is to travel to that village even at night. A. safe B. unsafe C. difficult D. inconvenient 3. Life in a small town is than that in a big city. A. peaceful B. much peaceful C. less peaceful D. much more peaceful 4. The boys often help their parents to water from the village well. A. gather B. collect C. absorb D. give pg. 20 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 21. 5. month is the Hoa Ban festival of the Thai people held in? A. When B. Which C. How many D. How often 6. Vietnamese people have many customs and crafts. A. tradition B. traditional C. culture D. cultural 7. It is in the city than it is in the country. A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy 8. The English test was than I thought it would be. A. the easier B. more easy C. easiest D. easier 9. English is thought to be than Math. A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest 10. My house is hers. A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than 11. Her office is away than mine. A. father B. more far C. farther D. farer 12. Tom is than David. A. handsome B. the more handsome C. more handsome D. the most handsome 13. He did the test I did. A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than 14. A boat is than a plane. A. slower B. slowest C. more slow D. more slower 15. My new sofa is than the old one. A. more comfortable B. comfortably C. more comfortabler D. comfortable 16. My sister dances than me. A. gooder B. weller C. better D. more good 17. This road is than that road. A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower 18. He drives his brother. A. more careful than B. more carefully C. more carefully than D. as careful as 19. It was day of the year. A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder 20. She is student in my class. A. most hard-working B. more hard-working C. the most hard-working D. as hard-working XI. Read the following passage and choose the best answer A, B, C or D. Sydney is Australia’s most exciting city. The history of Australia begins here. In 1788 Captain Arthur Philips arrived in Sydney with 11 ships and 1624 passengers from Britain (including 770 prisoners). Today there are about 3.6 million people in Sydney. It is the biggest city in Australia, the busiest port in the South Pacific and one of the most beautiful cities in the world. In Sydney, the buildings are higher, the colors are brighter and the nightlife is more exciting. There are over 20 excellent beaches close to Sydney and its warm climate and cool winter have made it a favorite city for immigrants from overseas. There are two things that make Sydney famous: its beautiful harbor, the Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932 and the Sydney Opera House, which was opened in 1973. 1. Where did Captain Arthur Philips arrive in 1788? A. South Pacific B. Sydney Harbor C. Britain D. Sydney 2. Which of the following should be the title of the reading passage? A. Sydney’s Opera House B. The history of Sydney C. Sydneys beaches and harbors D. An introduction of Sydney 3. Which of the following statements is NOT true about Sydney? A. Sydney is not a favorite city for immigrants from overseas. B. Sydney is one of the most beautiful cities in the world. C. Sydney is the most exciting city in Australia. pg. 21 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 22. D. Sydney is the biggest port in the South Pacific. 4. How many beaches are there close to Sydney? A. 11 beaches B. over 20 beaches C. nearly 20 beaches D. 770 beaches 5. When was the Sydney Harbor Bridge built? A. 1788 B. 1973 C. 1932 D. 1625 XII. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage. Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages. There are certainly many advantages of living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children. However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services so it is quite hard to find jobs. As a result, you may have to travel a long way to work, which can be extremely expensive. In conclusion, it can be seen that the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children. In contrast, young or single people who have a career are better provided for in the city. 1. According to the passage, living in the country has . A. both good and bad points B. only bad points C. only good points D. no disadvantages 2. How many advantages does living in the country have? A. Two B. Four C. Three D. No 3. Living in the country is safer for young children because . A. there are few shops B. there is less traffic C. there are fewer people D. there are few services 4. Which of the following statements is NOT true according to the passage? A. The country is only suitable for retired people. B. It’s hard to find entertainment in the country. C. There are fewer shops and services in the country. D. People in the country tend to be friendlier than people in the city. 5. Having few friends is . A. one of drawbacks to life in the country B. the only disadvantage of living in the country C. one of certain advantages to life outside the city D. one of certain drawbacks to life outside the city XIII. Read the text and choose the suitable words with the correct blank spaces. visitors stories mountain any riding to with life I live in a (1) village. My parents often tell me (2) about their life in the past. It’s not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped (3) electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about (4) outside our village. We don’t use oil lamps (5) more. We have electric lights which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of (6) a horse or walking. We – village children – no longer have to walk a long way and cross a stream to get (7) school, which is dangerous in the rainy season. Now there’s a new school nearby. We also have more (8) from the city. They come to experience our way of life. XIV. Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F). Tokyo is a famous city. There are a few good buildings and impressive temples; there are a few parks worth visiting. Everything has to be small in Tokyo: houses, rooms, shops. Long-side streets consist of tiny houses only, and this often creates a toy-like, with small women tip-toeing along in their kimonos. Tokyo at night is a very different place from Tokyo in daytime. Millions of neon lights are switched on and nowhere in the world is more attractive. pg. 22 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 23. A town is not its buildings alone; it is an atmosphere, its pleasure, its sadness, its madness, and above all its people. Tokyo may lack architectural beauty but it has character and excitement; it is alive. I found it a mysterious and lovable city. 1. ___There are many beautiful buildings in Tokyo. 2. ___There is nothing to see in the parks in Tokyo. 3. ___Many small houses found along long road. 4. ___At night, Tokyo is not as attractive as many other cities. 5. ___Tokyo has beautiful architecture. 6. ___The author likes Tokyo. XV. Rewrite each sentence so it has the same meaning. Use a comparative form of the adjective in brackets. 1. Tim is older than Sarah. (young) Sarah 2. Our house is large than yours. (small) Your house is 3. Bill is not as tall as David. (short) Bill is 4. Jack’s marks are worse than mine. (good) My marks 5. This book is the same price at that one. (expensive) That book is 6. Your bike is slower than mine. (fast) My bike XVI. Rewrite the sentences of comparison. 1. Her old house is bigger than her new one. −˃ Her new house 2. No one in my class is taller than Peter. −˃ Peter 3. The black dress is more expensive than the white one. −˃ The white dress 4. According to me, English is easier than Maths. −˃ According to me, Maths 5. No one in my group is more intelligent than Mary. −˃ Mary 6. No river in the world is longer than the Nile. −˃ The Nile 7. Mount Everest is the highest mountain in the world. −˃ No mountain 8. This is the first time I have ever met such a pretty girl, −˃ She is 9. He works much. He feels tired. −˃ The more 10. This computer works better than that one. −˃ That computer TEST 2 (UNIT 2) I.Fill in the blanks with the correct words or phrases matching with the verbs. Maybe some verbs can be used more than one. pg. 23 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 24. grapes food buffaloes a camel data dolls a tent water cattle a flag strawberry a bike fence tea buds a car goats information an ostrich blackberry sheep a motorbike a notice postcards a memorial a donkey 1.ride: ___ ___ 2. collect: ___ ___ 3.pick: ___ ___ 4.herd: ___ ___ 5.pick up: ___ ___ ___ Note: - ostrich (n) = đàđiểu II. Match a word in column A with its definition in column B, writing the answer in each blank. Answer A B 1. cattle A. food made from milk, such as butter, cheese, etc. 2. a nomad B. tasks such as cleaning, washing, ironing that have to be done regularly at home 3. pasture C. a file planted with rice growing in water 4. home-made D. an area with mountains or hills 5. a paddy field E. a person moving from a place to another for earning a living all 6. household chores the time 7. countryside F.male and female cows on a farm G. the way that you like III. Fill in each blank in the following passage with ONE suitable word from the box. ride grassland cattle loaded kites beehive vast harvest convenient dry 1. Several people were flying on the field. 2. Russia is a country with a lot of natural resources. 3. My brother is learning to a horse at the moment. 4. Farmers often leave the rice in the sun to . 5. They the buffalo-drawn cart with hay. 6. Farmers always need extra help with the . 7. Local people are turning into farmland. 8. A is a type of box that people use for keeping bees in. 9. Is it to meet you at the moment? 10. My uncle raises a herd of on his farm. IV. Fill in each blank with the correct adjective from the box. slow vast quite peaceful nomadic inconvenient colourful safe hard brave 16. Nick looks very funny – today he is wearing a shirt. 17. It will be very for me to have no bicycle. 18. Last Sunday our class visited a village near our school. 19. The dentist ask me to try to be because it might hurt me a little. 20. People have cut down trees in a/an area of forest this year. 21. On the Gobi Highland we can find several tribes living on raising cattle. 22. The life is usually and quite in the countryside. pg. 24 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 25. 23. Is it to drink water from this home village. 24. After he retired, he leads a life in his home village. 25. Many years ago my village was very poor and the living conditions were so . V. Complete the sentences, using the comparative form of the adjectives in the box. cheap expensive good small hot intelligent bad big hard important 1. An elephant is a mouse. 2. The weather today is it was yesterday. 3. A diamond costs a lot of money. A diamond is a ruby. 4. A lake is an ocean. 5. A person can think logically. A person is an animal. 6. Good health is money. 7. I can buy a bicycle, but not a motorbike. A bicycle is a motorbike. 8. The last question is the others. 9. I think my second essay is the first. There were many mistakes in the first essay. 10. The food ina street market is that in a supermarket. VI. Use the adjective in brackets in their correct forms of comparison to complete the sentences. 1. Tea is coffee. (cheap) 2. The new harvest machine is than the old one. (effective) 3. The countryside is the town. (beautiful) 4. A tractor is a buffalo. (powerful) 5. My sister is me. (tall) 6. Blue whales are elephants. (heavy) 7. The Mekong River is the Red River (long) 8. Do you think English is French in grammar? (easy) 9. My new bed is my old bed. (comfortable) 10. The film about my village town is than the book. (interesting) VII. Complete the sentences, using the comparative form of the adverbs from the correspondent adjectives in the brackets. 1. I like to eat , so I eat a lot of fruits and vegetables every day. (health) 2. It usually rains in Central Viet Nam than in other region. (heavy) 3. I will have to try a bit than this. (hard) 4. The hall was lighted than the corridors. (bright) 5. Time goes by when we are busy. (quick) 6. Our family has lived in the country than in the town since last year. (happy) 7. The boys were playing the game than the girls. (noisy) 8. This task can be completed than that one. (easy) 9. A tractor can plough than a buffalo or a horse. (good) VIII. Complete the sentences, using the comparative form of the adverbs from the correspondent adjectives in the box. generous bad optimistic healthy traditional quick sound good 1. A baby can sleep than an adult. 2. People in the country eat than people in the city. 3. Our grandparents got dressed than we do nowadays. 4. Nick speaks English than I do. 5. That old lady donates than her family members. 6. City people seem to apply modern techniques than country people. 7. The scientist talked about the future of young people in the country that local people. 8. The paddy fields in my village were affected by the floods than the next village. IX. Complete the sentences with suitable forms of the adverbs given in the brackets. 1. Nick is a careful write than Phuc. (carefully) Nick writes essays ___. pg. 25 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 26. 2.A snail is slower than a scrab. (slowly) A snail moves ___. 3.My father’s explanation about the subject was clearer than my brother’s. (clearly) My father explained the subject ___. 4.My cousin is a better singer than I am. (well) My cousin sings ___. 5. Phong is a faster swimmer than Phuc. (fast) Phong swims ___. X.Fill in each blank in the appropriate form of the word in brackets. 1.Iceland is considered the most country in the world. (peace) 2.A lifestyle has its advantages and disadvantages. (nomad) 3.My brother has been a stamp for several years. (collect) 4.It is a/an place to hold a picnic because it is too far from the road. (convenience) 5.Drinking water in some areas may be . (safe) 6.During my stay in the village, I was with several local farmers. (friend) 7.Encouraging children to eat and drink is very important. (health) 8.Local people in the village often wear their costumes during the festivals. (tradition) 9.Please give to that charity to help the homeless after the flood. (generous) 10.The baby slept very because the bed was really comfortable. (sound) 12.There is a of books on the shelf. (collect) 13.It is very for people in remote areas to get to hospitals. (convenience) 14.He is very with his hands. (skill) 15. It is said that water collected from the local streams is to drink. (safe) 16. We want relations with all countries. (friend) XI. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage. Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantagesand disadvantages. There are certainly many advantages to living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children. However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to find jobs. In short, it can be seen the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best for those who are retired or who have young children. In contrast, young people who have a career are better provided in the city. 1.According to the passage, living in the country has . A. only good pointsB. only bad points C. both good and bad pointsD. no disadvantages 2.How many advantages does living in the county have? A. twoB. threeC. fourD. no 3.Living in the country is safer for young children because . A. there is less trafficB. there are few shops C. there are fewer peopleD. there are few services 4.Which of the following statements is NOT true according to the passage? A. People in the country tend to be friendlier than people in the city. B. It’s hard to find entertainment in the country. C. There are fewer shops and services in the country. D.The country is only suitable for retired people. 5.Having few friends is . A. one of drawbacks to life in the country B. the only disadvantage to living in the countryside C. one of certain drawbacks to life outside the city D.one of certain advantages to life outside the city pg. 26 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 27. XII. Choose the word or the phrase among A,B, C or D that best fits the blank space in the following passage. The country and the city have advantages and (1) . People in the country live in more beautiful surroundings. They enjoy (2) and quietness, and can do their work at their (3) pace because no one is in a (4) . They live in larger, more comfortable houses,and their neighbors are more friendly, and ready to help them (5) they need it. Their life, however, can be (6) and they may be isolated, which is a serious problem (7) they are ill or want to take children to school. The city has all the services that the country lacks, but it (8) has a lot of disadvantages. Cities are often polluted. They not (9) have polluted air but also have noisy streets. Everyone is always in a hurry and this (10) that people have no time to get to know each other and make friends. 1.A. joyB.enjoymentC.happinessD.disadvantages 2.A.quietB.quietlyC.peaceD.peaceful 3.A.lessB.ownC.justD.only 4.A.hurryB.hurriedC.hurriedlyD.hurrying 5.A.When B.whichC.whatD.that 6.A.boreB.boredC.boringD.bores 7.A. unlessB. becauseC. althoughD. if 8.A. alsoB. yetC. alreadyD. so 9.A. neverB. everC. hardlyD. only 10.A. aimsB. meansC. asksD. said XIII. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage. The country is more beautiful than a town and more pleasant to live in. Many people think so, and go to the country for the summer holidays though they cannot live there all the year round. Some have a cottage built in a village so that they can go there whenever they can find the time. English villages are not all alike, but in some ways they are not very different form one another. Almost every village has a church, the round and square tower of which can be seen from many miles around. Surrounding the church is the churchyard, where people are buried. The village green is a wide stretch of grass, the houses or cottages are built round it. Country life is now fairy comfortable and many villages have running water brought through pipes into each house. Most villages are so close to some small towns that people can go there to buy what they can’t find in the village shops. 1. When do city people often go the country? A.All the weekends.B.All the year round. C.At ChristmasD.The summer holidays. 2. What is the advantage of city people when they have a cottage built in the village? A. They can have their houses rented. B. They can go to the country at weekends. C.They can go to the whenever they can find the time. D.All the correct. 3. What is the common feature of English villages? A. They have a church B. They have a church with a tall tower, and a village green. C.They have a village green D.They have running water. 4. What is NOT mentioned in the life of English villages? A.The village green B. The churchC.Running waterD.The Internet 5.What can villagers do when their villages are close to small towns? A.They can go there to buy whatever they want. B.They can go there to buy cheaper things. C.They can go there to buy what is not found in the village shops. D.They can go there to buy luxury goods. TEST 3 UNIT 2 I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. a. ride b. excite c. ridden d. beehive 2. a. pasture b. vast c. brave d. farm pg. 27 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 28. 3. a. cattle b. circular c. country d. collect 4. a. generous b. ger c. grassland d. guess 5. a. worked b. watched c. relaxed d. crowded II. Choose the best answer a, b, c or d to complete the sentence. 1. I went on a trip to the countryside and had my first experience ___ farm work. a.on b. with c. for d. of 2. We usually spend our holiday in the village ___ our grandparents live. a.what b. where c. which d. when 3. I think country life is so boring and ___ because you’re not close to shops and services. a. unhealthy b.inconvenient c. comfortable d. peaceful 4. On the farm, uncle Duong showed us how to ___ cucumbers. a. plough b.produce c. pick d. put up 5. Mongolian children start to learn ___ before they can walk. a. horse riding b.riding horse c. ride horse d. horse ridden 6. On the side of the road, a herd boy was herding ___. a. kites b.hay c. cattle d. blackberries 7. Mongolian children learn to ride when they are ___ as three years old. a. as young b.younger c. younger than d. so young 8. Does your new stereo play music ___ than your old one did? a. louder b.more loudly c. loudlier d. more louder 9. Countryside is not polluted ___ you can breathe there fresh air. a. although b.however c. therefore d. as 10. ‘Children in my village often fly their kites in dry rice fields.’ ‘___’ a. It’s right up my street! b. That’s awesome. c. Exactly what I want. d. How interesting! III.Match the word or phrase with its definition. 1. buffalo drawn cart a. a circular wooden canvas and felt tent 2. harvest time b. land covered with grass where sheep, cows, horses, etc., feed 3. paddy field c. a vehicle with two or four wheels pulled by buffalo 4. cattle d. a structure where bees are kept for producing honey 5. pasture e. cows and bulls that are kept as farm animals 6. ger f. a high mountainous area of a country 7. beehive g. a field in which rice is grown 8. highlands h. the time of year when crops are cut and collected from the fields 9. dairy products i. a member of a community that moves with its animals from place to place 10. nomad j. food made from milk, such as butter and cheese IV. Complete the sentences with the adjectivesfrom the box. generous peaceful optimistic quiet inconvenient fresh brave exciting vast skillful envious 1. It’s ___ to see a kite flying high in the sky. 2. It was very ___ there; you could just hear the wind moving in the trees. 3. I love the ___ open spaces and the ___ air in the countryside. 4. The villagers often find it ___ to get into town due to the lack of public transport. 5. People in rural areas are more ___ than their city counterparts. 6. I’m so ___ of you getting such an exciting holiday. 7. Billy is clearly a ___ person. He contributed lots of money to charity. 8. It was very ___ of him to jump into the river to save a drowning child,. 9. Most of Mongolian people are ___ at riding a horse. 10. Life in the countryside is more ___ and healthier. V. Put the words in the box in the correct rows. strawberries hay a donkey a fence sheep flowers rice straw ahorse a tent grass a building grapes cattle a camel a memorial rainwater a bike roses buffaloes a motorcycle cows lettuces a poster stamps goats pg. 28 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 29. ♦ride: ___ ♦ herd: ___ ♦collect:___ ♦pick: ___ ♦ put up: ___ VI. Underline the correct form of the word. 1. We’ve all been working very hard / hardly and now we’re tired 2. Our school Internet connection is really slow / slowly. 3. What’s the matter with him? He looks angry / angrily. 4. The children are playing quiet / quietly in the garden. 5. Rural areas are common / commonly known as the countryside or a village. 6. Nomadic children are very brave / bravely to learn to ride a horse at the age of five. 7. The sun is shining bright / brightly through the trees. 8. We all find living in the city very stressful / stressfully. 9. Don’t talk so fast / fastly– I can’t understand what you’re saying. 10. John was a kindly and generous / generously man. VII. Complete the sentences with the comparative form of adverbs in the box. Add ‘than’ where necessary. carefully hard quietly slowly healthily well badly quickly far fast 1. The teacher spoke ___ to help us to understand. 2. She answered all the questions ___ the other students and she got a very good mark. 3. The Spanish athlete ran ___ the other runners, so he won the race. 4. Jim threw the ball ___ Peter. 5. This street is crowded and narrow. Couldn’t you drive a bit ___? 6. These days we are eating ___ ever before. 7. I did ___ on the test than Mark did. He got an A+ and I just got an A. 8. Machines can help farmers harvest ___. 9. Does more money make you work ___? 10. You’re talking so loudly. Could you speak a bit ___, please? VII.Underline the correct words or phrases. 1. Cattle usually cross over the road. You should drive more careful / more carefully. 2. Life in some parts of the country is boring / more boring than that in other parts. 3. The old usually get up earlier / more early than the young. 4. An ox doesn’t plough weller / better than a buffalo. 5. These 7 thinking habits will help you become more confident / more confidently. 6. Don’t worry. The river is not as deep / deeper as it looks. 7. After a hard working day, you may sleep soundlier / more soundly than usual. 8. My father has been much healthier / more healthy since he stopped smoking. 9. The air in the mountainous zones is more fresh / fresher than that in the cities. 10. I can’t understand. Would you ask him to speak clearlier / more clearly? VIII. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. 1. Some people think that health is ___ than money. (important) 2. The pollution in our city is much ___ than it used to be. (bad) 3. My new teacher explained the lessons ___ than my old teacher. (clear) 4. He doesn’t play volleyball as ___ as his brother. (good) 5. Get rid of the sorrow! You will do it ___ next time. (good) 6. Communication is a lot ___ than it was 50 years ago. (easy) 7. People in rural areas wear ___ than those in cities. (simple) 8. Robert arrived at the meeting ___ than Francis. (late) 9. These trousers are too wide. Do you have any that are ___? (narrow) 10. My mother always gets up ___ than everybody else in the house. (early) 11. Rene speaks ___ than the other ESL students in the class. (fluent) 12. Can’t you think of anything ___ to say? (intelligent) 13. I think his new book is much ___ than his last one. (boring) pg. 29 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 30. 14. Max finished the homework ___ than anyone else in the class. (fast) 15. He doesn’t look as ___ as he used to. (happy) IX. Write the correct form or tense of the verbs in brackets. 1. We___(play) football this afternoon. Do you want to play too? 2. Could you meet me at the airport tomorrow? My flight___(arrive) at six. 3. Last summer, my friends and I ___(spend) our holiday on a farm. 4. Nick ___(not ride) a buffalo drawn cart before. 5. The cattle ___(graze) on the green pastures right now. 6. Millions of Mongolians ___(be) semi-nomadic herders for thousands of years. 7. My family ___(live) in a small town for ten years before moving to Boston. 8. Country life ___(not excite) me at all. It’s so boring. 9. Nick would like ___(visit) the countryside at the harvest time. 10. I don’t mind ___(drive) for 1.5 hours on the weekend to get out to the countryside. X. Write the correct form of the word in brackets. 1. People seem to have lost their ___ in boating on small rivers. (enjoy) 2. More and more ___are leaving the countryside to city. (farm) 3. A town has a ___ population than a village does. (large) 4. Sylvia likes the ___ atmosphere during her stay in the valley. (peace) 5. The firefighters were praised for their ___ and devotion to duty. (brave) 6. Visually the house is very pleasing, but it’s ___. (comfort) 7. It is true that the city can provide much ___. (convenient) 8. Agricultural work is ___ seen as a male occupation. (tradition) 9. Villages and towns are not as densely ___ as cities. (populate) 10. The trip was an ___ experience. We enjoyed it very much! (forget) XI. Match the questions with the answers. 1. Which is better, city life or rural life? a. Yes, there are some. 2. From whom did you learn to make kites? b. At harvest time. 3. Where can you fly a kite in your village? c. My father. 4. Why do you store the hay? d. Its peacefulness. 5. Do you think country people are friendlier? e. Both have pros and cons. 6. When would you like to visit the countryside? f. To feed our cattle. 7. Are there any street markets in your hometown? g. In dry paddy fields. 8. What do you love most about countryside? h. Yes. They’re also happier. XII.Choose the word which best fits each gap. Although the city seems to have a lot of great things, the country can offer as (1)___ satisfaction as well. The country is a marvelous place to live in. It offers a very relaxing feeling, and it is filled (2)___ magnificent views and scenery. Rural towns offer more open space than cities and aren’t overcrowded. The country can also maybe help you become a more independent and (3)___ person. You can buy a small piece of land, plough it and put some (4)___ in order to grow your own vegetables. This way you (5)___ your own crops, and eat and live in a very healthy way. (6)___, being in the countryside makes you more of an outdoor person often enjoying the voices and wild places of nature. Not everyone is (7)___ to the city life and not everyone has the desire to live permanently in the countryside. It is a matter of perspective and personal point of (8)___. 1. a. most b. more c. much d. many 2. a. in b. out c. up d. with 3. a. active b. idle c. passive d. quiet 4. a. weeds b. seeds c. breeds d. branches 5. a. collect b. damage c. complete d. rotate 6. a. By contrast b. However c. Therefore d. In addition 7. a. Interested b. bored c. suited d. excited 8. a. care b. view C. contact d. way XIII. Read the text carefully, then choose the correct answers. For 3,000 years, Mongolians have lived in the rural areas, adopting a pastoral way of life, moving in the search of new pastures. They depend largely on their livestock for a living and sustain themselves with what they can get from the land. Today, approximately half of Mongolia’s population is still roaming the vast plains living in the ger and moving their campings several timesa year. Nomadic life thrives in summer and survives pg. 30 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 31. in winter. When temperatures are warm, they work hard on their farms to get milk and make airag, consuming meat from their sheeps and goats. Once winter comes, temperatures dip extremely low and they stay indoors and survive on horse meat. With the rise of technology, changes in the Mongolian nomadic lifestyle are almost inevitable. While they still lead their lifestyle as pastoral herders, many use motorbikes to herd cattle and horses. To move their homes, trucks have taken the place of ox carts. Solar panels are also becoming an addition to the ger, giving them access to electricity without being confined to one place. The nomads use solar energy to power television sets and mobile phones. 1. Mongolians regularly move from place to place in order to ___. a.look for food for their family b. find pastures for their livestock c. herd their cattle and horses d. sell their animals and farm products 2. How many Mongolians still live a traditional nomadic life? a.Close to 40 percent b. More than 50 percent c. About 50 percent d. Approximately 60 percent 3. What is a ger? a.A portable, round tent b. A thatched house c. A circular house made of snow d. A wooden hut 4. What is the Mongolian’s main food in winter? a.airag b. goat meat c. sheep meat d. horse meat 5. Today, Mongolian nomads ___. a.don’t lead their lifestyle as herders any more b.use ox carts to move their homes c.use solar energy to power electronic devices d.have the advantage of urban life 6. Which of the followings is NOT true about Mongolian nomads? a.They live in the countryside. b.They live by and for their livestock. c.They work hard in winter when the temperature dip very low. d.They are now taking advantage of technology. XIV.Read the text carefully, then answer the questions. Many people enjoy living in a big city because they think life is more exciting there. However, I come from a small village and in my view, there are lots of benefits. The main reason I prefer village life is because it’s very quiet, so I always feel calm when I’m here. Another reason is that the air is so fresh and clean. We have more green spaces and bigger gardens, too. In addition, I think the people here are friendlier. Personally, I’m interested in wildlife photography, so the countryside is perfect for me. The only downside is transport. I have an early start for a long Journey to school in Faro and the school bus is always stopping to pick up more people. Also, it’s boring sometimes, but I enjoy chatting to my friends. Fortunately, I’m learning to ride a moped. On balance, I disagree that city life is better, as I think my village lifestyle is healthier and more relaxing. In spite of that, some of my friends couldn’t cope with life in the country, so it comes down to personal opinion. 1. Where does the writer come from? ___ 2. Does he like living in a big city? ___ 3. Why does he prefer village life? ___ 4. How does he think about the people in his village? ___ 5. According to the writer, what is the disadvantage of living in the village? ___ 6. How does he go to school? ___ 7. Does he think city life is better than village life? ___ 8. What is he interested in? ___ pg. 31 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 32. UNIT 3: PEOPLES OF VIET NAM A. VOCABULARY 1. ancestor (n) /ˈỉnsestə(r)/: ơng cha, tổ tiên 2. basic (adj) /ˈbeɪsɪk/: cơ bản 3. complicated (adj) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/: tinh vi, phức tạp 4. costume (n) /ˈkɒstjuːm/: trang phục 5. curious (adj) /ˈkjʊəriəs/: tị mị, muốn tìm hiểu 6. custom (n) /ˈkʌstəm/: tập quán, phong tục 7. diverse (adj) /daɪˈvɜːs/: đa dạng 8. diversity (n) /daɪˈvɜːsəti/: sự đa dạng, phong phú 9. ethnic (adj) /ˈeθnɪk/ (thuộc): dân tộc 10. ethnic group (n) /ˈeθnɪk ɡruːp/ (nhĩm): dân tộc 11. ethnic minority people (n) /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl/: người dân tộc thiểu số 12. gather (v) /ˈɡỉðə(r)/: thu thập, hái lượm 13. heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/: di sản 14. hunt (v) /hʌnt/: săn bắt 15. insignificant (adj) /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/: khơng quan trọng, khơng ý nghĩa 16. majority (n) /məˈdʒɒrəti/: đa số 17. minority (n) /maɪˈnɒrəti/: thiểu số 18. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hĩa 19. recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/: cơng nhận, xác nhận 20. shawl (n) /ʃɔːl/: khăn quàng 21. speciality (n) /ˌspeʃiˈỉləti/: đặc sản 22. stilt house (n) /stɪlt haʊs/ nhà sàn 23. terraced field (n) /ˈterəst fiːld/: ruộng bậc thang 24. tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống 25. unique (adj) /juˈniːk/: độc nhất, độc đáo 26. waterwheel (n) /ˈwɔːtəwiːl/: cối xay nước B. GRAMMAR REVIEW I. ƠN TẬP CÂU HỎI. (QUESTION) Theo quy tắc ngữ pháp, khi là câu hỏi thì chúng ta cần đảo trợ động từ (auxiliray verbs) lên trước chủ ngữ 1. Câu hỏi Yes/No (Yes/No Questions) Câu hỏi dạng Yes/No Questions là dạng câu hỏi địi hỏi câu trả lời là Yes (cĩ) hoặc No (khơng). Cấu trúc Ví dụ Trợ động từ (be/ do/ does) + chủ ngữ (S) + Isn’t Lan going to school today? động từ + .? Hơm nay Lan đi học phải khơng? Yes, S + trợ động từ / tobe. Yes, she is. (đúng vậy) Hoặc Was Hung sick yesterday? No, S + trợ động từ / tobe + not No, he wasn’t. (khơng, anh ấy khơng bệnh) 2. Wh-question Trong tiếng Anh, khi chúng ta cần hỏi rõ ràng và cần cĩ câu trả lời cụ thể, ta dùng câu hỏi với các từ để hỏi. Loại câu hỏi này được gọi là câu hỏi trực tiếp (direct questions) a. Các từ dùng để hỏi trong tiếng Anh Who (Ai) (chức năng Whom (Ai) (chức What (Cái gì) Whose (Của ai) chủ ngữ) năng tân ngữ Where (Ở đâu) Which (cái nào) (để When (Khi nào) Why (Tại sao) hỏi về sự lựa chọn) How (như thế nào) How much (Bao How many (Bao How long (Bao lâu) nhiêu) nhiêu, số lượng) How far(Bao xa) How old (Bao nhiêu How often (Bao nhiêu What time (Mấy tuổi) lần) giờ) Các cấu trúc câu hỏi WH thường gặp pg. 32 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 33. Nguyên tắc đặt câu hỏi - Nếu chưa cĩ trợ động từ thì phải mượn trợ động từ :do/ does/ did - Nếu trợ động từ cĩ sẵn (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, khơng mượn do/does/did nữa. Cấu trúc thơng thường của loại câu hỏi Wh-questions Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi.Từ để hỏi cĩ thể làm chủ ngữ (subject) hay tân ngữ (object) và bổ ngữ. Dạng Cấu trúc Chú ý Dạng 1: Wh-word + auxiliary + S + V + object? Object là danh từ, đại từ Câu hỏi Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính đứng sau động từ hoặc tân ngữ + (tân ngữ) giới từ. Ví dụ: Where do you live? (Anh sống ở đâu?) What are you doing? (Ạnh đang làm gì thế?) Whom do you meet this morning? (Anh gặp lại ai sáng nay?) (Whom là tân ngữ của động từ “meet”) Who are you going with? (Bạn sẽ đi với ai?) Dạng 2: Wh-word + tobe + S + complement? Bổ ngữ là danh từ hoặc Câu hỏi (Từ để hỏi + động từ tobe + chủ ngữ + bổ ngữ) tính từ bổ ngữ Ví dụ. Động từ tobe chia theo Where is John? (John ở đâu?) chủ ngữ Who are you? (Bạn là ai?) Whose is this umbrella? (Cái ơ này của ai?) Who is the head of your school? (Hiệu trưởng của trường anh là ai?) Dạng 3: Wh-word + V + object? Động từ chính luơn được Câu hỏi (Từ để hỏi + động từ chính + tân ngữ) chia theo ngơi thứ 3 số ít. chủ ngữ Ví dụ. Who lives in London with Daisy? (Ai sống ở London cùng với Daisy vậy?) Who is opening the door? (Ai đang mở cửa đấy?) Who teaches you English? (Ai dạy bạn Tiếng Anh?) Which is better? (Cái/loại nào tốt hơn?) What caused the accident? (Nguyên nhân gì đã gây ra tai nạn?) C.Trường hợp câu hỏi đặc biệt với WHICH Cách dùng Ví dụ “Which’ được sử dụng thay thế cho What Which of you can’t do this exercise? (Em và Who khi ta muốn hỏi ai đĩ chính xác về nào (trong số các em) khơng làm được bài người hay vật trong một số lượng nhất định. tập này?) Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để Which way to the station, please? (Cho hỏi trả lời. đường nào đi đến ga ạ?) B. BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN. Bài 1: Khoanh trịn vào đápán đúng. 1. ___ is your cat? It is two months old. A. How old B. When C. How much 2. ___ did you begin working part-time here? pg. 33 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 34. A. How long B. When C. How much 3. ___ people are there in the conference room? A. How B. Howmany C. How much 4. ___time will you spend on your new carpet? A. How long B. Howmany C. How much 5. ___do these shoes cost? A. How long B. Howmany C. How much 6. ___do you go to the gym? A. How B. How often C. How long 7. ___ did you get to work yesterday? I took a taxi because my car was broken. A. How B. Why C. When 8. ___were you late for work yesterday? - Because of the traffic jam A. How B. Why C. When 9. ___does this laptop belong to? It belongs to Jim. A. Who B. Whose C. Which 10. ___ bag was stolen yesterday? A. Who B. Whose C. Which 11. ___will you travel to this summer? I haven’t decided yet. A. Where B. What C. Who 12. ___did you sell yesterday? - Bread and cupcakes. A. What B.Who C. Which 13. ___dress did she buy? -The red or the blue one? A. What B.Whose C. Which 14. ___is playing the piano upstairs? A. Who B. Whose C. Whom 15. To ___should I address the letter? A. Who B. Whose C. Whom Bài 2: Điền từ thích hợp để hồn thành các câu sau. 1. ___have you give up smoking? For about two years. 2. ___place is more densely populated – Ha noi or Ho Chi Minh City? 3. ___broken Jane’s favorite vase? Her brother did it. 4. ___ does Mr. Brown do? He’s a reseacher. 5. ___ethnic groups are there in your country? 6. ___ is your grandmother? She’s ninety years old. 7. ___ does your English teacher look like? She’s young and pretty. 8. ___water should we drink every day? 9. ___did you use to go to school? I used to go on foot. 10. ___is it from here to the nearest police station? 11. ___songs is this singer performing? He is performing Trinh Cong Son’s songs. `12. ___ was Ms Ann born? She was born in a small village. 13. ___did you have for breakfast? - Bread and eggs. 14. ___didn’t you invite Jim to the senior prom? 15. ___do they meet each other? - Almost every day. Bài3. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho thích hợp. A B 1. How much did you pay for that radio? a. For 6 years 2. How long have you worked as an engineer? b. About 6 kilomiters 3. When did you start your career as a singer? c. It’s near the local park. 4. How far is it from here to Tom’s mansion? d. I prefer tea. 5. Where isthe vet’s located? e. 10 dollars 6. How often do you go travelling? f. It’s mine 7. Which do you prefer: tea or coffee? g. 6 years ago 8. Whose luggage is it? h. Once or twice a year. 1. ___ 5.___ pg. 34 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 35. 2. ___ 6. ___ 3. ___ 7. ___ 4. ___ 8. ___ Bài4. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hồn thành những câu hỏi dưới đây 1. ___you like chocolate? 2. When ___ you begin studying here? 2 years ago. 3. Which movie___ you watch last night? 4. How far ___it from here to the town center? 5. How long ___Ann and James been friends with each other? 6. What___ you do tomorrow? I will just lie in my bed and read books. 7. Who ___ you pick up yesterday? 8. How old___ they? 9. How many rooms ___ there in your house? 10. Who___ sleeping in your room? 11. ___you found your keys? No, I haven’t found them yet. 12. ___you travel to a mountainous area last summer? 13. How often ___Ann visit her grandmother? 14. What ___you use to do before your retirement? 15. Where___Jim going to? He is going to the library? Bài5. Dựa vào từ cho sẵn, viết câu hỏi hồn chỉnh 1. How many/ groups of people/ there/ in your country? 2. How/ your/ party/ last week? 3. How/ you/go/ school/ yesterday? 4. Whose/ cat/ it? . 5. Jim/ learn/ Geography/ at the moment? 6. You/ ever/ see/ terraced fields? 7. What/ kind of animal/ the farmers/ raise/ in your country? 8. What time/ the concert/ start? 9. How far/ it/ from/ your house/ to the local school? 10. You/ come/ my birthday party/ tomorrow? 11. Where/ you/go/ last summer? 12. How much/ money/ you/spend/on clothes/ last month? 13. How/ ethnic people/ dress/ in special occasions? 14. Who/ swim/ in the swimming pool/ now? 15. How often/ Mr. Smith/ now/ the lawn? II. MẠO TỪ KHƠNG XÁC ĐỊNH : A/ AN A. Lý thuyết 1. A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm (a, e, i, o, u) cĩ âm là phụ âm. - a game (một trị chơi); a boat (một chiếc tàu thủy) - a university (một trường đại học); a year (một năm) pg. 35 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 36. - a European (một người Âu); a one-legged man (một người thọt chân) 2. An đứng trước một nguyên âm hoặc một h câm. - an egg (một quả trứng); an ant (một con kiến) - an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ) 3. An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm. - an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an X-ray (mơt tia X) 4.A/An cĩ hình thức giống nhau ở tất cả các giống. - a tiger (một con cọp); a tigress (một con cọp cái) - an uncle (một ơng chú); an aunt (một bà dì) B. Ví dụ: 1. Trước một danh từ số ít đếm được. - We need a computer. (Chúng tơi cần một máy vi tính) - He eats an ice-cream. (Anh ta ăn một cây kem) 2. Trước một danh từ làm bổ túc từ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp) - It was a tempest. (Đĩ là một trận bão dữ dội) - She’ll be a musician. (Cơ ta sẽ là một nhạc sĩ) - Peter is an actor. (Peter là một diễn viên) 3. Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định - a lot (nhiểu); a couple (một cặp/đơi); a third (một phần ba) - a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần tư) 4. Trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ - 90 kilometres an hour (chín mươi kilomet/giờ) - 4 times a day (bốn lần mỗi ngày) - 2 dollars a litre (hai đơ la một lít) (a/an = per (mỗi)) 5. Trong các thành ngữ chỉ sự cảm thán - What a pity! (thật đáng tiếc!) - Such a picturesque hill! (một ngọn đồi thật thơ mộng!) - What a beautiful painting! (một bức tranh tuyệt vời!) 6.a cĩ thể đứng trước Mr/Mrs/Miss + họ - a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith III. MẠO TỪ XÁC ĐỊNH : THE The dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiểu) và danh từ khơng đếm được. The truth (sự thật) The time (thời gian) The bicycle (một chiếc xe đạp) The bicycles (những chiếc xe đạp) • Khơng dùng mạo từ xác định: 1. Trước tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hổ, tên đường. Europe (Châu Âu), South America (Nam Mỹ), France (nước Pháp) 2. Khi danh từ khơng đếm được hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung nhất, chứ khơng chỉ riêng trường hợp nào. - I don’t like French beer. (Tơi chẳng thích bia của Pháp.) - I don’t like Mondays. (Tơi chẳng thích những ngày thứ Hai.) 3. Trước danh từ trừu tượng, trừ phi danh từ đĩ chỉ một trường hợp cá biệt. - Men fear death. (Con người sợ cái chết.) (But) - The death of the President made his country acephalous. (Cái chết của vị tổng thống đã khiến cho đất nước ơng khơng cĩ người lãnh đạo). 4. Sau sở hữu tính từ hoặc sau danh từ ở sở hữu cách - My friend, chứ khơng nĩiMy the friend - The girl’s mother = the mother of the girl (Mẹ của cơ gái) 5. Trước tên gọi các bữa ăn -They invited some friends to dinner. (Họ đã mời vài người bạn đến ăn tối) 6. Trước các tước hiệu - President Roosevelt (Tổng thống Roosevelt) - King Louis XIV of France (Vua Louis XIV của Pháp) pg. 36 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281
 37. 7. Trong các trường hợp sau đây - Women are always fond of music. (Phụ nữ luơn thích âm nhạc.) - Come by car/ by bus (Đến bằng xe ơtơ/ xe buýt) - In spring/ in autumn (Vào mùa xuân/ mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm tới), from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái sang phải) - Play golf/ chess/ cards/ football/ (chơi gơn/ đánh cờ/ đánh bài) BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài6. Điền mạo từ ‘a” hoặc “an” trước những danh từ sau: BÀI 7: Điền mạo từ ‘a’, ‘an’ hoặc 0 vào chỗ trống sao cho thích hợp. 1. She asked me for ___ information about the meeting. 2. They will move to ___ mansion next month. 3. I’d like ___ grapefruit and ___ orange juice. 4. ___award was given to Jim yesterday. 5. We read ___ books and play ___ games when we have free time. 6. Jim doesn’t want to borrow ___ money from anyone. 7. My friend and I threw ___ party last week. 8. It was ___ honor to be invited here today. 9. I’ve bought ___ umbrella for my sister. 10. My family often have___ eggs for breakfast. 11. Would you like___cup of tea? 12. My brother doesn’t like ___ cats. 13. Is there ___post office here? 14. I spend ___hours on my DIY project. 15. Mr. Peter used to be ___famous vet. BÀI 8: Điền mạo từ “a”, “an” hoặc “the” vào chỗ trống sao cho phù hợp. 1. We have __ cat and ___ dog, ___ cat doesn’t get on well with ___ dog. 2. You can see ___ moon clearly in the Mid-Autumn festival. 3. He is ___famous actor. 4. My brother doesn’t like ___ present I gave him. 5. Where is ___ book I lent you last week? 6. My father works as ___ electrician. 7. Have you ever heard about ___ River Thames? 8. I want to travel around ___ world when I grow up. 9. Yesterday my mother had ___terrible headache. 10. Where are ___kids? They are playing outside. 11. Peter is ___most hard-working student I’ve ever known. 12. It is cold because___heating systems is broken. 13. Did you buy ___pair of shoes yesterday? 14. ___Earth orbits around ___Sun. 15. She took ___hamburger and ___apple, but she didn’t eat ___apple. 16. A boy and a girl is arguing over there, I think I know ___boy. 17. My grandfather sent me ___letter and ___gift but I haven’t received___letter. 18. My mom is ___best mom in ___world. 19. Would you like___glass of water? 20. James offered me ___cup of coffee and ___piece of cake. ___cake is delicious. BÀI 9: Đánh dấu (V) trước câu đúng, đánh dấu (X) trước câu sai và sửa lại cho đúng. 1. There is an big apple in the refrigerator. ___ 2. It took me the hour to finish my homework. ___ 3. I don’t know a full name of my manager. ___ 4. They are most beautiful creature on earth. ___ 5. Mary is studying at a university in Hanoi. ___ pg. 37 Liên hê dể xem tài liệu: ZALO: 0986356281

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Giải mai lan hương lớp 8 unit 1