gifin là gì - Nghĩa của từ gifin

gifin có nghĩa là

một người rơi trong Slime

Thí dụ

bạn chỉ đã được gifin'd

gifin có nghĩa là

.

Thí dụ

bạn chỉ đã được gifin'd

gifin có nghĩa là

.

Thí dụ

bạn chỉ đã được gifin'd

gifin có nghĩa là

.

Thí dụ

bạn chỉ đã được gifin'd