Hoàng hôn Tiếng Anh là gì

hoàng hôn trong Tiếng Anh là gì?

hoàng hôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ hoàng hôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

hoàng hôn

sunset; dusk; crepuscle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

hoàng hôn

* noun

desk; sunset; evening twilight

lúc hoàng hôn: At nightfall

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hoàng hôn Tiếng Anh là gì