Hướng dẫn dùng capitalize meaning python


Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong Python


Hàm capitalize() trong Python trả về một bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của hàm capitalize() trong Python:

str.capitalize()


Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm capitalize() trong Python.

str1 = "hello world!"
str2 = "hello Python!"
print (str1.capitalize())
print (str2.capitalize())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hello world!
Hello python!


Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong PythonChuỗi (String) trong Python

Nội dung chính

 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python
 • Phương thức capitalize() trong Python là gì
 • Cú pháp Capitalize() trong Python
 • Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python
 • Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python
 • Tổng kết

Hàm center() trong Python


Hàm capitalize() trong Python trả về một bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của hàm capitalize() trong Python:

str.capitalize()

Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm capitalize() trong Python.

str1 = "hello world!"
str2 = "hello Python!"
print (str1.capitalize())
print (str2.capitalize())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hello world!
Hello python!

Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong PythonChuỗi (String) trong Python

Nội dung chính

 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python
 • Phương thức capitalize() trong Python là gì
 • Cú pháp Capitalize() trong Python
 • Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python
 • Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python
 • Tổng kết

Hàm center() trong Python


Hàm capitalize() trong Python trả về một bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp
 • Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của hàm capitalize() trong Python:

str.capitalize()

Ví dụ hàm capitalize() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm capitalize() trong Python.

str1 = "hello world!"
str2 = "hello Python!"
print (str1.capitalize())
print (str2.capitalize())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hello world!
Hello python!

Chuỗi (String) trong Python

Hàm center() trong Python


Hướng dẫn sử dụng phuơng thức Capitalize() trong Python. Bạn sẽ học được cách viết hoa chữ cái đầu trong python bằng Capitalize() sau bài học này.

Phương thức capitalize() trong Python là gì

Capitalize() trong Python là phương thức dùng để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi python.
Chúng ta sử dụng Capitalize() trong python để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi và chuyển tất cả các chữ còn lại thành chữ thường với cú pháp sau đây:

Cú pháp Capitalize() trong Python

str.capitalize()

Trong đó:

 • str là chuỗi ký tự cần chuyển chữ thường thành chữ hoa
 • Capitalize() là tên phương thức

Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python

print("hello python".capitalize())
print("MY FAVORITE THINGS".capitalize())

Kết quả

Hello python
My favorite things

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức Capitalize() trong Python để *viết hoa chữ cái đầu** với cả các chuỗi chứa ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("hello".capitalize())


print("xin chào".capitalize())

Bằng cách sử dụng phương thức Capitalize() trong Python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới được viết hoa chữ cái đầu và các ký tự còn lại ở dạng chữ thường.

Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python

Khi chúng ta sử dụng Capitalize() trong Python thì phương thức này sẽ tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi cũ chứ không thay đổi giá trị của chuỗi cũ.
Ví dụ:

str="xin chào việt nam"
str_new= str.capitalize()

print("chuỗi cũ : ",str);
print("chuỗi mới : ",str_new)

Kết quả

chuỗi cũ : xin chào việt nam
chuỗi mới : Xin chào việt nam

Bạn có thể thấy bản thân chuỗi str không thay đổi giá trị của nó sau khi dùng phương thức Capitalize() trong Python.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng nhiều lần kết quả của phương thức Capitalize() trong Python, hãy nhớ gán giá trị cho biến để tái sử dụng nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức Capitalize() trong Python để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi python. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"&gt;Creativecommons&lt;/a&gt;&amp;nbsp;và &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" class="dmca-badge"&gt;DMCA&lt;/a&gt;&lt;script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style="font-size:15px"&gt;Bài viết liên quan&lt;/h3&gt;&lt;ul class="popular-posts"&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-cat-chuoi-trong-python-string-slice-python/" title="Cắt chuỗi trong python (slice string python)" rel="bookmark"&gt;Cắt chuỗi trong python (slice string python)&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-noi-chuoi-va-lap-lai-trong-python/" title="Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python" rel="bookmark"&gt;Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-tho-raw-trong-python/" title="Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python" rel="bookmark"&gt;Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-thoat-escape-sequence-trong-python/" title="Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)" rel="bookmark"&gt;Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/can-le-trong-python/" title="Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)" rel="bookmark"&gt;Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/center-trong-python/" title="Phương thức Center() trong Python" rel="bookmark"&gt;Phương thức Center() trong Python&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-chu-hoa-thanh-chu-thuong-trong-python/" title="Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python" rel="bookmark"&gt;Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-list-thanh-string-trong-python/" title="Chuyển list thành string trong Python" rel="bookmark"&gt;Chuyển list thành string trong Python&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="keugoi"&gt;&lt;span&gt;Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;section class="icon-bar-2" style="border-bottom:dotted grey .3px!important"&gt;&lt;a target="_blank" title="chia sẻ qua facebook" rel="noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" class="facebook"&gt;&lt;i class="fa fa-facebook"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; &lt;a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" title="chia sẻ qua twitter" class="twitter"&gt;&lt;i class="fa fa-twitter"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; &lt;a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" title="chia sẻ qua pocket" class="pocket"&gt;&lt;i class="fa fa-get-pocket"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; &lt;span class="zalo-share-button" title="chia sẻ qua zalo" style="margin-left:18px;margin-bottom:-3px" data-href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/section&gt;&lt;p class="ico-folder"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/"&gt;&lt;span itemprop="HOME"&gt;HOME&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class="sya"&gt;&lt;/span&gt;&amp;gt;&amp;gt; &lt;a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/"&gt;python cơ bản - lập trình python cho người mới bắt đầu&lt;/a&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/"&gt;09. chuỗi trong python&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;nav id="article-nav"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/upper-trong-python/" id="article-nav-older" class="article-nav-link-wrap" style="float:left;text-align:right;padding-right:20px"&gt;&lt;strong class="article-nav-caption"&gt;Bài sau&lt;/strong&gt;&lt;div class="article-nav-title"&gt;Phương thức Upper() trong Python&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/swapcase-trong-python/" id="article-nav-newer" class="article-nav-link-wrap" style="float:right;text-align:left;padding-left:20px"&gt;&lt;strong class="article-nav-caption"&gt;Bài tiếp&lt;/strong&gt;&lt;div class="article-nav-title"&gt;Phương thức Swapcase() trong Python&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;span id="ezoic-pub-ad-placeholder-611" class="ezoic-adpicker-ad"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/nav&gt;&lt;div id="recent_posts_down"&gt;&lt;div class="widget_athemes_tabs"&gt;&lt;ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"&gt;&lt;li class="active"&gt;Bài viết mới nhất&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class="widget"&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban46.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/"&gt;Làm tròn số trong JavaScript (Math.round, Math.ceil, Math.floor)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/"&gt;Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban44.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/"&gt;Math.max và Math.min trong JavaScript&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/"&gt;Math.random trong JavaScript&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban42.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/"&gt;throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban41.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/"&gt;Các ngoại lệ trong JavaScript và cách xử lý tương ứng&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban40.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/"&gt;try...catch trong JavaScript và cách xử lý ngoại lệ&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban39.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/"&gt;Xử lý ngoại lệ của hàm xử lý mô tả trong khối try&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 7 1, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;footer class="entry-meta entry-footer"&gt;&lt;/footer&gt;&lt;hr class="entry-footer-hr"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="profiletitle2"&gt;Profile&lt;/div&gt;&lt;div id="profileblock2"&gt;&lt;div id="profilephoto2"&gt;&lt;a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.facebook.com/mr.nchita"&gt;&lt;img width="100" height="100" alt="きよしです!笑" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" class="ezlazyload" data-ezsrc="/css/images/kiyoshi.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="profiletext2"&gt;&lt;p&gt;Tác giả : &lt;a href="https://www.facebook.com/mr.nchita" target="_blank" rel="nofollow noopener"&gt;Kiyoshi (Chis Thanh)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kiyoshi là một &lt;a href="https://www.youtube.com/c/ChisThanh" target="_blank" rel="nofollow noopener"&gt;cựu du học sinh tại Nhật Bản&lt;/a&gt;. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.&lt;span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" class="ezoic-adpicker-ad"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;aside id="sidebar"&gt;&lt;div id="sidebar_first"&gt;&lt;div class="search" style="margin-top:-30px"&gt;&lt;div id="fb-root"&gt;&lt;/div&gt;&lt;script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v12.0&amp;appId=3084959888222500&amp;autoLogAppEvents=1" nonce="KPkvxeh4"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div class="fb-page" style="margin-left:30px" data-href="https://www.facebook.com/laptrinhkiyoshi" data-width="380" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"&gt;&lt;/div&gt;&lt;script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=8a4ac28a22903209e"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div class="gcse-search"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="ezoic-pub-ad-placeholder-145"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-1 box-1145 adtester-container adtester-container-145 ezoic-ad-adaptive" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"&gt;&lt;span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"&gt;&lt;span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"&gt;&lt;script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none"&gt;if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_5',145,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0')};&lt;/script&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"&gt;&lt;span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_1" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"&gt;&lt;script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none"&gt;if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_6',145,'0','1'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_1')};&lt;/script&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"&gt;&lt;span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_2" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"&gt;&lt;script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none"&gt;if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_7',145,'0','2'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_2')};&lt;/script&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="ezoic-ad box-1 box-1-multi-145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"&gt;&lt;span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_3" ezaw="300" ezah="262" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:262px;min-width:300px" class="ezoic-ad"&gt;&lt;script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none"&gt;if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_8',145,'0','3'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_3')};&lt;/script&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;style&gt; .box-1-multi-145{border:none!important;display:inline-block;float:none!important;line-height:0px;margin-bottom:3px!important;margin-left:0px!important;margin-right:0px!important;margin-top:3px!important;max-width:100% !important;min-height:250px;min-width:300px;padding:0;}</p><div class="widget_athemes_tabs"><ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"><li class="active">Bài viết mới nhất</li></ul><div class="widget"><ul><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban46.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/">Làm tròn số trong JavaScript (Math.round, Math.ceil, Math.floor)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/">Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban44.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/">Math.max và Math.min trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/">Math.random trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban42.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/">throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban41.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/">Các ngoại lệ trong JavaScript và cách xử lý tương ứng</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban40.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/">try...catch trong JavaScript và cách xử lý ngoại lệ</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban39.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/">Xử lý ngoại lệ của hàm xử lý mô tả trong khối try</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li></ul></div></div><div id="mgid"><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-146"></span><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-billboard-2 large-billboard-2146 adtester-container adtester-container-146" data-ez-name="laptrinhcanban_com-large-billboard-2"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-large-billboard-2-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[336,280],'laptrinhcanban_com-large-billboard-2','ezslot_1',146,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-large-billboard-2-0')};</script></span><span style="width:336px;display:block;height:14px;margin:auto" class="reportline"><span style="text-align:center;font-size:smaller;float:left;line-height:normal"><a href="https://www.ezoic.com/what-is-ezoic/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" style="cursor:pointer"><img src="https://go.ezoic.net/utilcave_com/img/ezoic.png" alt="Ezoic" loading="lazy" style="height:12px!important;padding:2px!important;border:0px!important;cursor:pointer!important;width:58px!important;margin:0!important;box-sizing:content-box!important"></a></span><span class="ez-report-ad-button" name="?pageview_id=7c39ab1e-e9d6-484d-5bcf-2e86027259f8&ad_position_id=146&impression_group_id=laptrinhcanban_com-large-billboard-2/2022-09-06/2112332844837962&ad_size=336x280&domain_id=292538&url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" style="cursor:pointer!important;font-size:12px!important;color:#a5a5a5;float:right;text-decoration:none!important;font-family:arial!important;line-height:normal">report this ad</span></span></span></div><div class="widget-wrap"><h3 class="widget-title">Chủ đề</h3><div class="widget"><ul class="category-list"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/">C</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/">Lập trình C cơ bản dành cho người mới học lập trình</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/gioi-thieu-ngon-ngu-c/">01. Giới thiệu ngôn ngữ C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/cai-dat-moi-truong-lap-trinh-c-c/">02. Cài đặt môi trường lập trình C/C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/viet-chuong-trinh-c/">03. Viết chương trình C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/kien-thuc-co-ban-ve-c/">04. Kiến thức cơ bản về C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ky-tu-va-so-trong-c/">05. Ký tự và số trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/nhap-xuat-trong-c/">06. Nhập xuất trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/bien-trong-c/">07. Biến trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/lenh-dieu-kien-trong-c/">08. Lệnh điều kiện trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/vong-lap-trong-c/">09. Vòng lặp trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/">10. Hàm trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/so-trong-c/">11. Số trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/chuoi-string-trong-c/">12. Chuỗi string trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/con-tro-trong-c/">13. Con trỏ trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/mang-trong-c/">14. Mảng trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/kieu-cau-truc-trong-c/">15. Kiểu cấu trúc trong C</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/file-trong-c/">16. File trong C</a></li></ul></li></ul></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/">CPP</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/">Lập trình C++ cơ bản dành cho người mới học lập trình</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/gioi-thieu-ngon-ngu-cpp/">01. Giới thiệu ngôn ngữ C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/viet-chuong-trinh-cpp/">03. Viết chương trình C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/kien-thuc-co-ban-ve-cpp/">04. Kiến thức cơ bản về C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/nhap-xuat-trong-cpp/">05. Nhập xuất trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/toan-tu-trong-cpp/">06. Toán tử trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/ky-tu-va-so-trong-cpp/">07. Ký tự và số trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/bien-trong-cpp/">08. Biến trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/lenh-dieu-kien-trong-cpp/">09. Lệnh điều kiện trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/vong-lap-trong-cpp/">10. Vòng lặp trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/ham-trong-cpp/">11. Hàm trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/so-trong-cpp/">12. Số trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/chuoi-string-trong-cpp/">13. Chuỗi trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/con-tro-trong-cpp/">14. Con trỏ trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/kieu-cau-truc-trong-cpp/">15. Kiểu cấu trúc trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/string-trong-cpp/">16. String trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/mang-trong-cpp/">17. Mảng trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/vector-trong-cpp/">18. Vector trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/deque-trong-cpp/">19. Deque trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/list-trong-cpp/">20. List trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/forward-list-trong-cpp/">21. Forward_list trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/set-trong-cpp/">22. Set trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multiset-trong-cpp/">23. Multiset trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/map-trong-cpp/">24. Map trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multimap-trong-cpp/">25. Multimap trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/unordered-map-trong-cpp/">26. Unordered_map trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/file-trong-cpp/">27. File trong C++</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/huong-doi-tuong-trong-cpp/">28. Hướng đối tượng trong C++</a></li></ul></li></ul></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/">JAVA</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/">Java cơ bản cho người mới bắt đầu</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/gioi-thieu-ngon-ngu-java/">01. Giới thiệu ngôn ngữ Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/cai-dat-java/">02. Cài đặt môi trường lập trình Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/viet-chuong-trinh-java/">03. Viết chương trình Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/kien-thuc-co-ban-ve-java/">04. Kiến thức cơ bản về Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/cai-dat-encode-trong-java/">05. Cài đặt mã hoá trong Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/toan-tu-trong-java/">06. Toán tử trong Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/literal-trong-java/">07. Literal trong Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/">09. Biến và kiểu dữ liệu trong Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/lenh-dieu-kien-trong-java/">10. Lệnh điều kiện trong Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/vong-lap-trong-java/">11. Vòng lặp trong Java</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/">12. Mảng trong Java</a></li></ul></li></ul></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/">JAVASCRIPT</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/">Học javascript - lập trình javascript cơ bản</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/kien-thuc-co-ban-ve-javascript/">01. Kiến thức cơ bản về chương trình JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/">02. Chuỗi trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/">03. Số trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/">04. Mảng trong Javascript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/vong-lap-trong-javascript/">05. Vòng lặp trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/lenh-dieu-kien-trong-javascript/">06. Lệnh điều kiện trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/toan-tu-trong-javascript/">07. Toán tử trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/ham-trong-javascript/">08. Hàm trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/">09. Xử lý ngoại lệ trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/">10. Object trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/global-function-trong-javascript/">11. Global function trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/date-object-trong-javascript/">12. Date Object trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/dom-trong-javascript/">13. DOM trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/">14. Math Object trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/su-kien-trong-javascript/">15. Sự kiện trong JavaScript</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/javascript-va-browser/">16. JavaScript và Broswer</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/form-trong-javascript/">17. Form trong JavaScript</a></li></ul></li></ul></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/php/">PHP</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/">Hướng dẫn học lập trình php cho người mới bắt đầu</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/kien-thuc-can-ban-ve-chuong-trinh-php/">Kiến thức căn bản về chương trình php</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/vong-lap-trong-php/">Vòng lặp trong php</a></li></ul></li></ul></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/">PYTHON</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/">Python cơ bản - lập trình python cho người mới bắt đầu</a><ul class="category-list-child"><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/gioi-thieu-python/">01. Giới thiệu Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/cai-dat-python/">02. Cài đặt và cấu hình Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/kien-thuc-can-ban-ve-chuong-trinh-python/">03. Kiến thức căn bản về chuơng trình python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/">04. Nhập xuất trong python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/">05. Số trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/">06. Biến trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/lenh-dieu-kien-trong-python/">07. Lệnh điều kiện trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/">08. Vòng lặp trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/">09. Chuỗi trong python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/">10. List trong python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/">11. Dictionary trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/">12. Tuple trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/">13. Set trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/">14. Hàm trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/datetime-trong-python/">15. Datetime trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/xu-ly-file-trong-python/">16. Xử lý file trong Python</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/csv-excel-json-xml-pdf/">17. CSV EXCEL JSON XML PDF</a></li><li class="category-list-item"><a target="_blank" class="category-list-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dong-goi-chuong-trinh-python/">18. Đóng gói chương trình python</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div></div><div id="toc" class="toc-article"><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-147"></span><br><br><strong class="toc-title">Nội dung</strong><ol class="nav"><li class="nav-item nav-level-2"><a target="_blank" class="nav-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/#Phuong-thuc-capitalize-trong-Python-la-gi"><span class="nav-number">1.</span> <span class="nav-text">Phương thức capitalize() trong Python là gì</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-3"><a target="_blank" class="nav-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/#Cu-phap-Capitalize-trong-Python"><span class="nav-number">1.1.</span> <span class="nav-text">Cú pháp Capitalize() trong Python</span></a></li><li class="nav-item nav-level-3"><a target="_blank" class="nav-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/#Chuong-trinh-mau-su-dung-phuong-thuc-capitalize-trong-Python"><span class="nav-number">1.2.</span> <span class="nav-text">Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-2"><a target="_blank" class="nav-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/#Luu-y-khi-su-dung-Capitalize-trong-Python"><span class="nav-number">2.</span> <span class="nav-text">Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a target="_blank" class="nav-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/#Tong-ket"><span class="nav-number">3.</span> <span class="nav-text">Tổng kết</span></a></li></ol></div></div></div></article></section></div></div><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-bottom_of_page"></span><span style="clear:both;display:block" id="ez-clearholder-medrectangle-1"></span><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 medrectangle-1 medrectangle-1280 adtester-container adtester-container-280" data-ez-name="laptrinhcanban_com-medrectangle-1"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:250px;min-width:970px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[336,280],'laptrinhcanban_com-medrectangle-1','ezslot_12',280,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-1-0')};</script></span><span style="width:336px;display:block;height:14px;margin:auto" class="reportline"><span style="text-align:center;font-size:smaller;float:left;line-height:normal"><a href="https://www.ezoic.com/what-is-ezoic/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" style="cursor:pointer"><img src="https://go.ezoic.net/utilcave_com/img/ezoic.png" alt="Ezoic" loading="lazy" style="height:12px!important;padding:2px!important;border:0px!important;cursor:pointer!important;width:58px!important;margin:0!important;box-sizing:content-box!important"></a></span><span class="ez-report-ad-button" name="?pageview_id=7c39ab1e-e9d6-484d-5bcf-2e86027259f8&ad_position_id=4&impression_group_id=laptrinhcanban_com-medrectangle-1/2022-09-06/5575649712877866&ad_size=336x280&domain_id=292538&url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" style="cursor:pointer!important;font-size:12px!important;color:#a5a5a5;float:right;text-decoration:none!important;font-family:arial !important;line-height:normal">report this ad</span></span></span><footer id="footer"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/en" style="color:beige;cursor:pointer;text-decoration:underline">English</a> |<a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/ja" style="color:beige;cursor:pointer;text-decoration:underline">日本語</a> |<a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/" style="color:beige;cursor:pointer;pointer-events:none">Tiếng Việt</a> © 2020-2022 Laptrinhcanban.com All Rights Reserved. <a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"><img src="https://images.dmca.com/Badges/dmca-badge-w100-5x1-11.png?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" alt="DMCA.com Protection Status" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2"></a><script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"></script><a rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img alt="Creative Commons License" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://laptrinhcanban.com/ezoimgfmt/licensebuttons.net/l/by-nc-nd/4.0/80x15.png"></a></footer><script>var wrapdiv=document.getElementById("wrap"),contentdiv=document.getElementById("content");wrapdiv.style.minHeight=document.body.offsetHeight-document.getElementById("allheader").offsetHeight-document.getElementById("footer").offsetHeight+"px",contentdiv.style.minHeight=document.body.offsetHeight-document.getElementById("allheader").offsetHeight-document.getElementById("footer").offsetHeight+"px"</script><link rel="stylesheet" href="/fancybox/jquery.fancybox.css?ff=1&wps=false"><script></script><script></script><script></script></div><a target="_blank" id="rocket" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/#top"></a><script async></script><div class="ezmob-footer ezoic-floating-bottom ezo_ad ezmob-footer-desktop" id="ezmobfooter"><center><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-100"></span><div class="ezmob-footer ezoic-floating-bottom ezo_ad ezmob-footer-desktop" id="ezmobfooter"><center><span class="ezoic-ad ezoic-at-4 medrectangle-2 medrectangle-2100 adtester-container adtester-container-100" data-ez-name="laptrinhcanban_com-medrectangle-2"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-2-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[728,90],'laptrinhcanban_com-medrectangle-2','ezslot_0',100,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-2-0')};</script></span></span></center><span class="ezmob-footer-close" onclick="__ez_close_anchor()">x</span></div></center><span class="ezmob-footer-close" onclick="__ez_close_anchor()">x</span></div><script type="text/javascript"> var __inScopeForCCPA = false; function __uspapi(command, version, callback) { var response = null; var successs = false; if (command === "getUSPData" && version === 1) { var uspString = "1"; // Version if (__inScopeForCCPA) { uspString += "Y"; // Has Explicit Notice for Opt Out been provided (ex footer or minor consent modal) var result; var consentCookie = (result = new RegExp('(?:^|; )ezoccpaconsent=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? (result[1]) : null; if (consentCookie === "nonconsent") { uspString += "Y"; } else { uspString += "N"; } uspString += "N" // Is pub a signatory to the IAB Limited Service Provider Agreement (http://www.iabprivacy.com/) } else { uspString += "---"; } response = { uspString: uspString, version: 1 }; success = true; } return callback(response, success); }; function __receiveUspapiMessage(event) { if (event.data.hasOwnProperty('__uspapiCall')) { __uspapi('getUSPData', 1, function(uspData, success) { event.source.postMessage({ __uspapiReturn: { returnValue: uspData, success: success, callId: event.data.__uspapiCall.callId } }, event.origin); }); } return null; }; window.addEventListener("message", __receiveUspapiMessage, false); </script> <script>function __ez_fad_ezpbinit(){var s = document.createElement( 'script' ); s.setAttribute( 'src', '//go.ezodn.com/hb/dall.js?b=adyoulike,amx,oftmedia,onemobile,onetag,pulsepoint,sharethrough,smilewanted&cb=195-0-45' ); s.onerror = function () {window.ezDallErr = true}; document.body.appendChild( s );}var ezAMX={bidder:'amx',params:{tagId:'ZXpvaWMuY29t'}};var ezSmile={bidder:'smilewanted',params:{zoneId:'ezoic.com_hb_display'}};var ezAYL={bidder: 'adyoulike', params: { placement: '1445fa30166d47821a0f97789148a105' }};var ezjsps=function(obj){return JSON.parse(JSON.stringify(obj));};var epbjs=epbjs||{};epbjs.que=epbjs.que||[];epbjs.bidderTimeout=2000;epbjs.useAdj=true;epbjs.SS={"adyoulike":11314,"amx":11290,"oftmedia":10081,"onemobile":11293,"onetag":11291,"pulsepoint":11301,"sharethrough":11309,"smilewanted":11313};epbjs.bidders=['adyoulike,amx,oftmedia,onemobile,onetag,pulsepoint,sharethrough,smilewanted'];epbjs.que.push(function(){epbjs.aliasBidder('appnexus', 'oftmedia');});epbjs.bidderSettings={'oftmedia': { bidCpmAdjustment: function(bidCpm) { var adj1 = bidCpm * 0.850000; var adj2 = adj1 * 1.000000; return adj2; }},};epbjs.gadj=1.000000;var __enableAnalytics=false; var __s2sbidders=['onetag']; var __s2sinstreambidders=['ix','rubicon','pubmatic','vidoomy','viewdeosDX']; var __allBidders=['sharethrough','onemobile','pulsepoint','amx','smilewanted','adyoulike','oftmedia','onetag']; __ez.queue.addFile('/detroitchicago/houston.js', '/detroitchicago/houston.js?gcb=0&cb=25', false, [], true, false, true, false);__ez.queue.addFunc("epbjsRequestAdUnits", "epbjsRequestAdUnits", [[{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-2-0', mediaTypes: {banner: { sizes:[[728,90]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'e1sI5HKO9lbvTm6UAa1WEpg9' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { ct: 719177, cf: '728x90', cp: 562406 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL)] },{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-large-billboard-2-0', mediaTypes: {banner: { sizes:[[336,280],[300,250]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'Vqh9A2nu0ACUssgx5gyWaEde' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { cp: 562406, cf: '336x280', ct: 719186 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19594060', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] },{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-4-0', mediaTypes: {banner: { sizes:[[580,400],[336,280],[300,250]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'Vqh9A2nu0ACUssgx5gyWaEde' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { cp: 562406, cf: '336x280', ct: 719186 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19594051', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] },{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0', mediaTypes: {banner: { sizes:[[300,250]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'ZuLKhEvL3Xpyu8vcJZvy4GGZ' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { cf: '300x250', ct: 719185, cp: 562406 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19593629', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] ,sizeMapping: [ { minWidth: 300, sizes: [[300,250]] }]},{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_1', mediaTypes: {banner: { sizes:[[300,250]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'ZuLKhEvL3Xpyu8vcJZvy4GGZ' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { cp: 562406, cf: '300x250', ct: 719185 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19593629', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] ,sizeMapping: [ { minWidth: 300, sizes: [[300,250]] }]},{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_2', mediaTypes: {banner: { sizes:[[300,250]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'ZuLKhEvL3Xpyu8vcJZvy4GGZ' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { ct: 719185, cf: '300x250', cp: 562406 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19593629', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] ,sizeMapping: [ { minWidth: 300, sizes: [[300,250]] }]},{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0_3', mediaTypes: {banner: { sizes:[[300,250]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'ZuLKhEvL3Xpyu8vcJZvy4GGZ' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { ct: 719185, cf: '300x250', cp: 562406 }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19593629', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] ,sizeMapping: [ { minWidth: 300, sizes: [[300,250]] }]},{code: 'div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-medrectangle-3-0', mediaTypes: {banner: { sizes:[[728,90]] }}, bids: [{bidder: 'sharethrough', params: { pkey: 'e1sI5HKO9lbvTm6UAa1WEpg9' }},{bidder: 'pulsepoint', params: { ct: 719177, cp: 562406, cf: '728x90' }},ezjsps(ezAMX),ezjsps(ezSmile),ezjsps(ezAYL),{bidder: 'oftmedia', params:{ placementId: '19594048', video: {skippable: true, playback_method: ['auto_play_sound_off']}}}] }]], false, ['/detroitchicago/houston.js'], true, true, true, true);var __pd = 'MTA9OGY2ZTk5YTkwMmI0NmExNTZkNjI0NTcxMzlhYWJiNWRkNGYyZTBkNzYxMWJiZWI4ZjBkMmQzNTg1NTJkZWM5MyYxMj1Nb3ppbGxhJTJGNS4wKyUyOFgxMSUzQitMaW51eCt4ODZfNjQlM0IrcnYlM0ExMDIuMCUyOStHZWNrbyUyRjIwMTAwMTAxK0ZpcmVmb3glMkYxMDIuMA==';</script> <script>var __ez_tkn_evnt = function() { if(typeof(_ezaq) != 'undefined'){if(typeof window.ezogtk !== "undefined" && window.ezogtk !== "") {__ez.bit.AddAndFire(_ezaq.page_view_id,[new __ezDotData("ext_user_hash",window.ezogtk)]);}}};document.addEventListener("DOMContentLoaded", __ez.queue.addFunc("__ez_tkn_evnt", "__ez_tkn_evnt", event, false, ['/detroitchicago/minneapolis.js','/detroitchicago/memphis.js'], true, true, false, true));</script> <script async data-ezscrex="false">__ez_fad_load(0,0);__ez_fad_doc_ht=__ez_fad_docht();__ez_fad_vp_ht=__ez_fad_vpht();function __ez_fad_scroll(){return window.pageYOffset||(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop} var __ez_fad_init_scroll=__ez_fad_scroll();var __ez_fad_scroll_delta=0;var __ez_fad_check_scroll_override=function(){var currScroll=__ez_fad_scroll();if(__ez_fad_scroll_delta>__ez_fad_vp_ht){if(currScroll===__ez_fad_init_scroll){for(var i=0;i<__ez_fad_divs.length;i++) if(ezslit_run[i]!==true){__ez_fad_load(i,null);}} document.removeEventListener('wheel',__ez_fad_wheel_check);document.removeEventListener('touchstart',__ez_fad_touch_check);}};var __ez_fad_wheel_check=function(e){__ez_fad_scroll_delta+=e.deltaY;__ez_fad_check_scroll_override();};var __ez_fad_touch_check=function(e){var delta=0;var startY=e.touches[0].pageY;var handleTouchMove=function(e){var currY=e.touches[0].pageY;delta+=startY-currY;startY=currY;};var handleTouchEnd=function(e){document.removeEventListener('touchmove',handleTouchMove);document.removeEventListener('touchend',handleTouchEnd);__ez_fad_scroll_delta+=delta;__ez_fad_check_scroll_override();};document.addEventListener('touchmove',handleTouchMove);document.addEventListener('touchend',handleTouchEnd);};document.addEventListener('wheel',__ez_fad_wheel_check);document.addEventListener('touchstart',__ez_fad_touch_check);var __ez_fad_scrollmond=false;var __ez_fad_scrollmon=function(){var sy=__ez_fad_scroll();var isShortPage=__ez_fad_doc_ht<=(__ez_fad_vh+100);var bot=(__ez_fad_vp_ht+sy);var botThresh=bot+__ez_fad_vp_ht;for(var divid in __ez_fad_divpos){if(__ez_fad_fastdiv.indexOf(divid)!=-1){continue;} var divPos=__ez_fad_divpos[divid];if(divPos>0&&divPos>sy&&divPos<(sy+__ez_fad_vp_ht*.5)){if(typeof __ez_fad_instaslots[divid]=='function'){__ez_fad_instaslots[divid]();}}else if(divPos>0&&divPos>sy&&divPos<(sy+__ez_fad_vp_ht)){if(typeof __ez_fad_viewslots[divid]=='function'){__ez_fad_viewslots[divid]();}}} __ez_fad_chkpos();if(ezslit_run[0]!==true){__ez_fad_load(0,0);} if((sy>0||isShortPage)&&ezslit_run[1]!=true){__ez_fad_load(1,null);__ez_fad_load(5,null);} if((sy>100||isShortPage)&&ezslit_run[2]!=true){__ez_fad_load(2,null);} if(sy>(__ez_fad_vp_ht*.75)&&ezslit_run[3]!=true){__ez_fad_load(3,null);} if(document.readyState==="complete"&&!__ez_fad_floatshowd&&typeof __ez_fad_floating!=='undefined'&&__ez_fad_floating.length>0&&__ez_fad_count===0){setTimeout(googletag.cmd.push(function(){__ez_fad_floatshow()}),500);} if((ezslit_run[1]==true&&ezslit_run[2]==true&&ezslit_run[3]==true)||__ez_fad_count===__ez_fad_divsd.length){__ez_fad_scrollmond=true;}else{setTimeout(__ez_fad_scrollmon,500);}};__ez_fad_scrollmon();function __ez_fad_chkpos(){if(typeof __ez_fad_divs[4]!='undefined'){for(var i=0;i<__ez_fad_divs[4].length;i++){var id=__ez_fad_divs[4][i];__ez_fad_divs[4][i]=null;__ez_fad_position([id]);}}}</script> <script>setTimeout(function(){googletag.cmd.push(function(){if(typeof ezslot_interstitial==="undefined"){return;} googletag.display(ezslot_interstitial);googletag.pubads().refresh([ezslot_interstitial]);});},1000);</script> <script type="text/javascript" data-cfasync="false">!function(){var e=function(e,t){for(var r=0;r<t.length;r++){var n=t[r];if(0==n.complete||void 0!==n.readyState&&n.readyState<4){var o=n.getAttribute("src")||n.currentSrc;void 0!==n.readyState&&0==n.readyState?n.addEventListener("loadstart",(function(e){var t=e.currentTarget.getAttribute("src")||e.currentSrc;window.ezorqs(e,t)})):(o=n.getAttribute("src")||n.currentSrc,window.ezorqs(n,o)),n.addEventListener("load",(function(e){var t=e.currentTarget.getAttribute("src")||e.srcElement.currentSrc;window.ezorqe(e,t)})),n.addEventListener("loadeddata",(function(e){var t=e.currentTarget.getAttribute("src")||e.srcElement.currentSrc;window.ezorqe(e,t)})),n.addEventListener("error",(function(e){var t=e.currentTarget.getAttribute("src")||e.srcElement.currentSrc;window.ezorqe(e,t)}))}}};function t(e){for(var t=0;t<document.styleSheets.length;t++)if(document.styleSheets[t].href==e)return!0;return!1}__ez_addAllListeners=function(){e(0,document.querySelectorAll("img")),e(0,document.querySelectorAll("video")),e(0,document.querySelectorAll("audio")),function(e){for(var r=0;r<e.length;r++){var n=e[r];if(("preload"==n.getAttribute("rel")||"stylesheet"==n.getAttribute("rel"))&&null!=n.getAttribute("href")&&t(n.getAttribute("href"))){window.ezorqs(n,n.getAttribute("href"));var o=document.createElement("img");o.onerror=function(e){void 0!==e.path&&void 0!==e.path[0].currentSrc?window.ezorqe(n,e.path[0].currentSrc):void 0!==e.srcElement&&void 0!==e.srcElement.href&&window.ezorqe(n,e.srcElement.href)},o.src=n.getAttribute("href")}}}(document.querySelectorAll("link")),void 0!==window.__ez.ssaf&&window.__ez.ssaf.indexOf(16)>-1&&void 0!==window.__ez.sshsdef&&!1===window.__ez.sshsdef&&Element.prototype.addEventListener&&("function"==typeof window.onload&&(window.addEventListener("load",window.onload),window.onload=null),"function"==typeof document.onload&&(document.addEventListener.addEventListener("load",document.onload),document.onload=null))},__ez.queue.addFunc("__ez_addAllListeners","__ez_addAllListeners",null,!1,["/detroitchicago/tulsa.js"],!0,!0,!0,!0)}();</script> <script type="text/javascript" style="display:none">var __ez_dims = (function() { var setCookie = function( name, content, expiry ) { return document.cookie = name+'='+content+((expiry)?';expires='+(new Date(Math.floor(new Date().getTime()+expiry*1000)).toUTCString()):'')+';path=/'; }; var ffid = 1; var oh = window.screen.height; var ow = window.screen.width; var h = ffid === 1 ? oh : (oh > ow) ? oh : ow; var w = ffid === 1 ? ow : (oh > ow) ? ow : oh; var uh = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight; var uw = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth; setCookie('ezds', encodeURIComponent('ffid='+ffid+',w='+w+',h='+h), (31536e3*7)); setCookie('ezohw', encodeURIComponent('w='+uw+',h='+uh), (31536e3*7)); })();</script><script type="text/javascript" style="display:none" async> </script> </body></html>

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng capitalize meaning python