Hướng dẫn dùng echo n trong PHP

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
7 hoặc
";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
8 trong các ví dụ. Vì vậy, chương này chứa thêm một chút thông tin về hai câu lệnh đầu ra đó.

Lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
7 và
";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
8 khá giống nhau, cả hai đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Có vài sự khác biệt nho nhỏ là:

 • ";
    echo "Tài liệu học CSS";
  ?>
  7 không trả về giá trị trong khi đó
  ";
    echo "Tài liệu học CSS";
  ?>
  8 trả về giá trị là 1 nên có thể được sử dụng trong biểu thức.
 • Có thể truyền nhiều đối sốvào
  ";
    echo "Tài liệu học CSS";
  ?>
  7 (mặc dù việc sử dụng như vậy là hiếm) trong khi đó
  ";
    echo "Tài liệu học CSS";
  ?>
  8 chỉ có thể truyền một đối số.
 • ";
    echo "Tài liệu học CSS";
  ?>
  7 thì nhanh hơn
  ";
    echo "Tài liệu học CSS";
  ?>
  8 một chút.

Lệnh echo trong PHP

Câu lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
7 có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn:
";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
7 hoặc
";
  echo 'Tôi có $money'; //Tôi có $money
?>
1.

Hiển thị văn bản

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản bằng lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
7 (lưu ý rằng văn bản có thể chứa thẻ HTML):

PHP is Fun!

"; echo "Hello world!
"; echo "I'm about to learn PHP!
"; echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters."; ?>

Đây là kết quả:

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!
This string was made with multiple parameters.

Hiển thị biến

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản và các biến bằng câu lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
7:

$txt1

"; echo "Study PHP at $txt2
"; echo $x + $y; ?>

Đây là kết quả:

Learn PHP

Study PHP at Comdy Technical
9

Lệnh print trong PHP

Câu lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
8 có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn:
";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
8 hoặc
";
  echo 'Tôi có $money'; //Tôi có $money
?>
6.

Hiển thị văn bản

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản bằng lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
8 (lưu ý rằng văn bản có thể chứa thẻ HTML):

PHP is Fun!

"; print "Hello world!
"; print "I'm about to learn PHP!"; ?>

Đây là kết quả:

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!

Hiển thị biến

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất văn bản và các biến bằng câu lệnh

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
8:

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
0

Đây là kết quả:

Learn PHP

Study PHP at Comdy Technical
9

Nếu Comdy hữu ích và giúp bạn tiết kiệm thời gian

Bạn có thể vui lòng tắt trình chặn quảng cáo ❤️ để hỗ trợ chúng tôi duy trì hoạt động của trang web.

Lập Trình PHP

PHP echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một Function. Do đó, chúng ta không cần sử dụng dấu ngoặc đơn cho lệnh echo. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng nhiều parameter thì bắt buộc sử dụng dấu “(“.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của PHP echo được đưa ra dưới đây:

";
  echo "Tài liệu học CSS";
?>
2

Câu lệnh echo trong PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, chuỗi nhiều dòng, ký tự thoát, biến, mảng, v.v. Một số điểm quan trọng mà bạn phải biết về câu lệnh echo là: