Hướng dẫn dùng vector sizeof trong PHP

 • Trang chủ
 • Hướng dẫn học
 • Học PHP
 • PHP array thường dùng

Nội dung chính

 • Định nghĩa và cách dùng PHP array
 • PHP count(), đếm số lượng phần tử trong mảng
 • PHP array_push(), thêm phần tử vào cuối mảng
 • PHP array_pop(), xóa phần tử ở cuối mảng
 • PHP array_unshift(), thêm phần tử vào đầu mảng
 • PHP array_shift(), xóa phần tử ở đầu mảng
 • PHP array_unique(), loại bỏ giá trị trùng trong mảng
 • PHP array_slice(), tách mảng ra mảng con
 • PHP array_search(), tìm giá trị trong mảng và trả về key
 • PHP array_key_exists(), tìm key trong mảng
 • PHP sort(), sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần
 • PHP rsort(), sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần
 • PHP ksort(), sắp xếp mảng theo thứ tự key tăng dần
 • PHP krsort(), sắp xếp mảng theo thứ tự key giảm dần
 • PHP asort(), sắp xếp mảng theo thứ tự giá trị tăng dần
 • PHP arsort(), sắp xếp mảng theo thứ tự giá trị giảm dần

Định nghĩa và cách dùng PHP array

PHP count(), đếm số lượng phần tử trong mảng

Cũng có thể xem là chiều dài mảng.

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS");
echo count($hocweb);
?>

PHP array_push(), thêm phần tử vào cuối mảng

Chèn thêm phần tử vào cuối mảng.

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS");
array_push($hocweb, "JS", "PHP");

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
$length = count($hocweb);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
  echo $hocweb[$i]."<br>";
}
?>

PHP array_pop(), xóa phần tử ở cuối mảng

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
array_pop($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
$length = count($hocweb);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
  echo $hocweb[$i]."<br>";
}
?>

PHP array_unshift(), thêm phần tử vào đầu mảng

Chèn thêm phần tử vào đầu mảng.

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS");
array_unshift($hocweb, "JS", "PHP");

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
$length = count($hocweb);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
  echo $hocweb[$i]."<br>";
}
?>

PHP array_shift(), xóa phần tử ở đầu mảng

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
array_shift($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
$length = count($hocweb);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
  echo $hocweb[$i]."<br>";
}
?>

PHP array_unique(), loại bỏ giá trị trùng trong mảng

Nếu nhiều hơn 1 giá trị bị trùng nhau, array_unique sẽ giữ lại giá trị đầu tiên, và loại bỏ các giá trị còn lại.

Lưu ý là key cũng bị xóa tương ứng với giá trị bị xóa, do đó không dùng for để liệt kê các phần tử mảng sau khi dùng array_unique được, vì sẽ có key bị thiếu.

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "CSS", "PHP");
print_r(array_unique($hocweb));
?>

Array ( [0] => HTML [1] => CSS [2] => JS [4] => PHP )

Ta thấy giá trị CSS của [3] trùng với [1], do đó [3] đã bị loại bỏ.

PHP array_slice(), tách mảng ra mảng con

Tách từ 1 vị trí được chọn.

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
print_r(array_slice($hocweb, 1));
?>

Array ( [0] => CSS [1] => JS [2] => PHP )

Tách từ 2 vị trí được chọn.

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
print_r(array_slice($hocweb, 1, 2));
?>

Array ( [0] => CSS [1] => JS )

Tách ngược từ 1 vị trí được chọn.

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
print_r(array_slice($hocweb, -2));
?>

Array ( [0] => JS [1] => PHP )

Tách ngược từ 2 vị trí được chọn.

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
print_r(array_slice($hocweb, -2, 1));
?>

PHP array_search(), tìm giá trị trong mảng và trả về key

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
echo array_search("CSS", $hocweb);
?>

Do giá trị CSS ở vị trí [1], nên kết quả là 1.

PHP array_key_exists(), tìm key trong mảng

Tìm key trong mảng, trả về true nếu có, ngược lại trả về false.

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML"=>"1 tuần", "CSS"=>"2 tuần", "JS"=>"5 tuần", "PHP"=>"3 tuần");
var_dump(array_key_exists("CSS", $hocweb));
?>

Do giá trị CSS ở vị trí [1], nên kết quả là 1.

PHP sort(), sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Nếu là số thì 1, 2, ...

Nếu là chữ thì a, b, ...

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
sort($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
$length = count($hocweb);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
  echo $hocweb[$i]."<br>";
}
?>

PHP rsort(), sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

Nếu là số thì n, n-1, ...

Nếu là chữ thì z, y,...

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML", "CSS", "JS", "PHP");
rsort($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
$length = count($hocweb);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
  echo $hocweb[$i]."<br>";
}
?>

PHP ksort(), sắp xếp mảng theo thứ tự key tăng dần

Nếu là số thì 1, 2, ...

Nếu là chữ thì a, b, ...

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML"=>"1 tuần", "CSS"=>"2 tuần", "JS"=>"5 tuần", "PHP"=>"3 tuần");
ksort($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
foreach($hocweb as $key=>$value) {
  echo "Key=" . $key . ", Value=" . $value."<br>";
}
?>

Key=CSS, Value=2 tuần
Key=HTML, Value=1 tuần
Key=JS, Value=5 tuần
Key=PHP, Value=3 tuần

PHP krsort(), sắp xếp mảng theo thứ tự key giảm dần

Nếu là số thì n, n-1, ...

Nếu là chữ thì z, y,...

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML"=>"1 tuần", "CSS"=>"2 tuần", "JS"=>"5 tuần", "PHP"=>"3 tuần");
krsort($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
foreach($hocweb as $key=>$value) {
  echo "Key=" . $key . ", Value=" . $value."<br>";
}
?>

Key=PHP, Value=3 tuần
Key=JS, Value=5 tuần
Key=HTML, Value=1 tuần
Key=CSS, Value=2 tuần

PHP asort(), sắp xếp mảng theo thứ tự giá trị tăng dần

Nếu là số thì 1, 2, ...

Nếu là chữ thì a, b, ...

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML"=>"1 tuần", "CSS"=>"2 tuần", "JS"=>"5 tuần", "PHP"=>"3 tuần");
asort($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
foreach($hocweb as $key=>$value) {
  echo "Key=" . $key . ", Value=" . $value."<br>";
}
?>

Key=HTML, Value=1 tuần
Key=CSS, Value=2 tuần
Key=PHP, Value=3 tuần
Key=JS, Value=5 tuần

PHP arsort(), sắp xếp mảng theo thứ tự giá trị giảm dần

Nếu là số thì n, n-1, ...

Nếu là chữ thì z, y,...

Php viết:

<?php
$hocweb = array("HTML"=>"1 tuần", "CSS"=>"2 tuần", "JS"=>"5 tuần", "PHP"=>"3 tuần");
arsort($hocweb);

// Xuất mảng ra trình duyệt xem kết quả
foreach($hocweb as $key=>$value) {
  echo "Key=" . $key . ", Value=" . $value."<br>";
}
?>

Key=JS, Value=5 tuần
Key=PHP, Value=3 tuần
Key=CSS, Value=2 tuần
Key=HTML, Value=1 tuần

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng vector sizeof trong PHP