Hướng dẫn how do you print a sub list in python? - làm thế nào để bạn in một danh sách phụ trong python?

Đưa ra một danh sách, in tất cả những người con của một danh sách. & Nbsp;
 

Examples: 

Input  : list = [1, 2, 3] 
Output : [[], [1], [1, 2], [1, 2, 3], [2], 
         [2, 3], [3]]

Input : [1, 2, 3, 4] 
Output : [[], [1], [1, 2], [1, 2, 3], [1, 2, 3, 4], 
         [2], [2, 3], [2, 3, 4], [3], [3, 4], [4]]

Approach#1: 

Cách tiếp cận sẽ được chạy hai vòng lồng nhau cho đến khi chiều dài của danh sách đã cho. Vòng ngoài I chuyển từ 0 đến chiều dài của danh sách và vòng bên trong đi từ 0 đến i. Cần thêm 1 đến chiều dài vì phạm vi chỉ đi từ 0 đến I-1. Để có được Subarray, chúng ta có thể sử dụng cắt lát để lấy Subarray. & NBSP;

Bước 1: Chạy vòng lặp cho đến chiều dài+1 của danh sách đã cho. Nó & nbsp; Bước 5: In nó ở cuối
Step 2: Run another loop from 0 to i.
Step 3: Slice the subarray from j to i. 
Step 4: Append it to a another list to store it 
Step 5: Print it at the end

Dưới đây là việc thực hiện Python của phương pháp trên:

Python

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
0
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
1

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
2
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
3
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
4
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
5

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
2
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
7
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
8
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
9

Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
7
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
7
Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
9
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
9
Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
0
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
2

data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
3
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
4

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
2
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
6
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
7

data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
8
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
4
print data[0][0]
0
Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
5
print data[0][0]
2
print data[0][0]
3
print data[0][0]
2
print data[0][0]
5
print data[0][0]
6

print data[0][0]
7
print data[0][0]
8

Output:  

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]

Approach#2: 

Cách tiếp cận sẽ sử dụng cho chức năng vòng lặp và kết hợp. Đối với vòng lặp được sử dụng để lặp lại cho đến khi độ dài của danh sách rất hữu ích để tạo ra một danh sách phụ của biến số biến. Với mỗi hàm kết hợp lặp lại tạo ra sự kết hợp có thể của danh sách với độ dài ith. & Nbsp;loop and combinations function. For loop is used to iterate till the length of list which is helpful for generating a sub-list of variable ithlength. With each iteration combinations function generate the possible combination of list with ith length. 

Python3

print data[0][0]
9
print data[0][0]
0
print data[0][0]
1
print data[0][0]
2

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
0
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
1

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
2
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
3
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
4
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
5

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
2
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
7
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
8
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
9

Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
7
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
7
Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
9
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
9
Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
0
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
2

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
2
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
6
data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
7

data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0
8
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
4
print data[0][0]
0
Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]
5
print data[0][0]
2
print data[0][0]
3
print data[0][0]
2
print data[0][0]
5
print data[0][0]
6

Cách tiếp cận sẽ sử dụng cho chức năng vòng lặp và kết hợp. Đối với vòng lặp được sử dụng để lặp lại cho đến khi độ dài của danh sách rất hữu ích để tạo ra một danh sách phụ của biến số biến. Với mỗi hàm kết hợp lặp lại tạo ra sự kết hợp có thể của danh sách với độ dài ith. & Nbsp;

print data[0][0]
9
print data[0][0]
0
print data[0][0]
1
print data[0][0]
2

Output:

Initial list is : [1, 2, 3]
All sub list is : [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]

0

Mới! Lưu câu hỏi hoặc câu trả lời và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.
Learn more.

data = [['a','b'], ['a','c']]
print data[0[0]]
>>> 0

Khi tôi thử điều này, tôi gặp lỗi. Làm thế nào tôi có thể in mục thứ nhất từ ​​danh sách đầu tiên?

Hướng dẫn how do you print a sub list in python? - làm thế nào để bạn in một danh sách phụ trong python?

Hỏi ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:55Sep 5, 2012 at 13:55

4

Bạn nên thử điều này:

print data[0][0]

Điều này hoạt động vì

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
11 là danh sách
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
12, vì vậy
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
13 là
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
14 chỉ là
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
15.

Đã trả lời ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:56Sep 5, 2012 at 13:56

Hướng dẫn how do you print a sub list in python? - làm thế nào để bạn in một danh sách phụ trong python?

Mgilsonmgilsonmgilson

289K60 Huy hiệu vàng605 Huy hiệu bạc676 Huy hiệu Đồng60 gold badges605 silver badges676 bronze badges

Bạn chỉ cần chuyển vị trí của dấu ngoặc của bạn:

print data[0][0]

Đã trả lời ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:57Sep 5, 2012 at 13:57

CodeboxCodeBoxcodebox

Phim thương hiệu vàng 19,5K77 gold badges60 silver badges79 bronze badges

Tôi nghĩ bạn đang cố gắng viết

print data[0][0]

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
11 chọn danh sách đầu tiên, sau đó
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
17 bổ sung ở cuối chọn phần tử đầu tiên từ danh sách đầu tiên.

Đã trả lời ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:57Sep 5, 2012 at 13:57

CodeboxCodeBoxChris

Phim thương hiệu vàng 19,5K716 gold badges137 silver badges152 bronze badges

Tôi nghĩ bạn đang cố gắng viết

print data[0][0]

Hướng dẫn how do you print a sub list in python? - làm thế nào để bạn in một danh sách phụ trong python?

[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
11 chọn danh sách đầu tiên, sau đó
[[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]]
17 bổ sung ở cuối chọn phần tử đầu tiên từ danh sách đầu tiên.

Chrischris6 gold badges32 silver badges47 bronze badges

Đã trả lời ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:57Sep 5, 2012 at 13:57

Hướng dẫn how do you print a sub list in python? - làm thế nào để bạn in một danh sách phụ trong python?

CodeboxCodeBoxVivek S

Phim thương hiệu vàng 19,5K78 gold badges50 silver badges72 bronze badges

Tôi nghĩ bạn đang cố gắng viết

>>> data = [['a','b'], ['a','c']]
>>> print data[0][0]
a

Đã trả lời ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:57Sep 5, 2012 at 13:57

Hướng dẫn how do you print a sub list in python? - làm thế nào để bạn in một danh sách phụ trong python?

CodeboxCodeBoxAshwini Chaudhary

Phim thương hiệu vàng 19,5K756 gold badges447 silver badges497 bronze badges

Tôi nghĩ bạn đang cố gắng viết

data[0][0]

Đã trả lời ngày 5 tháng 9 năm 2012 lúc 13:57Sep 5, 2012 at 13:57

CodeboxCodeBoxretracile

Phim thương hiệu vàng 19,5K72 gold badges34 silver badges42 bronze badges

Làm cách nào để in một danh sách phụ?

Đưa ra một danh sách, in tất cả những người con của một danh sách ...
Ví dụ: ....
Cách tiếp cận số 1: ....
Đầu ra: [[], [1], [2], [1, 2], [3], [2, 3], [1, 2, 3]].
Cách tiếp cận#2: ....
Đầu ra: Danh sách ban đầu là: [1, 2, 3] Tất cả danh sách phụ là: [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3 ], [1, 2, 3]].

Làm cách nào để in các yếu tố trong một danh sách lồng nhau?

Chúng ta có thể sử dụng nhà điều hành danh sách hiểu và .join ().In bên trong với dấu phẩy đảm bảo rằng các yếu tố của danh sách bên trong được in trong một dòng.In bên ngoài đảm bảo rằng cho danh sách bên trong tiếp theo, nó in trong dòng tiếp theo.use list comprehension and . join() operator. Inner print with a comma ensures that inner list's elements are printed in a single line. Outer print ensures that for the next inner list, it prints in next line.

Làm cách nào để in danh sách danh sách trong Python?

In danh sách trong Python có thể được thực hiện theo các cách sau: Sử dụng cho Loop: Traverse từ 0 đến LEN (Danh sách) và in tất cả các yếu tố của danh sách từng người một bằng cách sử dụng một vòng lặp, đây là thông lệ tiêu chuẩn để thực hiện nó.Using for loop : Traverse from 0 to len(list) and print all elements of the list one by one using a for loop, this is the standard practice of doing it.

Làm thế nào để bạn làm cho tất cả những người phụ trong Python?

Thuật toán để tìm người con:..
Chạy một vòng trong phạm vi từ 0 đến chiều dài của danh sách ..
Chạy một vòng bên trong trong phạm vi vòng lặp bên ngoài hiện tại đến chiều dài của danh sách ..
Nhận lát cắt của danh sách ở giữa các chỉ số hiện tại được trỏ bởi vòng lặp bên ngoài và vòng bên trong ..
Thêm danh sách cắt lát vào danh sách cuối cùng ..
Trả lại danh sách cuối cùng ..

Những người phụ nữ trong Python là gì?

Một danh sách trong Python cũng có thể chứa các danh sách bên trong nó dưới dạng các yếu tố.Những danh sách lồng nhau được gọi là người phụ.nested lists are called sublists.