Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Tôi có một ngày được trả lại như một phần của truy vấn MySQL trong mẫu


9

Tôi muốn đặt các biến $ ngày 2 thành $ 5 như sau:

2010-09-18
2010-09-19
0

2010-09-18
2010-09-19
1

etc..

để nó trả về

2010-09-18
2010-09-19
2,
2010-09-18
2010-09-19
3 vv ...

Tôi đã thử

date('Y-m-d', strtotime($Date. ' + 1 day'))

Nhưng điều này cho tôi ngày trước

2010-09-18
2010-09-19
4.

Cách chính xác để có được ngày của tôi ở dạng định dạng 'y-m-d' để chúng có thể được sử dụng trong một truy vấn khác là gì?

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Mickmackusa

40.4K11 Huy hiệu vàng81 Huy hiệu bạc121 Huy hiệu đồng11 gold badges81 silver badges121 bronze badges

hỏi ngày 16 tháng 9 năm 2010 lúc 14:23Sep 16, 2010 at 14:23

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

1

Tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng

2010-09-18
2010-09-19
5 thay vì
2010-09-18
2010-09-19
6 như thế này:


Và nó xuất ra chính xác:

2010-09-18
2010-09-19

Đã trả lời ngày 16 tháng 9 năm 2010 lúc 14:46Sep 16, 2010 at 14:46

Shamittomarshamittomarshamittomar

45.5K12 Huy hiệu vàng74 Huy hiệu bạc78 Huy hiệu đồng12 gold badges74 silver badges78 bronze badges

5

Nếu bạn đang sử dụng Php 5.3, bạn có thể sử dụng đối tượng

2010-09-18
2010-09-19
7 và phương thức
2010-09-18
2010-09-19
8 của nó:

$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');

Hãy xem trang Hướng dẫn xây dựng

2010-09-18
2010-09-19
9 để xem cách xây dựng các khoảng thời gian khác để thêm vào ngày của bạn (2 ngày sẽ là
$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
0, 3 sẽ là
$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
1, v.v.).

Không có Php 5.3, bạn sẽ có thể sử dụng

$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
2 theo cách bạn đã làm (Tôi đã thử nghiệm nó và nó hoạt động trong cả 5.1.6 và 5.2.10):

$Date1 = '2010-09-17';
$Date2 = date('Y-m-d', strtotime($Date1 . " + 1 day"));
// var_dump($Date2) returns "2010-09-18"

Đã trả lời ngày 16 tháng 9 năm 2010 lúc 14:26Sep 16, 2010 at 14:26

6

Từ Php 5.2 trở đi, bạn có thể sử dụng Sửa đổi với đối tượng DateTime:

http://php.net/manual/en/datetime.modify.php

$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->modify('+1 day');
$Date2 = $date->format('Y-m-d');

Hãy cẩn thận khi thêm tháng ... (và ở mức độ thấp hơn, nhiều năm)

Đã trả lời ngày 28 tháng 1 năm 2015 lúc 18:25Jan 28, 2015 at 18:25

OmnomnOmn

2.8751 Huy hiệu vàng25 Huy hiệu bạc38 Huy hiệu đồng1 gold badge25 silver badges38 bronze badges

2

Dưới đây là một đoạn trích nhỏ để chứng minh các sửa đổi ngày:

$date = date("Y-m-d");
//increment 2 days
$mod_date = strtotime($date."+ 2 days");
echo date("Y-m-d",$mod_date) . "\n";

//decrement 2 days
$mod_date = strtotime($date."- 2 days");
echo date("Y-m-d",$mod_date) . "\n";

//increment 1 month
$mod_date = strtotime($date."+ 1 months");
echo date("Y-m-d",$mod_date) . "\n";

//increment 1 year
$mod_date = strtotime($date."+ 1 years");
echo date("Y-m-d",$mod_date) . "\n";

Đã trả lời ngày 25 tháng 2 năm 2013 lúc 6:07Feb 25, 2013 at 6:07

Madhu v Raomadhu v RaoMadhu V Rao

8971 Huy hiệu vàng12 Huy hiệu bạc24 Huy hiệu đồng1 gold badge12 silver badges24 bronze badges

1

Bạn cũng có thể sử dụng định dạng sau

strtotime("-3 days", time());
strtotime("+1 day", strtotime($date));

Bạn có thể xếp chồng thay đổi theo cách này:

strtotime("+1 day", strtotime("+1 year", strtotime($date)));

Lưu ý sự khác biệt giữa phương pháp này và phương pháp trong các câu trả lời khác: thay vì kết hợp các giá trị

$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
3 và
$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
4, bạn chỉ có thể vượt qua dấu thời gian là tham số thứ hai của
$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
2.

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Đã trả lời ngày 14 tháng 12 năm 2012 lúc 11:09Dec 14, 2012 at 11:09

SztupysztupySztupY

102K8 Huy hiệu vàng67 Huy hiệu bạc85 Huy hiệu Đồng8 gold badges67 silver badges85 bronze badges

Sử dụng một biến cho số ngày

$myDate = "2014-01-16";
$nDays = 16;
$newDate = strtotime($myDate . '+ '.$nDays.'days');
echo new Date('d/m/Y', $soma); //format new date 

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Marcello B.

3.97211 Huy hiệu vàng47 Huy hiệu bạc63 Huy hiệu Đồng11 gold badges47 silver badges63 bronze badges

Đã trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2014 lúc 8:25Jun 18, 2014 at 8:25

CmartinscmartinsCMartins

3.0905 Huy hiệu vàng37 Huy hiệu bạc53 Huy hiệu Đồng5 gold badges37 silver badges53 bronze badges

Ở đây có một cách dễ dàng để giải quyết điều này.


0

Đầu ra sẽ là:


1

Giải pháp đã được tìm thấy từ đây - Cách thêm ngày cho đến nay trong PHP

Đã trả lời ngày 22 tháng 11 năm 2015 lúc 18:46Nov 22, 2015 at 18:46

JoygurujoyguruJoyGuru

1.73519 huy hiệu bạc9 Huy hiệu đồng19 silver badges9 bronze badges

Đây là giải pháp đơn giản nhất cho truy vấn của bạn


2

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Cơn giận

4.5255 Huy hiệu vàng47 Huy hiệu bạc79 Huy hiệu đồng5 gold badges47 silver badges79 bronze badges

Đã trả lời ngày 21 tháng 9 năm 2016 lúc 18:41Sep 21, 2016 at 18:41

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Engr Atiqengr atiqEngr Atiq

1631 Huy hiệu bạc16 Huy hiệu đồng1 silver badge16 bronze badges

Những công việc này. Bạn có thể sử dụng nó trong nhiều ngày, nhiều tháng, giây và định dạng lại ngày bạn yêu cầu


3

Ví dụ


4

Đã trả lời ngày 8 tháng 10 năm 2021 lúc 7:42Oct 8, 2021 at 7:42

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

JuniorjuniorJunior

1.2013 huy hiệu vàng14 Huy hiệu bạc26 Huy hiệu đồng3 gold badges14 silver badges26 bronze badges

Để thêm một số ngày nhất định vào một ngày, hãy sử dụng chức năng sau.


5

Đã trả lời ngày 28 tháng 4 năm 2021 lúc 19:49Apr 28, 2021 at 19:49

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Tất cả phải sử dụng mã dưới:


6

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Sumit Singh

15.6K6 Huy hiệu vàng59 Huy hiệu bạc89 Huy hiệu Đồng6 gold badges59 silver badges89 bronze badges

Đã trả lời ngày 14 tháng 12 năm 2012 lúc 10:51Dec 14, 2012 at 10:51

1

Một tùy chọn khác là chuyển đổi chuỗi ngày của bạn thành dấu thời gian và sau đó thêm số giây thích hợp vào nó.


7

Sau đó, bạn có thể sử dụng một trong các hàm ngày khác nhau của PHP để biến dấu thời gian thành đối tượng ngày hoặc định dạng nó thành chuỗi có thể đọc được của con người.


8

Đã trả lời ngày 17 tháng 5 lúc 12:10May 17 at 12:10

Hướng dẫn how to add number of days to a date in php? - làm cách nào để thêm số ngày vào một ngày trong php?

Pikamander2Pikamander2Pikamander2

6.5613 Huy hiệu vàng43 Huy hiệu bạc66 Huy hiệu Đồng3 gold badges43 silver badges66 bronze badges

Làm thế nào để thêm ngày trong một ngày PHP?

? Cú pháp: date_add (đối tượng, khoảng thời gian);Using date_add() Function: The date_add() function is used to add days, months, years, hours, minutes and seconds. Syntax: date_add(object, interval);

Làm thế nào tôi có thể giới hạn ngày trong PHP?

Điều này hoạt động: $ start_date = "2011-05-15";$ end_date = "2011-07-07";$ dates = mảng ();$ stop = strtotime ($ end_date);for ($ i = strtotime ($ start_date); $ i

Làm cách nào để thay đổi định dạng ngày trong PHP?

Chúng ta có thể đạt được chuyển đổi này bằng cách sử dụng hàm strtotime () và date ().Đây là các chức năng tích hợp của PHP ...
$ orgdate = "2019-09-15" ;.
$ newDate = date ("d-m-y", strtotime ($ orgdate)) ;.
Echo "Định dạng ngày mới là:".$ newdate."(Mm-dd-yyyy)" ;.

Làm thế nào tôi có thể có được sự khác biệt giữa hai ngày trong PHP?

$ date1 = "2007-03-24";$ date2 = "2009-06-26";$ diff = abs (strtotime ($ date2) - strtotime ($ date1));$ năm = sàn ($ diff / (365*60*60*24));$ tháng = sàn (($ diff - $ năm*365*60*60*24) / (30*60*60*24));$ days = FLOOR (($ diff - $ năm*365*60*60*24 - $ tháng*30*60*60*24)/ (60*60*24));printf (" %d năm, %d tháng, %d ...