Hướng dẫn how to get date of birth in php? - cách lấy ngày sinh trong php?

Để tính tuổi từ ngày sinh đã sử dụng truy vấn đã sử dụng như thế này.

'SELECT username, email, skype, avatar, TIMESTAMPDIFF(YEAR, date, CURDATE()) AS age, signup_date, gender FROM users WHERE id="'.$id.'"';


if(isset($_GET['id']))
{
    $id = intval($_GET['id']);

    $dn = mysql_query('select username, email, skype, avatar, TIMESTAMPDIFF(YEAR, date, CURDATE()) AS age, signup_date, gender from users where id="'.$id.'"');

    $dnn = mysql_fetch_array($dn);

    echo $dnn['age'];
}

Lưu ý: Không sử dụng tên cột từ khóa dành riêng.

Một số ứng dụng web là cần thiết để hiển thị tuổi của người dùng. Trong trường hợp đó, bạn cần tính độ tuổi người dùng từ ngày sinh. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp một đoạn mã PHP ngắn để tính tuổi từ ngày sinh.

Trong mã sau, các hàm date(), date_create()date_diff() được sử dụng để tính tuổi của người dùng cho đến ngày nay trong PHP.

$dateOfBirth "17-10-1985";
$today date("Y-m-d");
$diff date_diff(date_create($dateOfBirth), date_create($today));
echo 
'Age is '.$diff->format('%y');

Sử dụng mã trên để có tuổi từ ngày sinh bằng các hàm ngày PHP.

Để có được ngày sinh, chúng tôi sẽ sử dụng mẫu HTML. Và chúng tôi sẽ sử dụng PHP để lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu về ngày sinh và lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng PHP

Hướng dẫn how to get date of birth in php? - cách lấy ngày sinh trong php?

Mã số ngày sinh và lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu bằng PHP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

& nbsp; & nbsp;<title></title>

</head>

<body>

<form method="POST"action="">

<select name="Year">

  Selectyear<option value="">Selectyear</option>

  for($i=1980;$i<date('Y');$i++):?>

  <option value="echo$i;?>">echo$i;?></option>

  endfor; ?>

</select>

<select name="Month">

  Selectmonth<option value="">Selectmonth</option>

   for($i=1;$i<=12;$i++):?>

  <option value=" echo($i<10)?'0'.$i:$i;?>">echo$i;?></option>

  endfor;?>

</select>

<select name="Date">

  Selectdate<option value="">Select date</option>

  for($i=1;$i<=31;$i++):?>

  <option value="echo($i<10)?'0'.$i:$i;?>"> echo$i;?></option>

  endfor;?>

& nbsp; & nbsp;/select>

{<input type="submit" name="sub">

& nbsp; & nbsp;/form>

& nbsp; & nbsp;/body>

& nbsp; & nbsp;/html>

& nbsp; & nbsp;

$conn=mysqli_connect("localhost","root","","getdob");= mysqli_connect("localhost","root","","getdob");

if(isset($_POST['sub']))(isset($_POST['sub']))

& nbsp; & nbsp; {

$Year=$_POST['Year'];= $_POST['Year'];

$Month=$_POST['Month'];=$_POST['Month'];

$Date=$_POST['Date'];=$_POST['Date'];

if($Year!=''&&$Month!=''&&$Date!='')($Year!= ''&&$Month!=''&&$Date!='')

& nbsp; & nbsp; $ date = $ năm .'- '. $ Tháng .'-'. $ Ngày;{

& nbsp; & nbsp; $ sql = "chèn vào các giá trị dob & nbsp; & nbsp; (null, '$ date')";$date= $Year.'-'.$Month.'-'.$Date;

& nbsp; & nbsp; if (mysqli_query ($ Conn, $ sql))$sql="INSERT INTO dob VALUES  (Null,'$date')";

& nbsp;if(mysqli_query($conn,$sql))

& nbsp; & nbsp; $ date = $ năm .'- '. $ Tháng .'-'. $ Ngày;{

& nbsp; & nbsp; $ sql = "chèn vào các giá trị dob & nbsp; & nbsp; (null, '$ date')";echo"Record added!";

& nbsp; & nbsp; if (mysqli_query ($ Conn, $ sql))}

& nbsp;else

& nbsp; & nbsp; $ date = $ năm .'- '. $ Tháng .'-'. $ Ngày;{

      echo"Error!!!";echo"Error!!!";

& nbsp; & nbsp; if (mysqli_query ($ Conn, $ sql))}

& nbsp; & nbsp; if (mysqli_query ($ Conn, $ sql))}

else

& nbsp; & nbsp; $ date = $ năm .'- '. $ Tháng .'-'. $ Ngày;{

& nbsp; & nbsp; $ sql = "chèn vào các giá trị dob & nbsp; & nbsp; (null, '$ date')";echo"Please Select Day, Month and Year!!!";

& nbsp; & nbsp; if (mysqli_query ($ Conn, $ sql))}  

& nbsp;

& nbsp; & nbsp; }

Output:

Hướng dẫn how to get date of birth in php? - cách lấy ngày sinh trong php?

& nbsp; & nbsp; khác

Hướng dẫn how to get date of birth in php? - cách lấy ngày sinh trong php?
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; echo "Vui lòng chọn ngày, tháng và năm !!!"; (Available for Professional Discussions)
1. Message on Facebook page for discussions,
2. Video lectures on Youtube
3. Email is only for Advertisement/business enquiries.

& nbsp; & nbsp; } & nbsp; & nbsp;

}

Hàm ngày php là gì?

Hàm ngày () định dạng một ngày và giờ cục bộ và trả về chuỗi ngày được định dạng.formats a local date and time, and returns the formatted date string.

Làm thế nào có thể tính toán chênh lệch ngày trong các ngày trong PHP?

Hàm date_diff () là một hàm sẵn có trong PHP được sử dụng để tính toán chênh lệch giữa hai ngày.Hàm này trả về một đối tượng DateInterval về thành công và trả về sai khi thất bại.date_diff() function is an inbuilt function in PHP that is used to calculate the difference between two dates. This function returns a DateInterval object on the success and returns FALSE on failure.