Hướng dẫn how to store a string in an array in python - cách lưu trữ một chuỗi trong một mảng trong python

Đầu tiên, trình thông dịch Python được viết bằng ngôn ngữ C và thư viện mảng đó bao gồm mảng ngôn ngữ C (trên thực tế, nó không phải là mảng python, nó là mảng C). Một chuỗi là mảng ký tự trong C (char là một số hoạt động giống như một chữ cái). Bạn đang chuyển hai chuỗi Unicode làm đối số cho hàm mảng nhưng một trong các chuỗi Unicode này đã là một mảng cho C. vì vậy bạn không thể chuyển hai chuỗi Unicode cho hàm mảng. Nhìn kìa:

from array import array
my_array = array("u","thili") # no error
print(my_array) # array('u', 'thili')

other_array = array("u",["thili","gfgfdg"])
Traceback (most recent call last):
  File "", line 3, in 
    my_array = array("u",["thili",""])
TypeError: array item must be unicode character

Như bạn có thể thấy mảng của chuỗi unicode không khác nhiều so với chuỗi unicode bình thường. Bởi vì nó chỉ chứa một chuỗi. Bạn nên sử dụng danh sách hoặc lớp tuple thay thế. Và lớp danh sách trong Python là mảng của Python.And the list class in Python is array of Python.

my_list = ["thili","gfgfdg"] # same as: my_list = list("thili","gfgfdg")
my_tuple = ("thili","gfgfdg") # same as: my_tuple = tuple("thili","gfgfdg")

Đừng quên rằng các bộ dữ liệu là không thể thay đổi nhưng danh sách là có thể thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị của bất kỳ chỉ mục nào, thì hãy sử dụng danh sách. Tuples là tốt khi bạn muốn tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ (RAM) của mình. Cuối cùng, các bộ dữ liệu nhanh hơn danh sách về mặt sáng tạo.

Hướng dẫn how to store a string in an array in python - cách lưu trữ một chuỗi trong một mảng trong python

Python không có kiểu dữ liệu mảng sẵn có; Thay vào đó, bạn có thể chuyển đổi chuỗi Python thành Liệt kê. Do đó, bạn có thể coi một danh sách Python là một mảng trong ví dụ này.

Để chuyển đổi chuỗi thành mảng trong python, hãy sử dụng phương thức chuỗi.split (). Phương thức chuỗi .Split () chia chuỗi từ dấu phân cách và trả về các phần tử chia làm mục danh sách riêng lẻ. Phương thức phân chia chuỗi python chia chuỗi thành một danh sách. Bạn có thể chỉ định phân tách; Bộ phân cách mặc định là bất kỳ khoảng trắng nào..split() method. The String .split() method splits the String from the delimiter and returns the splitter elements as individual list items. Python String split() method splits the string into a list. You can specify the separator; the default separator is any whitespace.

Cú pháp

string.split(separator, maxsplit)

Thông số

Cả hai tham số là tùy chọn.

Nó lấy một dấu phân cách làm tham số tùy chọn được sử dụng để phân chia chuỗi. Theo mặc định, khoảng trắng là một dấu phân cách.

Tham số MAXSplit chỉ định số lượng việc chia tách. Giá trị mặc định là -1, đó là tất cả các lần xuất hiện.maxsplit parameter specifies how many splits to do. The default value is -1, which is “all occurrences“.

Thí dụ

# app.py

str = "Millie Bobby Brown is Enola Holmes"
arr = str.split()
print(arr)

Đầu ra

['Millie', 'Bobby', 'Brown', 'is', 'Enola', 'Holmes']

Trong ví dụ này, chúng tôi đã không cung cấp rõ ràng bộ phân cách, vì vậy nó lấy khoảng trắng làm dấu phân cách và chia chuỗi dựa trên dấu phân cách đó và trả về danh sách.

Để phân chia chuỗi ở một ký tự cụ thể, hãy sử dụng hàm Python Split ().

# app.py

str = "Millie,Bobby,Brown,is,Enola,Holmes"
arr = str.split(',')
print(arr)

Đầu ra

['Millie', 'Bobby', 'Brown', 'is', 'Enola', 'Holmes']

Trong ví dụ này, chúng tôi đã không cung cấp rõ ràng bộ phân cách, vì vậy nó lấy khoảng trắng làm dấu phân cách và chia chuỗi dựa trên dấu phân cách đó và trả về danh sách.‘,’ separator.

Để phân chia chuỗi ở một ký tự cụ thể, hãy sử dụng hàm Python Split ().

Trong ví dụ này, chúng tôi phân chia chuỗi ở dấu phân cách ‘,.

# app.py

str = "MillieB11"
arr = list(str)
print(arr)

Đầu ra

['M', 'i', 'l', 'l', 'i', 'e', 'B', '1', '1']

Trong ví dụ này, chúng tôi đã không cung cấp rõ ràng bộ phân cách, vì vậy nó lấy khoảng trắng làm dấu phân cách và chia chuỗi dựa trên dấu phân cách đó và trả về danh sách.


Chuỗi là mảng

Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, các chuỗi trong Python là các mảng byte đại diện cho các ký tự Unicode.

Tuy nhiên, Python không có kiểu dữ liệu ký tự, một ký tự duy nhất chỉ đơn giản là một chuỗi có độ dài 1.

Dấu ngoặc vuông có thể được sử dụng để truy cập các phần tử của chuỗi.

Thí dụ

Nhận ký tự ở vị trí 1 (hãy nhớ rằng ký tự đầu tiên có vị trí 0):

A = "Xin chào, Thế giới!" In (A [1])
print(a[1])

Hãy tự mình thử »
Tôi có thể lưu trữ chuỗi trong mảng python không?

Kiểm tra tài liệu - bạn có thể sử dụng mảng để giữ các ký tự (về cơ bản một chuỗi) nhưng nó không có ý định giữ chuỗi.it is not intended to hold strings.

Làm thế nào để bạn lưu trữ chuỗi trong một mảng?

Cách 1: Sử dụng một cách tiếp cận ngây thơ..
Nhận chuỗi ..
Tạo một mảng ký tự có cùng độ dài như chuỗi ..
Traverse qua chuỗi để sao chép ký tự ở chỉ mục chuỗi Ith vào chỉ mục Ith trong mảng ..
Trả về hoặc thực hiện thao tác trên mảng ký tự ..

Làm thế nào để bạn thêm một chuỗi vào một mảng trong Python?

Bằng cách sử dụng hàm append (): Nó thêm các phần tử vào cuối mảng.Bằng cách sử dụng hàm chèn (): nó chèn các phần tử tại chỉ mục đã cho.Bằng cách sử dụng hàm mở rộng (): Nó kéo dài danh sách bằng cách nối thêm các phần tử từ cả hai danh sách. : It adds elements to the end of the array. By using insert() function : It inserts the elements at the given index. By using extend() function : It elongates the list by appending elements from both the lists.

Làm thế nào để bạn lưu trữ dữ liệu trong một mảng trong Python?

Mảng Python..
❮ Trước Sau ❯.
Tạo một mảng chứa tên xe: ....
Nhận giá trị của mục mảng đầu tiên: ....
Sửa đổi giá trị của mục mảng đầu tiên: ....
Trả lại số lượng các phần tử trong mảng xe: ....
In từng mặt hàng trong mảng xe: ....
Thêm một yếu tố nữa vào mảng xe: ....
Xóa phần tử thứ hai của mảng xe:.