Hướng dẫn javascript output questions mcq - câu hỏi đầu ra javascript mcq

Object-Oriented

Object-Based

Thủ tục

Không có điều nào ở trên

var

let

Cả A và B

Không có điều nào ở trên

Cả A và B

getElementsByClassName()

Cả A và B

Không có điều nào ở trên

Cả A và B

getEuityByid ()

Ném một lỗi

Không có điều nào ở trên

document.write()

console.log()

Cả A và B

getEuityByid ()

Ném một lỗi

14

Bỏ qua các tuyên bố

59

20

x+y

128

Không có điều nào ở trên

Đưa ra một cảnh báo

window.alert ()

Tất cả những điều trên

Dịch lỗi

Lỗi runtime

Cả kiểu dữ liệu và kết quả của biểu thức được so sánh.

Chỉ các kiểu dữ liệu của biểu thức được so sánh.

Dịch lỗi

Lỗi runtime

Cả kiểu dữ liệu và kết quả của biểu thức được so sánh.

Chỉ các kiểu dữ liệu của biểu thức được so sánh.

Chỉ có giá trị của biểu thức được so sánh.

6

Không có điều nào ở trên.

21

Không có điều nào ở trên

Các nội dung được hiển thị bởi các trình duyệt không dựa trên JS.

Xóa tất cả các cookie và bộ nhớ cache.

Các nội dung được hiển thị bởi các trình duyệt không dựa trên JS.

Xóa tất cả các cookie và bộ nhớ cache.

Cả A và B.

1 2 3 4

2 3 4 1

2 4 3 1

4 3 2 1

Nan

[111, 44, 1, 22]

Không có điều nào ở trên

[44, 1, 22, 111]

[1, 22, 111, 44]

Boolean

Chưa xác định

Sự vật

Số nguyên

4 10 18

1 2 3

1 4 7

Nó sẽ gỡ lỗi tất cả các lỗi trong chương trình trong thời gian chạy.

Nó hoạt động như một điểm dừng trong một chương trình.

Nó sẽ gỡ lỗi lỗi trong câu lệnh hiện tại nếu có.

true

false

Tất cả những điều trên.

-Ninity Infinity

2 3 4 1

2 4 3 1

4 3 2 1

Không có điều nào ở trên

Nan

[111, 44, 1, 22]

[44, 1, 22, 111]

Dịch lỗi

Lỗi runtime

Cả kiểu dữ liệu và kết quả của biểu thức được so sánh.

Chỉ các kiểu dữ liệu của biểu thức được so sánh.

Không có điều nào ở trên

stringify()

parse()

convert()

Không có điều nào ở trên

Chỉ có giá trị của biểu thức được so sánh.

Không có điều nào ở trên.

Các nội dung được hiển thị bởi các trình duyệt không dựa trên JS.

Xóa tất cả các cookie và bộ nhớ cache.

Cả A và B.

1 2 3 4

2 3 4 1

2 4 3 1

4 3 2 1

Nan

[111, 44, 1, 22]

[44, 1, 22, 111]

[1, 22, 111, 44]

Boolean

Chưa xác định

getEuityByid ()

47

Không có điều nào ở trên.

0

Không có điều nào ở trên

Các nội dung được hiển thị bởi các trình duyệt không dựa trên JS.

await

Xóa tất cả các cookie và bộ nhớ cache.

Không có điều nào ở trên

Cả A và B.

1 2 3 4

2 3 4 1

Không có điều nào ở trên

2 4 3 1

4 3 2 1

Nan

Không có điều nào ở trên

[111, 44, 1, 22]

[44, 1, 22, 111]

Cả A và B

Không có điều nào ở trên

[1, 22, 111, 44]

Boolean

Chưa xác định

Không có điều nào ở trên

Sự vật

Số nguyên

4 10 18

Không có điều nào ở trên

1 2 3

1 4 7

Nó sẽ gỡ lỗi tất cả các lỗi trong chương trình trong thời gian chạy.

Không có điều nào ở trên

true

false

1 2 3 4

Không có điều nào ở trên

Nó sẽ gỡ lỗi tất cả các lỗi trong chương trình trong thời gian chạy.

Nó hoạt động như một điểm dừng trong một chương trình.

Nó sẽ gỡ lỗi lỗi trong câu lệnh hiện tại nếu có.

Tất cả những điều trên.

-Ninity Infinity

Vô cực -infinity

Vô cực vô cực

Không có điều nào ở trên

-Infinity -Inal

& nbsp; đúng sai

sai đúng

Nó sẽ gỡ lỗi tất cả các lỗi trong chương trình trong thời gian chạy.

Nó hoạt động như một điểm dừng trong một chương trình.

Nó sẽ gỡ lỗi lỗi trong câu lệnh hiện tại nếu có.

Tất cả những điều trên.

getEuityByid ()

Object-Oriented

Object-Based

123hello Hello123

Không có điều nào ở trên

var

let

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

getElementsByClassName()

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

document.write()

console.log()

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

123 Nan

123hello Hello123

14

Nan Nan

59

20

x+y

128

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Đóng gói đối tượng

Kế thừa đối tượng

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Đóng gói đối tượng

Kế thừa đối tượng

Lớp, nguyên mẫu, tham số của đối tượng.

6

123hello Hello123

21

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Sự vật

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Tất cả những điều trên.

-Ninity Infinity

Vô cực -infinity

Vô cực vô cực

-Infinity -Inal

& nbsp; đúng sai

sai đúng

đúng rồi

sai sai

true

false

chưa xác định

Lỗi

Sự vật

Con số

Sợi dây

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Đóng gói đối tượng

Kế thừa đối tượng

Không có điều nào ở trên

stringify()

parse()

convert()

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Đóng gói đối tượng

Kế thừa đối tượng

Lớp, nguyên mẫu, tham số của đối tượng.

Lớp, nguyên mẫu, cờ mở rộng của đối tượng.

Lớp, tham số, cờ mở rộng của đối tượng.

Các lớp, đối tượng gốc, và giao diện và cờ mở rộng của đối tượng.

3, 4

2, 3

3, 4, 5

2, 3, 4

123 Nan

47

123hello Hello123

0

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

await

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên

true

false

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Đóng gói đối tượng

Kế thừa đối tượng

Lớp, nguyên mẫu, tham số của đối tượng.

Lớp, nguyên mẫu, cờ mở rộng của đối tượng.

Không có điều nào ở trên

Trả về một biểu diễn đối tượng cục bộ.

Trả về một chuỗi phân tích cú pháp.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Trả về một biểu diễn chuỗi cục bộ của một đối tượng.

Không có điều nào ở trên.

Đối tượng tuần tự hóa

Đóng gói đối tượng

123 Nan