Hướng dẫn length string php - độ dài chuỗi php

Hàm strlen() được dùng để trả về chiều dài (số lượng ký tự) của một chuỗi.strlen() được dùng để trả về chiều dài (số lượng ký tự) của một chuỗi.

Cú pháp:

strlen(string)

Đếm số lượng ký tự của chuỗi "Tai lieu hoc PHP"


Xem ví dụ

Lưu ý: Số lượng ký tự của một chuỗi có dấu và không dầu là hoàn toàn khác nhau, chuỗi có dấu sẽ có số lượng ký tự nhiều hơn chuỗi không có dấu.

Chuỗi "Tai lieu hoc PHP" và "Tài liệu học PHP" có số lượng ký tự khác nhau


";
  echo $length2;
?>

Xem ví dụ

Hàm strlen() được dùng để trả về chiều dài (số lượng ký tự) của một chuỗi.strlen() được dùng để trả về chiều dài (số lượng ký tự) của một chuỗi.

Cú pháp:

strlen(string)

Đếm số lượng ký tự của chuỗi "Tai lieu hoc PHP"


Xem ví dụ

Lưu ý: Số lượng ký tự của một chuỗi có dấu và không dầu là hoàn toàn khác nhau, chuỗi có dấu sẽ có số lượng ký tự nhiều hơn chuỗi không có dấu.

Chuỗi "Tai lieu hoc PHP" và "Tài liệu học PHP" có số lượng ký tự khác nhau


";
  echo $length2;
?>

Xem ví dụ

Lưu ý: Số lượng ký tự của một chuỗi có dấu và không dầu là hoàn toàn khác nhau, chuỗi có dấu sẽ có số lượng ký tự nhiều hơn chuỗi không có dấu.

Chuỗi "Tai lieu hoc PHP" và "Tài liệu học PHP" có số lượng ký tự khác nhau

Tác dụng của hàm strlen()

The
";
  echo $length2;
?>
4 function returns the length of a string.
The following table summarizes the technical details of this function.
Version:Return Value:

Returns the length of the string on success, and 0 if the string is empty.

PHP 4+

Syntax


The basic syntax of the "; echo $length2; ?>4 function is given with:

The following example shows the

";
  echo $length2;
?>
4 function in action.

ParametersThe
";
  echo $length2;
?>
4 function accepts the following parameters.
ParameterDescription

string

Required. Specifies the string to check for length.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

";
  echo $length2;
?>
4Hàm của PHP trả về số ký tự ASCII.

$limit_in_kBytes = 20000;

$pointer = 0;
while(strlen($your_string) > (($pointer + 1) * $limit_in_kBytes)){
  $str_to_handle = substr($your_string, ($pointer * $limit_in_kBytes ), $limit_in_kBytes);
  // here you can handle (0 - n) parts of string
  $pointer++;
}

$str_to_handle = substr($your_string, ($pointer * $limit_in_kBytes), $limit_in_kBytes);
// here you can handle last part of string

";
  echo $length2;
?>
9 -> 5 (byte)

function parseStrToArr($string, $limit_in_kBytes){
  $ret = array();

  $pointer = 0;
  while(strlen($string) > (($pointer + 1) * $limit_in_kBytes)){
    $ret[] = substr($string, ($pointer * $limit_in_kBytes ), $limit_in_kBytes);
    $pointer++;
  }

  $ret[] = substr($string, ($pointer * $limit_in_kBytes), $limit_in_kBytes);

  return $ret;
}

$arr = parseStrToArr($your_string, $limit_in_kBytes = 20000);

strlen(string)
0 -> 7 (byte) 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

65

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

$num = 245354;
$numlength = strlen((string)$num);

answer 3 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

15

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

0

answer

Có lẽ:

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ

Câu trả lời được chấp nhận sẽ không hoạt động với những con số lớn. Cách tốt hơn để tính độ dài của bất kỳ số nào là gọi

strlen(string)
1với một dấu kiểm cho
strlen(string)
2.

Nó có nhiều lợi thế. Nó nhanh hơn, bạn không thực hiện việc ép kiểu, nó hoạt động trên các số lớn, nó hoạt động với các hệ thống số khác nhau như bin, hex, oct. 5 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

2

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

1

Có lẽ:

2

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ

3

Câu trả lời được chấp nhận sẽ không hoạt động với những con số lớn. Cách tốt hơn để tính độ dài của bất kỳ số nào là gọi

strlen(string)
1với một dấu kiểm cho
strlen(string)
2. 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

1

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

4

answer 1 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

1

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

5

answer 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

1

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

6

Có lẽ:

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ

answer 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

0

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Nếu bạn phải sử dụng toán học (và số không âm), hãy sử dụng:

strlen(string)
4

answer

strlen(string)
5

Có lẽ:

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

0

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

8

Có lẽ:

9

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

0

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

";
  echo $length2;
?>
0

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

0

";
  echo $length2;
?>
1

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ 3 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

0

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

";
  echo $length2;
?>
2

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ 0 bình luận chia sẻ

.. hoặc bạn có thể sử dụng một chức năng như sau:

0

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

";
  echo $length2;
?>
3

65 hữu ích 3 bình luận chia sẻ 0 bình luận chia sẻ