Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

Nội dung bài viết

Giới thiệu nội dung bài viết

Cũng tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác trong lập trình web, ngôn ngữ Bootstrap cũng có những thuộc tính để thiết lập cho các phần tử trong web.lập trình web, ngôn ngữ Bootstrap cũng có những thuộc tính để thiết lập cho các phần tử trong web.


Trong phạm vi bài viết này, anh sẽ chia sẻ với các bạn về thuộc tính Typography được sử dụng trong lập trình web Bootstrap. Bài viết lần lượt giới thiệu về các thẻ Heading, những mặc định có sẵn trong Bootstrap 4, và các thẻ small, mark, abbr, blockquote, dl được sử dụng trong Bootstrap 4. Trong mỗi phần anh có kèm theo hình ảnh minh hoạ cách làm cho mỗi phần để các bạn tham khảo thêm và dễ nắm bắt với những kiến thức anh chia sẻ trong bài.Typography được sử dụng trong lập trình web Bootstrap. Bài viết lần lượt giới thiệu về các thẻ Heading, những mặc định có sẵn trong Bootstrap 4, và các thẻ small, mark, abbr, blockquote, dl được sử dụng trong Bootstrap 4. Trong mỗi phần anh có kèm theo hình ảnh minh hoạ cách làm cho mỗi phần để các bạn tham khảo thêm và dễ nắm bắt với những kiến thức anh chia sẻ trong bài.

1. Mặc định có sẵn trong Bootstrap 4

Bootstrap 4 sử dụng kích thước font-size là 16px và line-height là 1.5. Font mặc định được sử dụng trong bootstrap 4 là Helvetica Neue. Các thẻ đều có margin top là bằng 0 và margin bottom là 16 px.

2. Các thẻ Heading trong Bootstrap 4

Các thẻ Heading từ H1 đến H6 có kích thước border và font như sau.

Để hiển thị font có kích thước to, chúng ta sử dụng class display sau đó là kích thước. Bootstrap cung cấp 4 loại class để hiển thị kích thước font như sau:

1
2
3
4
5
6
h2 Bootstrap heading (2.5rem = 40px)
h2 Bootstrap heading (2rem = 32px)
h3 Bootstrap heading (1.75rem = 28px)
h4 Bootstrap heading (1.5rem = 24px)
h5 Bootstrap heading (1.25rem = 20px)
h6 Bootstrap heading (1rem = 16px)

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

3. Thẻ small trong Bootstrap 4

1
2
3
4
 class="display-1">Display 1
 class="display-2">Display 2
 class="display-3">Display 3
 class="display-4">Display 4

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

4. Thẻ mark trong Bootstrap 4

Dùng để highlight các chữ text lên màu vàng. Nếu chúng ta muốn sử dụng chức năng highlight.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 class="container">
  

Lighter, Secondary Text

The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:

h2 heading secondary text

h2 heading secondary text

h3 heading secondary text

h4 heading secondary text

h5 heading secondary text
h6 heading secondary text

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

3. Thẻ small trong Bootstrap 4

1
2
3
4
 class="display-1">Display 1
 class="display-2">Display 2
 class="display-3">Display 3
 class="display-4">Display 4

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

Dùng để highlight các chữ text lên màu vàng. Nếu chúng ta muốn sử dụng chức năng highlight.

 class="container">
  

Highlight Text

Use the mark element to highlight text.

5. Thẻ abbr trong Bootstrap 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 class="container">
  

Lighter, Secondary Text

The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:

h2 heading secondary text

h2 heading secondary text

h3 heading secondary text

h4 heading secondary text

h5 heading secondary text
h6 heading secondary text
4. Thẻ mark trong Bootstrap 4 Dùng để gạch dưới các từ mà mình mong muốn.
1
2
3
4
5

Để hiển thị font có kích thước to, chúng ta sử dụng class display sau đó là kích thước. Bootstrap cung cấp 4 loại class để hiển thị kích thước font như sau:

1
2
3
4
5
6
h2 Bootstrap heading (2.5rem = 40px)
h2 Bootstrap heading (2rem = 32px)
h3 Bootstrap heading (1.75rem = 28px)
h4 Bootstrap heading (1.5rem = 24px)
h5 Bootstrap heading (1.25rem = 20px)
h6 Bootstrap heading (1rem = 16px)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

Lighter, Secondary Text

The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:

h2 heading secondary text

h2 heading secondary text

h3 heading secondary text

h4 heading secondary text

h5 heading secondary text
h6 heading secondary text

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap

Hướng dẫn line-height trong bootstrap - chiều cao dòng trong bootstrap


4. Thẻ mark trong Bootstrap 4

Dùng để highlight các chữ text lên màu vàng. Nếu chúng ta muốn sử dụng chức năng highlight.

1
2
3
4

 class="display-1">Display 1
 class="display-2">Display 2
 class="display-3">Display 3
 class="display-4">Display 4
3. Thẻ small trong Bootstrap 4