Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

Như trong bài viết trước mình đã giới thiệu basic nhất về mongodb với các bạn. Tiếp tục công cuộc tìm hiểu về Mongo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các query trong mongoDB (go)

1. Find, FindOne

Thay vì dùng câu SELECT như trong SQL , trong MongoDB chúng ta sẽ sử dụng phương thức find để truy vấn dữ liệu với các tham số cần truy vấn.

Cú pháp : db.collection_name.find() Khi không truyền vào tham số bên trong hàm find() thì nó sẽ lẩy ra tất cả document có bên trong của collection đó. Trong bài trước mình đã tạo 1 collection users. bây giờ mình sẽ thức hiện các thao tác truy vấn trên đó. : db.collection_name.find() Khi không truyền vào tham số bên trong hàm find() thì nó sẽ lẩy ra tất cả document có bên trong của collection đó. Trong bài trước mình đã tạo 1 collection users. bây giờ mình sẽ thức hiện các thao tác truy vấn trên đó.

db.users.find(); 

Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng
kết quả về tương tự như khi chúng ta sử dùng

SELECT * FROM users.

Nếu bạn chỉ muốn lấy ra một bản ghi duy nhất thì chúng ta sử dụng findOne. nó sẽ trả về cho chúng ta document đầu tiên.

SELECT * FROM users.
3
Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

Định dạng kêt quả trả về dạng json vs pretty()

db.users.find().pretty()

Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

2. Truy vấn dạng có điều kiện

Cú pháp : db.collection_name.find(query, projection) : db.collection_name.find(query, projection)

Trong đó :

collectionname : là tên collection của bạn.

query : không bắt buộc. chỉ định những điều kiệu chúng ta muốn

projection : không bắt buộc. Chỉ định các trường để trả về trong các tài liệu khớp với query trên, nếu projection rỗng thì trả về tất cả các trường.

có dạng { field1: , field2: ... }

value có thể là bất kì sau đây

 • 1 hoặc true để trả về trường đó
  
 • 0 hoặc false để loại trường đó
  
 • toán tử projection khác
  

  Mình muốn lấy ra những user có name là thu

   db.users.find({name: 'thu'});
  

  Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

  Hoặc mình chỉ muốn lấy một số tường trong collection.

  ad.users.find({}, {name :1, email:1});
  

  kết quả sẽ trả về mảng các document mỗi document là một object có _id, name, email. vì _id sẽ mặc định có trong kết quả trả về, nếu bạn không muốn _id xuất hiện thì chỉ cần thếm vào projection _id : 0.

  Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

  sort()

  method sort trả về các doccument trong collection được sắp xếp tăng dần theo 1 trường của collection . sort() tương ứng với SQL.ORDER BY

  db.users.find().sort({name:1});
  

  Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

  limit()

  method limit() giới hianj số lượng document trong kết quả trả về.

  db.users.find().limit( 2 )
  

  Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

  skip()

  method skip() dùng để lấy ra số document trong kết quả từ vị trí thừ bao nhiêu và bỏ qua các document trước bị trí đó

  SELECT * FROM users.
  
  0

  Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

  Chúng ta thường sử dụng skip kết hợp với limit để phân trang từ sever trả về. ví dự như khi mình muốn phân trang lấy trang lấy ra 10 document trả về

  SELECT * FROM users.
  
  1

  *n là giới hạn số phần tử trả về page là trang hiện tại của bạn

3. Một số toán tử truy vẫn so sánh trong MongoDB

$eq trả về các document trong đó giá trị bằng với một giá trị được chỉ định trả về các document trong đó giá trị bằng với một giá trị được chỉ định

cú pháp :

SELECT * FROM users.
4

$gt trả về các document trong đó giá trị của trường một giá trị được chỉ định trả về các document trong đó giá trị của trường một giá trị được chỉ định

cú pháp :

SELECT * FROM users.
5

$gte trả về các document trong đó giá trị của trường lớn hơn hoặc bẳng 1 giá trị được chỉ định trả về các document trong đó giá trị của trường lớn hơn hoặc bẳng 1 giá trị được chỉ định

cú pháp :

SELECT * FROM users.
6

$in trả về các document trong đó giá trị nằm trong mảng được chỉ định trả về các document trong đó giá trị nằm trong mảng được chỉ định

cú pháp :

SELECT * FROM users.
7

$lt so sánh các giá trị nhỏ hơn giá trị được chỉ định so sánh các giá trị nhỏ hơn giá trị được chỉ định

cú pháp :

SELECT * FROM users.
8

$lte so sánh các giá trị nhỏ hơn một giá trị được chỉ định so sánh các giá trị nhỏ hơn một giá trị được chỉ định

cú pháp :

SELECT * FROM users.
9

$ne so sánh các giá trị không bằng giá trị được chỉ định so sánh các giá trị không bằng giá trị được chỉ định

cú pháp :

db.users.find().pretty()
0

$nin lấy ra các giá trị không có trong mảng được chỉ định cú pháp :

db.users.find().pretty()
1 lấy ra các giá trị không có trong mảng được chỉ định cú pháp :
db.users.find().pretty()
1

4. Truy vấn nhiều điều kiện trong MongoDB

MongoBD có hỗ trợ chúng ta truy vẫn nhiều diều kiện trong 1 lần khai báo với các toán tử AND, OR như trong SQL.

$and

 • thực hiện một logic AND hoạt động trên một mảng của một hoặc nhiều biểu thức và chọn ra các tài liệu đáp ứng tấy cả các biểu thức trong mảng. cú pháp :
  SELECT * FROM users.
  
  2

ex :

Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

Truy vấn này sẽ chọn tất cả document trong collections user thỏa mãn điều kiện:

các trường age có giá trị không bằng 20 và các trường price tồn tại.

Truy vấn and với nhiều expressions cùng thực hiện

Hướng dẫn mongodb find object - mongodb tìm đối tượng

Truy vấn này sẽ chọn ra tất cả document trong đó:

 • các trường age có giá trị bằng 20 hoặc 21 các trường nme có giá trị băng thuthu hoặc phone_number = 12341234123*

5.Kết Luận

Qua bài viết trên hi vọng rằng các bạn có thể nắm được một số câu lệnh lấy ra dữ liệu trong Collection cơ bản rồi. Trong phần tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các aggregation, Populate ...

Nguồn tham khảo https://docs.mongodb.com/