Hướng dẫn python join with tab

This is probably basic, but I can't find a solution. I have a string, e.g.,

s = 'a,b,c,d'

I'd like to convert the commas to tabs. But using .replace, e.g.,

s.replace(',', '\t')

gives me

>>> s.replace(',', '\t')
'a\tb\tc\td'

I also tried converting to a list and then adding the tabs with a .join, e.g.,

'\t'.join(s.split(','))

but that gives the same result. How can I have the tabs actually inserted as tabs?

asked Sep 9, 2011 at 23:30

>>> print s.replace(',', '\t')
a  b  c  d

Right now you are see'ing repr(s.replace(',', '\t')) in the interpreter without the print statement. repr() will show each actual character in a string and the interpreter uses that as the default method to print out the result of operations.

Unless you wanted 4 spaces instead; which would just be:

>>> print s.replace(',', (' '*4))
a  b  c  d

answered Sep 9, 2011 at 23:32

Hướng dẫn python join with tab

chownchown

50.9k16 gold badges132 silver badges169 bronze badges

0

Nội dung chính

 • Phương thức join() trong python là gì
 • Cú pháp phương thức join() trong Python
 • Chương trình mẫu sử dụng phương thức join() trong Python
 • Cách sử dụng phương thức join() nâng cao trong Python
 • Sử dụng join() trong python để nối chuỗi là phần tử trong list
 • Sử dụng join() trong python để nối chuỗi là phần tử trong tuple
 • Sử dụng join() trong python với nhiều ký tự phân cách
 • Lưu ý khi sử dụng phương thức join() trong python
 • Tổng kết

Hướng dẫn sử dụng phuơng thức join() trong Python. Bạn sẽ học được cách nối chuỗi trong Python bằng phuơng thức join() sau bài học này.

Phương thức join() trong python là gì

join() trong python là phương thức dùng để nối chuỗi trong Python.

Chúng ta sử dụng phương thức join() trong python để nối các chuỗi ký tự là phần tử trong một list hoặc tuple lại với nhau, bằng một hoặc một chuỗi ký tự phân cách.

Cú pháp phương thức join() trong Python

Cú pháp join() trong python như sau:

str.join(iterable)

Trong đó

 • str là ký tự phân cách dùng để nối chuỗi
 • join là tên phương thức
 • iterable là list hoặc tuple chứa phần tử là các chuỗi cần nối.
  Tham khảo chi tiết về iterable tại bài viết iterable là gì.

Kết quả thu được sẽ là một chuỗi ký tự gồm các phần tử trong list hoặc tuple đã chỉ định, được nối lại với nhau bằng ký tự phân cách.

Chương trình mẫu sử dụng phương thức join() trong Python

str = ", "
iterable = ("Java", "Python", "PHP")
print (str.join(iterable))

Kết quả

Java, Python, PHP

Cách sử dụng phương thức join() nâng cao trong Python

Sử dụng join() trong python để nối chuỗi là phần tử trong list

print("".join(["Apple", "Orange", "Lemon"]))

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử của một list lại bằng một ký tự trống.

Sử dụng join() trong python để nối chuỗi là phần tử trong tuple

print(",".join(("Blue", "Red", "Green")))

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử của một tuple lại bằng dấu phẩy ,.

Sử dụng join() trong python với nhiều ký tự phân cách

print("_s_".join(["Apple", "Orange", "Lemon"]))

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join trong python để nối các chuỗi là phần tử của một tuple lại bằng nhiều ký tự phân cách _s_.

Lưu ý khi sử dụng phương thức join() trong python

Chúng ta chỉ sử dụng phương thức join() trong python để nối các phần tử có kiểu dữ liệu chuỗi trong list hoặc tuple.
Nếu có phần tử nào không phải kiểu dữ liệu chuỗi, chẳng hạn như ở kiểu dữ liệu số, thì lỗi TypeError sẽ xảy ra như ví dụ sau đây:

print("".join(["Apple", 12, "Lemon"]))

Lỗi TypeError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("".join(["Apple", 12, "Lemon"]))
TypeError: sequence item 1: expected str instance, int found

Trong trường hợp này, chúng ta cần ép kiểu dữ liệu và chuyển số thành chuỗi trong python rồi mới có thể dùng phương thức join.
Chi tiết về cách ép kiểu dữ liệu, hãy tham khảo chi tiết tại bài viết Chuyển số thành chuỗi trong python nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức join() để nối chuỗi trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"&gt;Creativecommons&lt;/a&gt;&amp;nbsp;và &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" class="dmca-badge"&gt;DMCA&lt;/a&gt;&lt;script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"&gt;</p><h3 style="font-size:15px">Bài viết liên quan</h3><ul class="popular-posts"><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-noi-chuoi-va-lap-lai-trong-python/" title="Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python" rel="bookmark">Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-cat-chuoi-trong-python-string-slice-python/" title="Cắt chuỗi trong python (slice string python)" rel="bookmark">Cắt chuỗi trong python (slice string python)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-tho-raw-trong-python/" title="Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python" rel="bookmark">Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/can-le-trong-python/" title="Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)" rel="bookmark">Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-thoat-escape-sequence-trong-python/" title="Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)" rel="bookmark">Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" title="Phương thức capitalize() trong Python" rel="bookmark">Phương thức capitalize() trong Python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/center-trong-python/" title="Phương thức Center() trong Python" rel="bookmark">Phương thức Center() trong Python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-chu-hoa-thanh-chu-thuong-trong-python/" title="Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python" rel="bookmark">Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python</a></h3></div></li></ul></div><div id="keugoi"><span>Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!</span></div><section class="icon-bar-2" style="border-bottom:dotted grey .3px!important"><a target="_blank" title="chia sẻ qua facebook" rel="noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/join-trong-python/" class="facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/join-trong-python/" title="chia sẻ qua twitter" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/join-trong-python/" title="chia sẻ qua pocket" class="pocket"><i class="fa fa-get-pocket"></i></a> <span class="zalo-share-button" title="chia sẻ qua zalo" style="margin-left:18px;margin-bottom:-3px" data-href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/join-trong-python/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false"></span></section><p class="ico-folder"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/"><span itemprop="HOME">HOME</span></a><span class="sya"></span>&gt;&gt; <a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/">python cơ bản - lập trình python cho người mới bắt đầu</a>&gt;&gt;<a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/">09. chuỗi trong python</a></p><nav id="article-nav"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/title-trong-python/" id="article-nav-older" class="article-nav-link-wrap" style="float:left;text-align:right;padding-right:20px"><strong class="article-nav-caption">Bài sau</strong><div class="article-nav-title">Phương thức title() trong Python</div></a><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/str-trong-python/" id="article-nav-newer" class="article-nav-link-wrap" style="float:right;text-align:left;padding-left:20px"><strong class="article-nav-caption">Bài tiếp</strong><div class="article-nav-title">Hàm str() trong python</div></a><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-611" class="ezoic-adpicker-ad"></span></nav><div id="recent_posts_down"><div class="widget_athemes_tabs"><ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"><li class="active">Bài viết mới nhất</li></ul><div class="widget"><ul><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/lay-2-so-sau-dau-phay-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban27.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/lay-2-so-sau-dau-phay-trong-php/">Lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/lay-so-nguyen-so-du-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban26.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/lay-so-nguyen-so-du-trong-php/">Lấy số nguyên và lấy số dư trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/so-pi-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban25.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/so-pi-trong-php/">Số pi trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/so-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban24.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/so-trong-php/">Các loại số trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/tim-so-dao-nguoc-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban23.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/tim-so-dao-nguoc-trong-php/">Tìm số đảo ngược trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-nguyen-to-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban22.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-nguyen-to-trong-php/">Kiểm tra số nguyên tố trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-nguyen-so-thuc-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban21.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-nguyen-so-thuc-trong-php/">Kiểm tra số nguyên số thực trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-hoan-hao-trong-php/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban20.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-hoan-hao-trong-php/">Kiểm tra số hoàn hảo trong PHP</a></span> <span>tháng 9 14, 2022</span></div></li></ul></div></div></div><footer class="entry-meta entry-footer"></footer><hr class="entry-footer-hr"></div><div id="profiletitle2">Profile</div><div id="profileblock2"><div id="profilephoto2"><a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.facebook.com/mr.nchita"><img width="100" height="100" alt="きよしです!笑" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" class="ezlazyload" data-ezsrc="/css/images/kiyoshi.webp"></a></div><div id="profiletext2"><p>Tác giả : <a href="https://www.facebook.com/mr.nchita" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kiyoshi (Chis Thanh)</a></p><p>Kiyoshi là một <a href="https://www.youtube.com/c/ChisThanh" target="_blank" rel="nofollow noopener">cựu du học sinh tại Nhật Bản</a>. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.<span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" class="ezoic-adpicker-ad"></span></p></div></div></div></article><aside id="sidebar"><div id="sidebar_first"><div class="search" style="margin-top:-30px"><div id="fb-root"></div><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=3084959888222500&autoLogAppEvents=1" nonce="KPkvxeh4">

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn python join with tab