i am them là gì - Nghĩa của từ i am them

i am them có nghĩa là

Một cụm từ một phụ nữ được sử dụng khi cô ấy quay số 911 để báo cáo trình điều khiển say rượu.Cô ấy là người lái xe say rượu.

Thí dụ

911 Nhà điều hành: Bạn có biết người lái xe say là ai không?
Người phụ nữ say rượu: Tôi là họ!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i am them là gì - Nghĩa của từ i am them