i dont give a hoot là gì - Nghĩa của từ i dont give a hoot

i dont give a hoot có nghĩa là

không cho hai shit,
được sử dụng trong bài hát "thịt lợn và đậu"

Thí dụ

Tôi sẽ tiếp tục và lãng phí thời gian của tôi
Tôi không cho một trò lừa đảo về những gì bạn nghĩ!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i dont give a hoot là gì - Nghĩa của từ i dont give a hoot