i got you homie là gì - Nghĩa của từ i got you homie

i got you homie có nghĩa là

Những gì bạn nói với bạn của bạn hoặc "homie" khi bạn muốn anh ấy/cô ấy biết rằng bạn đã lấy lại hoặc họ sẽ chăm sóc một cái gì đó.Thường hét lên để thể hiện nhấn mạnh để khuyến khích sự tin tưởng của họ.

Thí dụ

"Yo Tôi đã nhận được điều này Vấn đề ..."
"Nói không nữa Tôi đã nhận được bạn Homie"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i got you homie là gì - Nghĩa của từ i got you homie