Ion x7+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3p6 nên ở trạng thái có bạn nguyên tử X có

Bài 2.42 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Bài 14: Luyện tập chương 2

Bài 2.42 trang 19 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

b) Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn.

c) Tính chất hóa học đặc trưng nhất của R là gì? Lấy 2 phản ứng để minh họa.

d) Anion \(X^-\) có cấu hình electron giống cấu hình electron của cation R+. Hãy cho biết tên và viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.

Ion x7+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3p6 nên ở trạng thái có bạn nguyên tử X có

Cation R+ tạo thành từ nguyên tử R do mất đi 1 electron. Có thể xây dựng cấu hình electron nguyên tử của R bằng cách thêm vào cấu hình electron của R+ một electron. Eletron được thêm vào được phân bố vào phân lớp 4s (ngay sau 3p).

a) Cấu hình electron của R: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^1}\)

Quảng cáo

b) Nguyên tố R thuộc chu kì 4, nhóm IA và là kim loại vì chỉ có 1 electron duy nhất ở lớp electron hóa trị. R là nguyên tố kali.

c) Tính chất hóa học đặc trưng nhất của kali là dễ nhường electron trong các phản ứng hóa học.

– Khi để K ngoài không khí, ánh kim mất đi nhanh chóng do phản ứng:

\(4K + {O_2}\,\, \to \,\,2{K_2}O\)

– Cho một mẩu nhỏ K vào nước, phản ứng đẩy hiđro xảy ra mãnh liệt:

\(2K + 2{H_2}O\,\, \to \,\,2KOH + {H_2} \uparrow \)

d) Anion \({X^ – }\) tạo ra từ nguyên tố X do nhận 1 electron. Do đó, cấu hình electron của X được tìm từ cấu hình của  bằng cách bớt đi một electron. Ta có cấu hình electron nguyên tử của X là: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\). Đây là nguyên tố clo.

Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương có đáp án

Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng?

Ion X có 18 electron và 16 proton, mang điện tích là

Cu2+ có cấu hình electron là (biết Cu có Z = 29)

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố:

M là nguyên tố p, nguyên tử nguyên tố M có 7 electron hóa trị. M là:

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4. Nhận xét nào sau đây đúng 

Cho biết nguyên tử Clo có Z = 17, cấu hình electron của ion Cl- là:

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?

Cho 3 ion : Na+, Mg2+, F– . Phát biểu nào sau đây sai ?

Nguyên tử \({}_8^{16}O\) có số electron được phân bố vào thứ tự các lớp là:

Nguyên tử 24Mg có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân của Mg có:

Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số electron độc thân là lớn nhất?

Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố s?

Nguyên tố X có cấu hình e là: 1s22s22p63s23p3. Kết luận không đúng là: